نقاش سیاه قلم

عناوین

 1. طراحی اولیه
 2. اجرای پرسپکتیو
 3. طراحی منظره
 4. طراحی چهره
 5. طراحی آناتومی و فیگور
 6. ایجاد تکنیک سایه روشن در طراحی
 7. اجرای تکنیک سایه روشن با پودر و هاشور
 8. ایجاد تکنیک سایه روشن در آناتومی
 9. ایجاد تکنیک سایه روشن در چهره

استاندارد اموزش

عنوان1:

طراحی اولیه

دانش:

 1. تعاریف و مفاهیم نقطه و انواع آن, حالتهای نقطه در کادر, ابزارهای اثرگذار و اثر پذیر
 2. تعاریف خط, انواع خط , حالتهای خطوط, خطوط ساختاری و بیانی, کاربرد خط , تاریخچه خط, خط در آثار هنرمندان
 3. تعریف فرم و سطح, انواع سطح (هندسی ، غیرهندسی ، مجازی ، واقعی), روش ترسیم فرم و سطح و ترکیب با خط و نقطه
 4. تعریف حجم, انواع حجم (هندسی، غیرهندسی، مجازی، واقعی), حجمهای ترکیبی در هنرهای تجسمی و حجمی , رابطه حجم و فضا و بعد, ارتباط حجم با خط و سطح, حجم در سایر هنرها, روشهای حجم پردازی
 5. مفهوم ریتم و حرکت و بافت ، تعریف حرکت و کاربرد آن , چگونگی حرکت, ریتم و انواع آن در طبیعت و رابطه با حرکت
 6. تعریف ترکیب بندی, عناصر ترکیب بندی, مفهوم کادر و انواع آن, اصول ترکیب بندی(تعادل، توازن، تناسب، نقاط طلایی) , مفهوم انرژیهای بصری, مفهوم فضا و انواع آن , انواع ترکیب بندی, تاریخچه ترکیب بندی و مطالعه آثار هنری
 7. روش فیکس کردن اثر قبل و بعد از انجام کار
 8. مفهوم انواع طراحي، تاريخچه طراهي در ايران و جهان، مهوم هرم، ساختار، جهت ، فضا، موقيت، جاذب و عناصر ذهني
 9. ابزارها (اثرگذار، اثرپذير، کمكي)
 10. مفاهيم اسكيس، اتود، طرح نهايي، نسبت و عين ب عين
 11. مفهوم و روش تكنيك سايه و روشن (نور، محوکردن، سايه ، نيم سايه ، روشن و تنا ليته)
 12. بافت و انواع خطوط( انواع بافت ، شيوه هاي ايجاد بافت ، بافت طبيعي و مصنوعي، طراحي خطي، طراحي محیطي ،انواع خطوط)

مهارت:

 1. ترسیم نقطه در یک کادر مشخص, ترسیم نقطه و ارتباط تصویری آن, ترسیم تراکم نقطه در کادر مشخص , ترسیم نقطه در کادر در حالت های مختلف تجمع -تعادل , ایجاد تاریکی و روشنی به وسیله ابزار اثرگاذار ،تمرین ترام (تصاویر دلخواه چهره9
 2. ترسیم خطوط در کادر مشخص, ترکیب انواع خط با نقطه, ایجاد حالتهای مختلف بیانی با ترکیب و تکرار خطوط, ایجاد بافت با خطوط, اجرای خطوط محیطی( پروژه :تمرین ترام خطی (منظره)، تمرین پرتره)
 3. ترسیم انواع سطح (فرم) و ترکیب با خط و نقطه در یک کادر مشخص, ساده سازی سطوح ترکیبی در طراحی, به کار بردن سطح مجازی و حقیقی در طراحی, تبدیل نقطه یا خط به سطح در کادر 18 × 18 و ایجاد سایه روشن ، (پروژه :تبدیل احجام پیچیده به سطوح ساده (کوزه)
 4. ترسیم انواع حجام و ترکیب باخط و نقطه و سطح, ساده سازی حجم های ترکیبی در طراحی, به کاربردن حجم در کادر با توجه به فضای کادر, ترسیم حجم با خط و سطح )دوران خ و سطح), ساخت حجم های هندسی اصلی با مقوا (پروژه :ترسیم یک جسام ساه بعادی (optical art) )دایره برجسته درون مربع سطح
 5. بافت سازی با عناصر مختلف و جنسیت پردازی(اساتفاده از شیشه ،گونی وچوب)
 6. ایجاد ریتم و حرکت با تکنیک کلاژ (نخ کاموا یا مشابه )
 7. اجرای ترکیب بندی, اجرای انواع کادر با شکل و اندازههاای مختلف, ترسیم نقاط طالیی, ترسیم محورهای تناسب, نقطه، خط ، سطح در کادر با رعایت اصول ترکیب بندی , اجرای قوانین ترکیب بندی در طراحی احجام , فضاسازی در ترکیب بندی, تبدیل ترکیب بندی به عناصر بصری و برعکس, آنالیز آثار هنری

