اهداف آموزشی روباتیک به کودکان

کودکان ذاتا به خلق کردن علاقه دارند.اگر کودکی را کنار ساحل رصد کنیداورا درحال شن بازی خواهید دید.که با شنها درحال ساختن چیزی که در ذهنش است میباشد.واگر در اختیارش قطعاتی رو قرار دهیم سعی میکند با سرهم کردن آن چیزی هرچند بی معنی بسازد.پس به این نتیجه میرسیم که ذهن کودکان آماده ساختن وخلق […]

ارتباط با مدیریت