معرفی اساتید و مدیریت

 • همه
 • اساتید کسب و کار و کوچینگ
 • اساتید گروه الکترونیک
 • اساتید گروه برق
 • اساتید گروه تجهیزات پزشکی و بیمارستانی
 • اساتید گروه تعمیرات تلفن همراه
 • اساتید گروه دروس عمومی
 • اساتید گروه روباتیک
 • اساتید گروه فتوگرافیک
 • اساتید گروه فناوری اطلاعات
 • اساتید مالی و بازرگانی
 • اساتید هنرهای تجسمی
 • اساتید هنرهای نمایشی
 • مدیریت ذهن برتر
 • مدیریت فناوران برتر شاهوار
 • مدیریت هنرستان
 • مدیریت هوش برتر
همه
 • همه
 • اساتید کسب و کار و کوچینگ
 • اساتید گروه الکترونیک
 • اساتید گروه برق
 • اساتید گروه تجهیزات پزشکی و بیمارستانی
 • اساتید گروه تعمیرات تلفن همراه
 • اساتید گروه دروس عمومی
 • اساتید گروه روباتیک
 • اساتید گروه فتوگرافیک
 • اساتید گروه فناوری اطلاعات
 • اساتید مالی و بازرگانی
 • اساتید هنرهای تجسمی
 • اساتید هنرهای نمایشی
 • مدیریت ذهن برتر
 • مدیریت فناوران برتر شاهوار
 • مدیریت هنرستان
 • مدیریت هوش برتر

مهندس مریم کاکو

مهندس حسین حسن زاده خسروشاهی

مهندس جواد سبزی کاران

مهندس مژده شاه حسینی

مهندس رضا حجی

مهندس فرشاد فرشادی

مهندس یاریان

مهندس علی حاج اکبری

مهندس علی سمیعی

مهندس مهدی صداقت زاده

مهندس منیره فیروزی

سید عبداله تقوی

مسعود امیری

مهندس داود قلیچی

مهندس فاطمه شیخ حسنی

محسن شهنما

حسن شهنما