کارگر شبکه هوايي برق درجه 1

عناوین

 1. توانایی مهارکردن پایه های برق به وسیله سیم بکسل مهارشده دربتون ویا بوسیله تیرهای دوبل ویامهارانتهایی ویامهارزاویه ای ومهاروسط خط وزمین کردن الکتریکی سیم مهار
 2. توانایی نصب واتصال دستگاه های اندازه گیری الکتریکی
 3. توانایی نصب واتصال کلیدهای روغنی باکنتاکتور,وعیب یابی ورفع عیب ازمدارانها
 4. توانایی اتصال کابل ورودی به انواع تابلوهای روکاروتوکاروایستاده گرفتن انشعاب برای مصرف کننده ها
 5. توانایی نصب واتصال خازن های اصلاح کننده(کسینوس فی)جهت تصحیح ضریب قدرت عیب یابی ورفع عیب ازمداراتصال ان
 6. توانایی نصب واتصال پل یکسوکننده یک فازوسه فازعیب یابی ورفع عیب ازمدارانها
 7. توانایی نصب برقگیرفشارمتوسط تاKV20(بیست کیلوولت)
 8. توانایی کابل کشی کابلهای پروتودوروروغنی درکانال ها
 9. توانایی بستن مفصل های فشارمتوسط تاKV20باکابل های روغنی
 10. توانایی بستن سرکابل روغنی (بارانی-داخل پست) تاKV20
 11. توانایی نصب واتصال سیم زمین موقت خطوط هوایی,پست وکابل های زیرزمینی
 12. توانایی زمین کردن شبکه های هوایی فشارضعیف جهت جلوگیری ازقطع نول وحفاظت درمقابل صاعقه
 13. توانایی بالابردن ونصب واتصال سکسیونرهوایی وفیوزهای فشارمتوسط برروی پایه های برق
 14. توانایی نصب وراه اندازی ترانسفورماتورهای قدرت بربالای پایه های برق(ترانس هوایی)واتصال ان به شبکه فشارمتوسط وفشارضعیف(تابلویاکلیدروغنی)
 15. توانایی نصب ومونتاژپست های بیست کیلوولت به چهارصدولت V400به KV20
 16. توانای قطع ووصل (ماتوور)خطوط داخل پست برق
 17. توانایی عیب یابی ورفع عیب ازکابل های زیرزمینی
 18. توانایی جمع اوری خطوط هوایی,برچیدن پایه ها ومتعلقات ان

استاندارت مهارت واموزشی

عنوان 1:

توانایی مهارکردن پایه های برق به وسیله سیم بکسل مهارشده دربتون ویا بوسیله تیرهای دوبل ویامهارانتهایی ویامهارزاویه ای ومهاروسط خط وزمین کردن الکتریکی سیم مهار

 1. اشنایی باانواع زمین جهت نصب پایه های برق وانواع مهار

1-1زمین سنگلاخ

1-2زمین شنی

1-3زمین رسی

1-4زمین باتلاقی

1-5زمین معمولی

 1. اشنایی باوسایل وابزارلازم درمهارکردن پایه های برق

2-1سیم بکسل

2-2مقره مهار

2-3پیچ دوطرفه تنظیم کننده مهار

2-4صفحه فلزی داخل بتن

2-5بست سیم مهار

 1. اشنایی باطریقه مهارکردن پایه های برق به وسیله سیم بکسل مهارشده دربتون ویاتیردوبل(مهارانتهایی-زاویه ای –وسط خط)

3-1طریقه مهارکردن پایه برق بوسیله سیم بکس مهارشده دربتون

3-2طریقه زمین کردن الکتریکی سیم مهار

3-3طریقه مهارکردن پایه های برق بوسیله تیردوبل (مهارانتهایی زاویه ای-وسط خط)

 1. اشنایی باعملکرد نیروها وبرایندانها درزوایای مختلف

4-1نیرووعملکردآن

4-2برایندنیروهادرزوایای مختلف

 

