نقاش رنگ و روغن

 

عناوین

 1. طراحی اولیه
 2. اجرای پرسپکتیو
 3. طراحی منظره
 4. طراحی چهره
 5. طراحی اناتومی وفیگور
 6. بررسی وتجزیه وتحلیل رنگ ها
 7. زیرسازی واماده سازی وسایل جهت رنگ وروغن
 8. نقاشی طبیعت وطبیعت بیجان بارنگ روغن
 9. اجرای اناتومی (انسان وحیوان)وفضاسازی بارنگ روغن
 10. اجرای یکی ازسبک های هنری بارنگ وروغن

استاندارداموزش

عنوان1:

طراحی اولیه

دانش:

 1. تعاریف و مفاهیم نقطه و انواع آن, حالتهای نقطه در کادر, ابزارهای اثرگذار و اثر پذیر
 2. تعااریف خط , انواع خط, حالتهاای خطاوط, خطوط ساختاری و بیانی, کاربرد خط , تاریخچه خاط, خط در آثاار هنرمندان
 3. تعریف فرم و سطح, انواع ساطح )هندسی ، غیرهندسی ،مجازی ، واقعی) ،روش ترسیم فرم و سطح و ترکیب با خط و نقطه
 4. تعریف حجم, انواع حجم(هندسای، غیرهندسای، مجاازی،واقعی) , حجم های ترکیبی در هنرهاای تجسمی و حجمی , رابطه حجم و فضا و بعد, ارتباط حجم با خط و سطح, حجم در سایر هنرها, روشهای حجم پردازی
 5. مفهوم ریتم و حرکت و بافت ، تعریف حرکت و کاربرد آن , چگونگی حرکت, ریتم و انواع آن در طبیعت و رابطه با حرکت
 6. تعریف ترکیب بندی, عناصر ترکیب بندی, مفهاوم کادر وانواع آن, اصول ترکیب بندی (تعادل، تاوازن، تناسب، نقاط طالیی) , مفهوم انرژیهای بصری, مفهوم فضا و انواع آن , انواع ترکیببندی, تاریخچه ترکیببندی و مطالعه آثار هنری
 7. روش فیکس کردن اثر قبل و بعد از انجام کار
 8. مفهوم انواع طراحي، تاريخچه طراحي در ايران و جهان، مفهوم فرم، ساختار، جهت ، فزوا، موقعيت ، جاذب و عناصر ذهني
 9. ابزارها)اثرگذار،اثرپذیر،کمکی)
 10. متاهيم اسكيس، اتود، طرح نهايي، نسب و عين ب عين
 11. مفهوم و روش تكنيك سايه و روشن( نور،محوکردن،سايه،نيم سايه ، روشن و تنا ليته)
 12. بافت و انواع خطوط (انواع بافت ، شيوه هاي ايجاد بافت، طبيعي و مصنوعي، طرحي خطي، طرحي محیطي ،انواع خطوط)

مهارت:

 1. ترسیم نقطه در یک کادر مشخص, ترسیم نقطه و ارتباط تصویری آن, ترسیم تراکم نقطه در کادر مشخص , ترسیم نقطه در کادر در حالت های مختلف تجمع -تعادل , ایجاد تاریکی و روشنی به وسیله ابزار اثرگذار ،تمرین ترام (تصویر دلخواه چهره(
 2. ترسیم خطوط در کادر مشخص, ترکیب انواع خط با نقطه, ایجاد حالتهای مختلف بیانی با ترکیب و تکرار خطوط, ایجاد بافت با خطوط, اجرای خطوط محیطی پروژه :تمرین ترام خطی (منظره) ، تمرین پرتره
 3. ترسیم انواع سطح )فرم (و ترکیب با خط و نقطه در یک کادر مشخص, ساده سازی سطوح ترکیبی در طراحی, باه کاربردن سطح مجازی و حقیقی در طراحی, تبدیل نقطه یا خط به سطح در کادر 18 × 18 و ایجاد سایه روشن ، (پروژه :تبدیل احجام پیچیده به سطوح ساده (کوزه()
 4. ترسیم انواع حجم و ترکیب با خط و نقطه و سطح, ساده سازی حجم های ترکیبی در طراحی, به کاربردن حجم در کادر با توجه به فضای کادر, ترسیم حجم با خط و سطح )دوران خط و سطح) , ساخت حجم های هندسی اصلی با مقوا (پروژه :ترسیم یک جسم سه بعدی(art optical) )دایره برجسته درون مربع سطح()
 5. بافت سازی با عناصر مختلف و جنسیت پردازی (استفاده از شیشه ،گونی وچوب)