عنوان2:

اجرای پرسپکتیو

دانش:

 1. مفهوم پرسپکتیو
 2. مفهوم نقطه گریز و خط افق
 3. انواع پرسپکتیوهای خطی(یک نقطه ای, دو نقطه ای, سه نقطه ای), ایزومتری
 4. پرسپکتیو جوی (رنگی)

مهارت:

 1. ترسیم یک پرسپکتیو یک نقطه ای(جاده)
 2. ترسیم پرسپکتیو دو نقطه ای با الهام از مکعب(خیابان)
 3. ترسیم پرسپکتیو سه نقطه ای بااستفاده از مکعب( دید پرنده, ساختمان)
 4. ترسیم پرسپکتیو دایره (سیلندر)
 5. تعیین فواصل و اندازه ها با قاعده پرسپکتیو( فضا سازی راهروی مدرسه یا بیمارستان)
 6. فضا سازی کامل همراه با تونالیته رنگی یک اثار ( منظره با کوه و دریا و درخت)

عنوان3:

طراحی منظره

دانش:

 1. مفهوم طبيعت( طبيعت بي جان و طبيعت )
 2. مفهوم ترکيب بندي و چيدمان
 3. مفهوم بافت و جنسيت
 4. مفاهيم و روش هاي طراحي چشمي از طبيعت ( انواع طراحي آزاد –منظره ياب)
 5. مطا لعه آثار هنرمندان طبيعت پرداز (تاريخچه هنر طبيعت پردازي و نقاشان بنام آن – بررسي تتاوتهاي تكنيكي هنرمندان طبيعت پرداز)
 6. تاثير پرسپكتيو جوي و خطي در طراحي طبيعت , مفاهيم عمق نمايي در طراحي طبیعت
 7. شيوه هاي اسكيس زدن از طبيعت ( زاوي ديد ، نور انواع سطوح و ابزار مناسب اسكيس )
 8. سبك و تكنيك هاي مختلف طبيعت پردازي (تاثير نور در ساعات مختلف روز و در سبك هاي متفاوت)

مهارت:

 1. اجراي يكي از سه کمپوزيسيون مستطيل, مثلث يا قطري
 2. اجراي جنسيت هاي سفال خام ,سفال لعاب دار, پارچه,استیل
 3. اايجاد انواع بافت ترسيمي و تصويري از طبيعت
 4. اجراي يك کپي از آثار هنرمندان طبيعت پرداز (در ابعاد a3 بامرکب یاذغال)
 5. اجراي يك طبيعت با هدف ايجاد عمق نمايي جوي و خطي ( يك اثر در ابعاد a3 با تكنيك مرکب يا ذغال با هرسپكتيو يك نقط اي و جوی)
 6. اجراي اسكيس هاي مختلف از طبيعت (2 اسكيس توسط ذغال ، 2 اسكيس توسط مرکب در ابعادد4a)( اجراي يك طبيعت با سوژه دريا يا جنگل يا کوير با ذغال خشك و چرب)

عنوان4:

طراحی چهره

دانش:

 1. مفهوم چهره و اجزای آن
 2. تناسبات چهره در سنین مختلف
 3. حالات مختلف چهره و تاثیر آن بر اندازه
 4. مفاهیم اسکیس, اتود, در نمایش حجم در چهره
 5. روش و تکنیک های مختلف سایه زدن (هاشور, سایه زدن و ترام)