عنوان2:

توانایی نصب واتصال دستگاه های اندازه گیری الکتریکی

 

 1. شناسایی ترانسفورماتورهای جریان ولتاژ ووارمترواوومتر

1-1ساختمان داخلی وطرز اتصال ترانسفورماتورهای اندازه گیر(جریان وولتاژ)

1-2ساختمان داخلی وارمترواوومتروطرز کارانها

 1. شناسایی فازسنج –فرکانس متر-کسینوس فی متر

2-1ساختمان فازسنج وطرزکاران

2-2فرکانس متروطرزکاران

2-3کسینوس فی متر وطرز کاران

 1. شناسایی کنتورهای یک فاز وسه فازیک تعرفه ودوتعرفه (اکتیوو راکتیو)باساعت کنتور

3-1ساختمان داخلی وطرزاتصال کنتوریک فازوسه فاز یک تعرفه ودوتعرفه رادیواکتیوباساعت کنتور

3-2ساختمان داخل وطرزاتصال کنتورسه فازیک تعرفه ودوتعرفه را ا کتیوباساعت کنتور

3-3ساختمان داخل ساعت کنتوروطرزاتصال ان

 1. شناسایی کنتورهای ماکسیمترداریک فاز وسه فاز اکتیوو را اکتیو

4-1ساختمان داخلی وطرزاتصال کنتورهای ماکسیمترداریک فازاکتیوورااکتیو

4-2 ساختمان داخلی وطرزاتصال کنتورهای ماکسیمتردارسه فازاکتیوورااکتیو

 1. شناسایی علایم ثپت شده برروی دستگاه های اندازه گیری مربوط به کارگردرجه یک شماره هوایی

5-1علایم وضعیت نصب دستگاهها

5-2علایم طرزقرارگرفتن دستگاه های اندازه گیری درمدار

5-3کلیه علایم ثپت شده برروی دستگاه های اندازه گیری مربوط به کارگردرجه یک هوایی

 1. اشنایی با تولید جریان مستقیم ومتناوب

6-1تولید جریان مستقیم

6-2تولی جریان متناوب

عنوان 3:

توانایی نصب واتصال کلیدهای روغنی باکنتاکتوروعیب یابی ورفع عیب ازمدارانها

 1. شناسایی کلیدهای یک فاز وسه فاز روغنی (باکنتاکتور)

1-1ساختمان داخلی کنتاکتور

1-2ساختمان داخلی رله های حرارتی

1-3ساختمان داخای رله های مغناطیسی

1-4 ساختمان داخای رله های مغناطیسی-حرارتی

1-5 ساختمان داخای رله های زمانی

1-6محل استفاده وطرزقرار گرفتن کلیدهای روغنی (باکنتاکتور)

1-7نقشه خوانی مدارفرمان وقدرت کلیدروغنی

 1. اشنایی بانحوه استوپ واستارت وطرزکاران

عنوان4:

توانایی اتصال کابل ورودی به انواع تابلوهای روکاروتوکاروایستاده گرفتن انشعاب برای مصرف کننده ها

 1. اشنایی با تقسیم باربین فازها

– تقسیم باربین فازها

 1. اشنایی با گلن های فلزی وکائوچوبی

-گلن های فلزی وکائوچوبی

 1. اشنایی باانواع ترمینال های ساده وریلی ومتعلقات ان

3-1 ترمینال های ساده

3-2 ترمینال های ریلی ومتعلقات ان

عنوان 5:

توانایی نصب واتصال خازن های اصلاح کننده(کسینوس فی)جهت تصحیح ضریب قدرت عیب یابی ورفع عیب ازمداراتصال ان

 1. اشنایی با خازن وسلف

1-1 خازن

1-2سلف

 1. اشنایی بانقش خازن وسلف درمدار

2-1ضریب قدرت (کسینوس فی)