ایجاد ریتم و حرکت با تکنیک کلاژ (نخ کاموا یا مشابه (

 1. اجرای ترکیب بندی, اجرای انواع کادر با شکل و اندازه هاای مختلف, ترسیم نقاط طالیی, ترسیم محورهای تناسب, نقطه، خط ، سطح در کادر با رعایت اصول ترکیب بندی , اجرای قوانین ترکیب بندی در طراحی احجام , فضا سازی در ترکیب بندی, تبدیل ترکیب بندی به عناصر بصری و برعکس, آنالیز آثار هنری

عنوان2:

اجرای پرسپکتیو

دانش:

 1. مفهوم پرسپکتیو
 2. مفهوم نقطه گریز و خط افق
 3. انواع پرسپکتیوهای خطی (یک نقطه ای, دو نقطه ای, سه نقطه ای) ( , ایزومتریک
 4. پرسپکتیو جوی (رنگی)

مهارت:

 1. ترسیم یک پرسپکتیو یک نقطه ای (جاده)
 2. ترسیم پرسپکتیو دو نقطه ای با الهام از مکعب(خیابان)
 3. ترسیم پرسپکتیو سه نقطاه ا ی بااستفاده از مکعب()دید پرنده, ساختمان)
 4. ترسیم پرسپکتیو دایره( سیلندر)
 5. تعیین فواصل و اندازه ها با قاعده پرساپکتیو (فضا سازی راه روی مدرسه یا بیمارستان)
 6. فضا سازی کامل همراه با تونالیته رنگی یک اثر (منظره با کوه و دریا و درخت)

عنوان3:

طراري منظره

دانش:

 1. مفهوم طبيعت ( طبيعت بي جان و طبیعت (
 2. متهوم ترکيب بندي و چيدمان
 3. مفهوم بافت و جنسيت
 4. مفاهيم و روش هاي طرحي چشمي از طبيعت (انواع طراحي آزاد –منظره ياب(
 5. مطا لعه آثار هنرمندان طبيعت پرداز (تاريخچه هنر طبيعت پردازي و نقاشان بنام آن – بررسي تفاوتهاي تكنيكي هنرمندان طبيعت پرداز(
 6. تاثير هنرپرسپكتيو جوي و خطي در طراحي طبيعت , مفاهيم عمق نمايي در طراحي طبيعت
 7. شيوه هاي اسكيس زدن از طبيعت ( زاوي ديد ، نور انواع سطوح و ابزار مناسب اسكيس (
 8. سبك و تكنيك هاي مختلف طبيعت پردازي (تارثير نور در ساعات مختلف روز و در سبك هاي متفاوت (

مهارت:

 1. اجراي يكي از سه کومپوزيسيون مستطيل, مثلث يا قطري
 2. اجراي جنسيت هاي سفال خام ,سفال اب دار, پارچ استیل
 3. ايجاد انواع بافت ترسيمي و تصويري از طبيعت
 4. اجراي يك کپي از آثار هنرمندان طبيعت پرداز (در ابعاد a3یامرکب یا ذغال)
 5. اجراي يك طبيعت با هدف ايجاد عمق نمايي جوي و خطي ) يك اثر در اباد a3 با تكنيك مرکب يا ذغال با هرپرسپكتيو يك نقط اي و جوی)
 6. اجراي اسكيس هاي مختلف از طبيعت(اسكيس توسط ذغال ، اسكيس توسط مرکب در ابعاد a4)