مهارت:

 1. طراحی اجزای چهره
 2. طراحی چهره در دوره های(کودکی, نوجوانی , بزرگسالی , پیری)
 3. طراحی یک چهره در حالت تمام رخ با ارزش خطی با استفاده ازمدادB6
 4. طراحی یک چهره در حالت سه رخ با استفاده از ذغال
 5. طراحی یک چهره در حالات نیم رخ با اجرای گام های خاکستری
 6. استفاده از خطوط مختلف بارای ایجاد بافت قسمت های مختلف(پوست ,مو و غیره)

عنوان 5:

طراحی آناتومی و فیگور

دانش:

 1. مفهوم آناتومی انسان (تقسیم بندی , آناتومی در سنین و نژادهای مختلف, جنسیت)
 2. مفهوم استخوان , ماهیچه و پوست در آناتومی
 3. مفهوم حالت مختلف اجزای بدن( پا , دست, سر و بالا تنه)
 4. مفهوم تغییرات تناسبات فیگور انسان در پرسپکتیو
 5. مفهوم آناتومی حیوان

مهارت:

 1. طراحی آناتومی انسان (خطی, استوانه ای , مکعب)
 2. طراحی دست در حالت و زوایای مختلف ( خم, راست, کف دست, بسته و باز)
 3. طراحی فیگور در حالت های مختلف(ایستاده, نشسته,خم و..)
 4. طراحی پا در حالت وزوایای مختلف
 5. طراحی آناتومی بیش از 18مدل حیوان در گونه های پوستی ,مویی, پری
 6. بررسی و اجرای تندیس های کلاسیک یونانی و رمی

عنوان6:

ایجاد تکنیک سایه روشن در طراحی

دانش:

 1. مفهوم ابزار اثر پذير، اثرگذار،کمكي مرتب با تكنيك سياه قلم (مداد کنته ، مدادهاي گرافیکی، پودر هاي چرب و خشك ذغال، پودر گرافيك, کف دريا، قلمو هاي مناسب ،انواع مقوا )
 2. شيوه هاي ايجاد نور, ساي ، نيم سايه با انواع ابز ارها با دو روش محو کردن و هاشور
 3. شيوه هاي تبديل وا لورهاي رنگي به وارياسيون هاي خاکستري
 4. بررسی تفاوت جنسیت های آینه , فلز , شیشه , لعاب و سفال

مهارت:

اجراي وارياسيون هاي خاکستري توسط مداد ، ذغال فشرده وانواع پودرهاي ذغال به صورت هاشور و سايه روشن

عنوان7:

اجرای تکنیک سایه روشن با پودر و هاشور

دانش:

مفهوم حجم در پودر یا هاشور

مهارت:

 1. اجرای یک اثر سیاه قلم دلخواه با پودر (محوکن و پنبه)
 2. اجرای یک اثر سیاه قلم دلخواه با هاشو
 3. اجرای یک اثر سیاه قلم دلخواه با پودر و هاشور
 4. اجرای یک اثر سیاه قلم دلخواه با پودر (قلمو)

عنوان8:

ایجاد تکنیک سایه روشن در آناتومی

دانش:

 1. مفهوم سایه و نیم سایه در اناتومی
 2. مفهوم هاشور وپودر در آناتومی

مهارت:

 1. اجرای یک اثر فیگور با استفاده از هاشور
 2. اجرای یک اثر فیگور با استفاده از پودر
 3. اجرای یک اثر فیگور با استفاده از پودر و هاشور

عنوان9:

ایجاد تکنیک سایه روشن در چهره

دانش:

 1. مفهوم سایه و نیم سایه در چهره
 2. مفهوم هاشور وپودر در چهره

مهارت:

 1. اجرای یک اثر چهره با استفاده از هاشور
 2. اجرای یک اثر چهره با استفاده از پودر

اجرای یک اثر چهره با استفاده از پودر و هاشور

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “نقاش سیاه قلم”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 × 2 =

محصولات مرتبط

ارتباط با مدیریت