2-2نقش خازن وسلف درمدار جهت تصحیح ضریب قدرت

2-3محاسبه ضریب خازن جهت اصلاح ضریب قدرت

2-4جدول ظرفیت مناسب خازن جهت اصلاح ضریب قدرت

 1. اشنایی بانحوه اتصال خا زن به مدارسه فاز وطریقه خواندن پلاک خازنها

3-1طریقه اتصال خازن به مدارسه فاز

3-2طریقه خواندن پلاک خوازن ها

3-3انواع اتصالات خازن

 

عنوان6:

توانایی نصب واتصال پل یکسوکننده یک فازوسه فازعیب یابی ورفع عیب ازمدارانها

 1. اشنایی بادیودهای صنعتی

1-1ساختمان دیودصنعتی وطرزکاران

1-2ازمایش دیودبه وسیله اهم متروتعیین پلاریته ان

 1. اشنایی بامدارپله یکسوکننده یک فاز وسه فاز

2-1مدارپل یکسوکننده یک فازوسه فاز

2-2نقش پل گرتس درمدار

2-3تعیین پل پلاریته یکسوکننده

عنوان7:

توانایی نصب برقگیرفشارمتوسط تاKV20(بیست کیلوولت)

 1. اشنایی باانواع برقگیر فشارمتوسط تاKV20

1-1 انواع برقگیر فشارمتوسط تاKV 20

1-2لزوم استفاده ازبرقگیر

 1. اشنایی باطریقه نصب برقگیر فشارمتوسط تاKV 20

– طریقه نصب برقگیر فشارمتوسط تاKV 20

 1. اشنایی بانحوه اتصال برقگیربه سیم زمین

-طریقه اتصال برقگیربه سیم زمین

عنوان8:

توانایی کابل کشی کابلهای پروتودوروروغنی درکانال ها

 1. اشنایی باپایه قرقره کابل وقیچی کابل بر

-نحوه برپاک کردن پایه قرقره کابل ومحل نصب ان

 1. اشنایی باقرقره کابل وجک بالابر

-قرقره کابل وجک بالابر

 1. اشنایی باقرقره چوبی انتقال دهنده کابل روغنی

-قرقره چوبی انتقال دهنده کابل روغنی

 1. اشنایی باکابل های پروتودرو وروغنی

4-1کابل های یک رشته ای وچندرشته ای پروتودرو

4-2کابل های روغنی یک غلافه وسه غلافه روکش کنفی ویاپلاستیکی

 1. اشنایی با زاویه مجاز خمکش کابل

– زاویه مجاز خمکش کابل

 1. اشنایی با طرق مختلف بازکردن کابل های پروتودرو وروغنی

– طرق مختلف بازکردن کابل های مختلف

 1. اشنایی بانحوه کارگذاردن کابل هادرکانال های زیرزمینی وپوشاندن روی انها

7-1طرز قرارگرفتن کابل های پروتودرودرکانال

7-2 طرز قرارگرفتن کابل های روغنی درودرکانال

7-3طرزعبورکابل درمحلهای سست درداخل لوله

7-4نحوه پوشاندن روی کابل ها درنقاط مختلف درمقابل فشاروضربه

7-5علائم خبری نصب شده روی کابل

 1. اشنایی باتعیین افت ولتازمجاز درشبکه های تاKV 20

8-1تعیین افت ولتاژمجاز درشبکه های مختلف

8-2افت ولت درجریان مستقیم ومتناوب(یکفازوسه فاز)