اجراي يك طبيعت با سوژه دريا يا جنگل يا کوير با ذغال خشك و چرب

عنوان 4:

طراحی چهره

دانش:

 1. مفهوم چهره و اجزای آن
 2. تناسبات چهره در سنین مختلف
 3. حاالات مختلف چهره و تاثیر آن بر اندازه
 4. مفاهیم اسکیس, اتود, در نمایش حجم در چهره
 5. روش و تکنیک های مختلف سایه زدن (هاشور, سایه زدن و ترام)

مهارت:

 1. طراحی اجزای چهره
 2. طراحی چهره در دوره های (کودکی, نوجاوانی , بزرگساالی , پیری)
 3. طراحی یک چهره در حالت تمام رخ با ارزش خطی با استفاده از مدادB6
 4. طراحی یک چهره در حالت سه رخ با استفاده از ذغال
 5. طراحی یک چهره در حالات نیم رخ بااجرای گام های خاکستری
 6. استفاده از خطوط مختلف برای ایجاد بافت قسمت های مختلف( پوست ,مو و غیره)

عنوان5:

طراحی اناتومی وفیگور

دانش:

 1. مفهوم آناتومی انسان (تقسیم بندی , آناتومی در سنین و نژادهای مختلف, جنسیت(
 2. مفهوم استخوان , ماهیچه و پوست در آناتومی
 3. مفهوم حاالت مختلف اجزای بدن(پا , دست, سر و بالا تنه(
 4. مفهوم تغییرات تناسبات فیگور انسان در پرسپکتیو
 5. مفهوم آناتومی حیوان

مهارت:

 1. طراحی آناتومی انسان (خطی, استوانه ای , مکعب)
 2. طراحی دست در حالات و زوایای مختلف ( خم, راست, کف دست, بسته و باز)
 3. طراحی فیگور در حالت های مختلف (ایستاده, نشسته,خم ..)
 4. طراحی پا در حالات وزوایای مختلف
 5. طراحی آناتومی بیش از 18مدل حیوان در گونه های پوستی ,مویی, پری
 6. بررسی و اجرای تندیس های کلاسیک یونانی و رمی

عنوان 6:

بررسی وتجزیه وتحلیل رنگ ها

دانش:

 1. ابزار و مواد مورد نیاز در نقاشی (انواع قلمو ، پالت ، مواد حلال، رنگ و روغن اکولین ،اکرولیاک ، گاواش ، رناگ هاای مورد استفاده دیگر(
 2. مفهوم دایره رنگ
 3. مفهوم تباین درنگ(تضادرنگ)وکاربردان درنقاشی
 4. مفهوم رنگ های خنثی)سیاه، سفید، خاکستری)
 5. مفهوم واریاسیون (سیاه، سفید، رنگی)
 6. مفهوم تنالیته رنگی (مایه ترکیبی رنگی)
 7. انواع رنگ با مفهوم بیان عاطفی آنها

مهارت:

 1. کار با ابزار و مواد مورد نیاز
 2. ساخت دایره رنگ (ایتن)
 3. ساخت یک نمونه تباین فام
 4. ساخت یک نمونه تباین تیره وروشن، تاریکی و روشنایی
 5. ساخت یک نمونه تباین اشباع (شدت و ضعف)
 6. ساخت یک نمونه تباین مکمل
 7. ساخت یک نمونه تباین همزمان
 8. ساخت یک نمونه تباین سرد وگرم
 9. ساخت یک نمونه تباین وسعت سطح
 10. ساخت یک واریاسیون خاکستری فام دار
 11. ساخت یک واریاسیون سیاه و سفید
 12. ساخت یک واریاسیون رنگی
 13. ساخت تنالیته رنگ با نتخاب یک رنگ از دایره رنگ
 14. ساخت رنگها با مفهوم بیان عاطفی آنها – کارکردن با رنگهای مختلف موجود در بازار