9.اشنایی بانحوه انتخاب سطح مقطع سیم وکابل مناسب برای شبکه های هوایی تاKV 20

نحوه انتخاب سطح مقطع سیم وکابل مناسب برای شبکه های هوایی تاKV 20

10.اشنایی با نرم کابل های پلاستیکی وروغنی

10-1جدول نرم کابل های پلاستیکی

10-2 جدول نرم کابل های روغنی تافشارKV  20

11.اشنایی باعمق کانال ها برای ولتاژهای مختلف

11-1عمق کانال برای فشارضعیف(V400(

11-2عمق کانال برای فشارمتوسط KV  20

12.اشنایی با فاصله مجازبین چند کابل دریک کانال ونحوه پرکردن بین انها

12-1 فاصله مجازبین چند کابل دریک کانال

12-2 نحوه پرکردن بین کابل ها دریک کانال

13.اشنایی باطریقه خواباندن کابل های روغنی اضافی برروی زمین

13-1نحوه خواباندن کابل های روغنی اضافی برروی زمین

13-2زاویه خمش کابل برای خواباندن کابل

عنوان9:

توانایی بستن مفصل های فشارمتوسط تاKV20باکابل های روغنی

 1. اشنایی باعلائم فازهادرکابل های روغنی

علائم فازهادرکابل های روغنی

 1. اشنایی بانحوه اتصال فازهادرداخل دوراهی

2-1فاصله مجازفازها

2-2استفاده ازشابلون چوبی برای تعیین حداقل فاصله فازها

 1. اشنایی بانحوه لخت کردن قسمت های مختلف کابل ونصب اتصال زمین ان

3-1تسمه بافته شده مسی

3-2نحوه اتصال زمین روی پوسته سربی وفولادی

3-3نخوه نصب اتصال زمین روی دوراهی

3-4بست نواری الومینیومی

3-5نحوه برداشتن روکش کنفی –فولادی-سربی

3-6نحوه استفاده ازنخ کابل

3-7نحوه برداشتن عایق های کاغذی وکاغذهای متالیزه

3-8اچارمخصوص برداشتن روکش سربی

 1. اشنایی با نحوه اتصال هادیها به وسیله بوشن پرسی

4-1 بوشن های پرسی

4-2 نحوه اتصال هادیها به وسیله بوشن پرسی

4-3حداقل فشارپرس برای اتصال بوش ها

 1. اشنایی با نحوه عایق بندی هادیها

5-1نحوه عایق بندی هادیها

5-2عایق کاغذی

5-3نوارالومینیومی

5-4نوارپارچه ای

5-5دوک کاغذی

 1. اشنایی باعایق بندی دوراهی

6-1نحوه عایق بندی دوراهی

6-2استفاده ازقیرگونی جهت عایق بندی دوراهی

 1. اشنایی بانحوه پرکردن دوراهی ازموادپرکننده (قیر-ورتیزول)

7-1نحوه ذوب کردن موادپرکننده

7-2درجه ذوب مجازموادپرکننده

7-3(قیر-ورتیزول)

عنوان10:

توانایی بستن سرکابل روغنی (بارانی-داخل پست) تاKV20

 1. اشنایی با ساختمان سرکابل روغنی(بارانی –داخل پست)ونحوه اتصال کابل به سرکابل تاKV20

1-1 ساختمان سرکابل روغنی(بارانی –داخل پست)

1-2 نحوه اتصال کابل به سرکابل روغنی

1-3نحوه اتصال زمین روغنی

 1. اشنایی با نحوه اتصال هادیها به سرکابل روغنی

– نحوه اتصال هادیها به سرکابل(بوسیله پرس هیدرولیکی)

 1. اشنایی با نحوه پرکردن سرکابل با موادعایق

3-1 نحوه پرکردن سرکابل با موادعایق

3-2موادپرکننده(روغنهای مایع)

 1. اشنایی با نحوه اندازه گیری مقاومت بدنه کابل وسرکابل باهادیها به وسیله میگر

– نحوه اندازه گیری مقاومت بدنه کابل وسرکابل باهادیها به وسیله میگر

عنوان11:

توانایی نصب واتصال سیم زمین موقت خطوط هوایی,پست وکابل های زیرزمینی

 1. اشنایی باوسایل اتصال زمین موقط خوط هوایی

1-1پرش

1-2جعبه اتصال زمین هوایی (گیره –سیم مسی بافته شده-دیلم-بوبین سیم بافته شده مسی)

1-3تفنک پرتاب سیم مخصوص

 1. اشنایی بافازمترفشارضعیف ومتوسط(یک پل ودوپل)

2-1فازمتربا لامپ نئون

2-2فازمتربا بی زر

2-1فازمتربا لامپ معمولی

 1. اشنایی ازمایش فازمتر فشارمتوسط نئون

-دستگاه ازمایش فازمترفشارمتوسط نئون(تستر)

 1. اشنایی بانحوه وصل اتصال زمین موقت خطوط هوایی

4-1قطع برق

4-2ازمایش بی برق بودن خط بوسیله فازمتر

4-3پرتاب سیم مخصوص بوسیله تفنگ

4-4بستن سیم هابه یکدیگر بوسیله سیم مخصوص

4-5نصب اتصال زمین ومتعلقات ان (دیلم –بوبین سیم بافته شده وبوبین سیم بافته شده مسی)

 1. اشنایی بااتصال زمین پست برق

5-1سیکسیونرزمین

5-2جعبه اتصال زمین پست برق(گیره-سیم مسی بافته شده وبوبین سیم بافته شده مسی)

 1. اشنایی بانحوه وصل اتصال زمین پست برق

6-1قطع برق

6-2ازمایش بی برق بودن خط بوسیله فازمتر

6-3 درمدارقرارگرفتن سکسیونرزمین ویانصب اتصال زمین بوسیله گیره ویامفتول بافته شده مسی وپرش

 1. اشنایی با نحوه اتصال زمین کابل های زیرزمینی به وسیله دستگاه مخصوص

7-1 نحوه اتصال زمین کابل های زیرزمینی

7-2 دستگاه مخصوص اتصال زمین کابل های زیرزمینی  

عنوان12:

توانایی زمین کردن شبکه های هوایی فشارضعیف جهت جلوگیری ازقطع نول وحفاظت درمقابل صاعقه

 1. اشنایی با ایجاد سیم نول درشبکه های سه فاز

1-1اتصالات سه فاز

1-2اتصالاتی که می توان ازسیم نول گرفت

1-3مدارات متعادل ونامتعادل

1-4درصدمجازنامتعادل باردرشبکه های برق

 1. اشنایی باعلل قطع نول درشبه های سه فاز ولزوم جلوگیری ازان

2-1علل قطع نول

2-2لزوم جلوگیری ازقطع مدل رشبکه های سه فاز هوایی

2-3قطع هریک ازفازها درشبکه

عنوان13:

توانایی بالابردن ونصب واتصال سکسیونرهوایی وفیوزهای فشارمتوسط برروی پایه های برق

 1. اشنایی باساختمان سکسیونرهوایی(ساده وفیوزدار)قطع سریع ومعمولی

1-1 ساختمان سکسیونرساده هوایی

1-2 ساختمان سکسیونرفیوزدارهوایی

1-3سکسیونرقطع سریع

1-4سکسیونرقطع معمولی

 1. اشنایی باساختمان فیوزهای فشارمتوسط KV20

ساختمان داخلی فیوزهای فشارمتوسط

 1. اشنایی با نحوه بالابردن ونصب انواع سکسیونرهاوفیوزهای فشارمتوسط

3-1 نحوه بالابردن ونصب انواع سکسیونرهاوفیوزهای فشارمتوسط

3-2فاصله فیوزیا سکسیونرباترانسفورماتورهوایی وخط فشارمتوسط

 1. اشنایی باطرز اتصال انواع سکسیونروفیوزفشارمتوسط به شبکه هوایی KV20به وسیله سیم مسی یاشینه