عنوان 7:

زیرسازی واماده سازی وسایل جهت رنگ روغن

دانش:

 1. مفهوم زیر سازی با مدیومهای مختلف بر روی بافتهای مختلف
 2. انواع ابزار (کاردک, پالت, قلمو ) و مفهوم مدیوم(حلال (
 3. روش آماده سازی رنگ ها قبل از شروع کار
 4. مفهوم استفاده از پیگمنتهای رنگی و مکمل های خاکستری نوترال و رنگی

مهارت:

 1. زیرسازی با مدیومهای مختلف بر روی بافتهای مختلف بوم
 2. بکارگیری کاردک انواع مدیوم ها با توجه به اثر هنری
 3. آماده سازي رنگ قبل از شروع کار

عنوان8:

نقاشی طبیعت وطبیعت بیجان بارنگ وروغن

دانش:

 1. مفهوم طبیعت بی جان و مفهوم جنسیت و ترکیب بندی وانواع آن
 2. مفهوم منظره و بررسی نور و سایه در ساعتهای مختلف روز
 3. مفهوم پالن و پرسپکتیو جوی درنقاشی طبیعت
 4. شناخت ترکیب بندی طبیعت بیجان و مناظر آثار هنرمندان بزرگ دنیا
 5. مفهوم نور و سایه

مهارت:

 1. اجرای طبیعت بیجان با استفاده از مکمل ها و در نظر گرفتن منبع نور و ایجاد سایه های اصلی و فرعی
 2. اجرای جنسیتهای مختلف پارچه، سفال لعابدار , سفال بدون لعاب, میوه وگل
 3. اجرای یک اثر هنری با استفاده از تونالیته سیاه و سفید
 4. اجرای یک اثر هنری استفاده از رنگ های مکمل و خنثی در ایجاد پرسپکتیوجوی برای طبیعت

عنوان9:

اجرای اناتومی(انسان وحیوان)وفضاسازی بارنگ روغن

دانش:

 1. مفهوم رنگها در آناتومی انسان و حیوان
 2. در نظر گرفتن حجم های آناتومی
 3. پرسپکتیو رنگ در آناتومی فضای ساز

مهارت:

 1. استفاده ازمکمل های رنگیدراجرای یک اناتومی وفضاسازی
 2. اجرای یک اثرهنری دازحیوانات مختلف مویی پری وپوستی
 3. اجرای یک اثرهنری باترکیب پرسپکتیوخطی،رنگ، آناتومی وفضاسازی

عنوان10:

اجرای یکی ازسبک های هنری بارنگ وروغن

دانش:

 1. متهوم تكنيكهاي الاپریما-لایه لایه وکاردک
 2. تاریخچه سبک های مختلف هنری(کلاسيك،رئا ليسم، امپرسيونيسم، ارسپرسيونيسم، و رئا ليسم، کوبيسم، فوويسم،آبستره و..)

مهارت:

 1. اجرای يك نمونه تابلو با تكنيك لکه لکه ()الاپريما) لایه لایه و کاردک به یکی ازسبک های هنری رئال ،امپرسيونيسم,کوبيسم
 2. اجرای یک نمونه تابلو باتکنیک لایه لایه به يكي ازسبكهاي هنري رئال, امپرسيونيسم,کوبيسم
 3. اجرای یک نمونه تابلو با تکنیک کاردک ب يكي از سبكهای هنري رئال, امپرسيونيسم,کوبيسم

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “نقاش رنگ و روغن”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

15 − چهار =

محصولات مرتبط

ارتباط با مدیریت