4-1نحوه اتصال سکسیونرهوایی وفیوزبه شبکه هوایی

4-2اتصال بوسیله سیم مسی وکابلشوپرسی

4-3اتصال بوسیله شینه

عنوان 14

توانایی نصب وراه اندازی ترانسفورماتورهای قدرت بربالای پایه های برق(ترانس هوایی)واتصال ان به شبکه فشارمتوسط وفشارضعیف(تابلویاکلیدروغنی)

 1. اشنایی با نصب شاسی ساخته شده برروی تیربرق (سیمانی یا چوبی) بوسیله تسمه وپیچ ومهره

-نحوه نصب شاسی ساخته شده برروی تیربرق بوسیله تسمه وپیچ ومهره

 1. اشنایی با نحوه بالابردن ترانسفورماتورهوایی وقراردادن ان برروی شاسی

2-1 نحوه بالابردن ترانسفورماتورهوایی

2-2طرزقراردادن ترانسفورماتورهوایی برروی شاسی وترازکردن ان

2-3محکم نمودن ترانسفورماتورهوایی برروی شاسی

 1. اشنایی با ساختمان تراسفورماتورهای سه فاز

-ساختمان تراسفورماتورهای  قدرت سه فاز

 1. اشنایی باطرزکارترانسفورماتورهای قدرت سه فاز

4-1مدارات داخلی ترانسفورماتور(اهنی-مسی)

4-2تبدیل ولتاژدرترانسفورماتور

4-3تلفات ترانسفورماتور

4-4نسبت تبدیل ترانسفورماتور

4-5خنک کردن ترانسفورماتور

4-6تنظیم ولتاژترانسفورماتور(تاپ چنجر)

4-7کلاس ترانسفورماتور

4-8استانداردترانسفورماتورازنظرقدرت وولتاژ

4-9اتصالات اولیه وثانویه ترانسفورماتور

 1. اشنایی بارله های حفاظت کننده ترانسفورماتور

5-1رله بوخهلتز

5-2حرارت سنج روغنی

5-3اتومات نصب شده برروی حرارت سنج

5-4تنظیم رله های ترانسفورماتور

 1. اشنایی بااتصال کابل فشارضعیف V.Cازترانسفورماتوربه تابلو ویاکلید روغنی

6-1 اتصال کابل فشارضعیف ازترانسفورماتوربه تابلو ویاکلید روغنی

6-2فرم کاری کابل P.V.C

6-3نصب کابل P.V.C به ترانسفورماتوروپایه وتابلو بوسیله بست های مربوطه

عنوان 15:

توانایی  نصب ومونتاژپست های بیست کیلوولت به چهارصدولت V400به KV20

 1. اشنایی با نصب ومونتاژسلول های KV20

1-1سلول KV20

1-2طریقه محکم کردن سلول هابکدیگروبه زمین

1-3اتصال زمین سلول ها

 1. اشنایی بانصب ومونتاژتابلوهای فشارضعیف

2-1تابلوهای فشارضعیف

 

2-2نحوه نصب وسایل اندازه گیری روی تابلو

2-3اتصال زمین تابلوفشارضعیف

 1. اشنایی بانحوه زمین کردن پست برق

3-1چاه اتصال زمین پست

3-2اندازه گیری مقاومت زمین

 1. اشنایی بانحوه نصب ترانسفورماتورقدرت واتصال انشعابات فشارضعیف بوسیله کابلشو

4-1نصب ترانسفورماتوردرمحل مناسب

4-2اتصالات فشارضعیف بوسیله کابلشو

4-3حفاظت طرف فشارمتوسط

4-4نصب اتصال زمین ترانسفورماتور

 1. اشنایی با نحوه اتصال سرکابل های پلاستیکیKV 20(پروتولین)

5-1 سرکابل پلاستیکیKV 20

5-2نحوه اتصال سرکابل پلاستیکی

5-3 نحوه اتصال سرکابل پلاستیکیKV 20

 1. اشنایی باطرزکارونصب واتصال دیژنکتور

6-1ساختمان دیژنکتور

6-2روغن دیژنکتورونوع ان

6-3نحوه قطع ووصل دیژنکتور

6-4محل نصب دیژنکتور

6-5نحوه اتصال دیژنکتوربعدار

عنوان 16:

توانای قطع ووصل (ماتوور)خطوط داخل پست برق

 1. اشنایی با قطع ووصل خطوط داخل پست برق

1-1نحوه قطع ووصل سکسیونر(معمولی وقابل قطع زیربار)

1-2نحوه قطع ووصل دیژنکتور

1-2نحوه قطع ووصل کلیدهای فشارضعیف

1-4فرش لاستیکی –دستکش لاستیکی وپرش

 1. اشنایی بانحوه ایجاد جرقه درکلیدهای برق هنگام قطع ووصل خطوط

2-1ایجاد جرقه

2-2راههای جلوگیری ازایجادجرقه

2-3طرق ازبین بردن جرقه

 1. اشنایی باپارالل کردن دوخط فشارمتوسط درشبکه های متصل بهم

3-1همنام کردن فازها

3-2علامت گذاری فازهابوسیله درنگ

3-3استفاده ازفازمتر دوپل فشار متوسط برای پارالل کردن

 1. اشنایی با سکسیونراتصال زمین جعبه اتصال زمین ونحوه نصب ان درداخل پست برق

4-1سکسیونراتصال زمین

4-2محل نصب سکسیونراتصال زمین

4-3نحوه درمدارقرادان سکسیونراتصال زمین پست برق

4-4درمدارقراردادن اتصال زمین پست برق

4-5جعبه اتصال زمین پست ومتعلقات ان

 1. اشنایی با خاصیت خازنی کابلهای خطوط هوایی

5-1خاصیت خازنی در کابلها

5-2خاصیت خازنی در خطوط هوایی

5-3نحوه تخلیه الکتریکی بوسیله اتصال زمین

 1. اشنایی باتعویض فیوزهای فشارمتوسط وتعویض فیوزهای فشارضعیف بااستفاده ازفیوزکش

6-1نحوه تعویض فیوز فشارضعیف

6-2ساختمان فیوزکش

6-3ساختمان فیوزهای فشارمتوسط

6-4نحوه تعویض فیوزهای فشارمتوسط

عنوان 17

توانایی عیب یابی ورفع عیب ازکابل های زیرزمینی

 1. اشنایی با دستگاه کابل سوز

1-1دستگاه کابل سوز

1-2ولتاژسوزاندن کابل های مختلف

 1. اشنایی بادستگاه عیب یابی بوسیله پل وتستوتن ویاسایرپل ها

2-1دستگاه عیب یاب بوسیله پل تستون وسایرپل ها وطرزکارباانها

2-2طرزکار گالوانومتر

2-3طرزکارمیلی امپرمتر

 1. اشنایی با دستگاه عیب یاب بوسیله امواج وبی زرسیار

– دستگاه عیب یاب بوسیله امواج وبی زرسیاروطرزکارباانها

عنوان18:

توانایی جمع اوری خطوط هوایی,برچیدن پایه ها ومتعلقات ان

 1. اشنایی بابیرون اوردن تیرسیمانی ویافلزی بوسیله جرثقیل هیدرولیکی سیارویاجرثقیل دستی نصب شده برروی دکل

1-1مهارکردن تیرسیمانی ویافلزی بوسیله دکل نصب شده درکنارتیر

1-2دکل وجرثقیل دستی مخصوص دراوردن تیرسیمانی

1-3خالی کردن اطراف گودال تیر سیمانی یافلزی

1-4بیرون اوردن تیرسیمانی ویا فلزی بوسیله جرثقیل هیدرولیکی سیارویاجرثقیل دستی نصب شده برروی دکل

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کارگر شبکه هوايي برق درجه 1”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک × یک =

محصولات مرتبط

ارتباط با مدیریت