نقاش آبرنگ

عناوین

 1. طراحی اولیه
 2. اجرای پرسپکتیو
 3. طراحی منظره
 4. طراحی چهره
 5. طراحی اناتومی وفیگور
 6. بررسی وتجزیه وتحلیل رنگ ها
 7. اجرای تکنیک قلم فلزی واب مرکب واکولین
 8. تلفیق تکنیک های جوهری اب مرکب-قلم فلزی -اکولین
 9. نقاشی ابرنگ

استانداردهای اموزش

عنوان 1:

طراحی اولیه

دانش:

 1. تعاریف و مفاهیم نقطه و انواع آن, حالتهای نقطه در کادر, ابزارهای اثرگذار و اثر پذیر
 2. تعاریف خط , انواع خط, حالاتهای خطوط, خطوط ساختاری و بیانی, کاربرد خط , تاریخچه خط, خطدر آثار هنرمندان
 3. تعریف فرم و سطح, انواع سطح)هندسی ، غیرهندسی ، مجازی ، واقعی(, روش ترسیم فرم و سطح و ترکیب با خx و نقطه
 4. تعریف حجم, انواع حجم (هندسی، غیرهندسی، مجازی، واقعی), حجمهای ترکیبی در هنرهای تجسمی و حجمی , رابطه حجم و فضا و بعد, ارتباط حجم با خط و سطح, حجام در سایر هنرها, روشهای حجم پردازی
 5. مفهوم ریتم و حرکت و بافت ، تعریف حرکت و کاربرد آن , چگونگی حرکت, ریتم و انواع آن در طبیعت و رابطه با حرکت
 6. تعریف ترکیب بندی, عناصر ترکیب بندی, مفهاوم کادر و انواع آن, اصول ترکیب بندی) تعادل، توازن، تناسب، نقاط طلایی) , مفهوم انرژیهای بصری, مفهوم فضا و انواع آن , انواع ترکیب بندی, تاریخچه ترکیب بندی و مطالعه آثار هنری
 7. روش فیکس کردن اثر قبل و بعد از انجام کار
 8. مفهوم انواع طراحي، تاريخچه و طراحي در ايران و جهان، مفهوم هرم، ساختار، جهت ، فضاا، موقعيت ، جاذبه و عنا صر ذهني
 9. ابزارها(اثرگذار، اثرپذير، کمكي)
 10. مفاهيم اسكيس، اتود، طرح نهايي، نسبت و عين به عين
 11. مفهوم و روش تكنيك سایه و روشن (نور، محوکردن، سايه ، نيم سايه ، روشن و تناليته)
 12. بافت و انواع خطوط ( انواع بافت ، شيوه هاي ايجاد بافت ، بافت طبيعي و مصنوعي، طراحي خطي، طراحي محيطي ،انواع خطوط)

مهارت:

 1. ترسیم نقطه در یک کادر مشخص, ترسیم نقطه و ارتباط تصویری آن, ترسیم تراکم نقطه در کادر مشخص , ترسیم نقطه در کادر در حالت های مختلف تجمع -تعادل , ایجاد تاریکی و روشنی به وسیله ابزار اثرگذار ،تمرین ترام (تصاویر دلخواه چهره(
 2. رسیم خطوط در کادر مشخص, ترکیب انواع خط با نقطه, ایجاد حالتهای مختلف بیانی با ترکیب و تکرار خطوط, ایجاد بافت با خطوط, اجرای خطوط محیطی (پروژه :تمرین ترام خطی (منظره)، تمرین پرتره)
 3. ترسیم انواع سطح (فرم ) و ترکیب با خط و نقطه در یک کادر مشخص, ساده سازی سطوح ترکیبی در طراحی, به کار بردن سطح مجازی و حقیقی در طراحی, تبدیل نقطه یا خط به سطح در کادر 18 × 18 و ایجاد سایه روشن ،( پروژه :تبدیل احجام پیچیده به سطوح ساده (کوزه()
 4. ترسیم انواع حجم و ترکیب با خط و نقطه و سطح, ساده سازی حجم های ترکیبی در طراحی, به کاربردن حجم در کادر با توجه به فضای کادر, ترسیم حجم با خا و سطح )دوران خ و سطح), ساخت حجم های هندسی اصلی با مقو0( پروژه :ترسیم یک جسم سه بعدی art optical دایره برجسته درون مربع سطح)
 5. بافت سازی با عناصر مختلف و جنسیت پردازی (استفاده از شیشه ،گونی وچوب(
 6. ایجاد ریتم و حرکت با تکنیک کلاژ (نخ کاموا یا مشابه (
 7. اجرای ترکیب بندی, اجرای انواع کادر با شکل و اندازههای مختلف, ترسیم نقاط طلایی, ترسیم محورهای تناسب, نقطه، خط ، سطح در کادر با رعایات اصول ترکیب بندی , اجرای قوانین ترکیب بندی در طراحی احجام , فضاسازی در ترکیب بندی, تبدیل ترکیب بندی به عناصر بصری و برعکس, آنالیز آثار هنری

عنوان2:

اجرای پرسپکتیو

دانش:

 1. مفهوم پرسپکتیو
 2. مفهوم نقطه گریز و خط افق
 3. انواع پرسپکتیوهای خطی (یک نقطه ای, دو نقطه ای, سه نقطه ای), ایزومتری
 4. پرسپکتیو جوی (رنگی)

مهارت:

 1. ترسیم یک پرسپکتیو یک نقطه ای (جاده)
 2. ترسیم پرسپکتیو دو نقطه ای با الهام از مکعب (خیابان)
 3. ترسیم پرسپکتیو سه نقطه ای باااستفاده از مکعب (دید پرنده, ساختمان)
 4. ترسیم پرسپکتیو دایره(سیلند)
 5. تعیین فواصل و اندازه ها با قاعاده پرسپکتیو (فضا سازی راهروی مدرسه یا بیمارستان)
 6. فضا سازی کامل همراه با تونالیته رنگی یک اثر (منظره با کوه و دریا و درخت)

عنوان3:

طراحی منظره

دانش:

 1. مفهوم طبیعت (طبیعت بی جان وطبیعت)
 2. مفهوم ترکيب بندي و چيدمان
 3. مفهوم بافت و جنسيت
 4. مفاهيم و روش هاي طراحي چشمي از طبيعت ( انواع طراحي آزاد –منظره ياب(
 5. مطا لعه آثار هنرمندان طبيعت پرداز (تاريخچه هنر طبيعت پردازي و نقاشان بنام آن – بررسي تفاوتهاي تكنيكي هنرمندان طبيا پرداز(
 6. تاثير پرسپكتيو جوي و خطي در طراحي طبيعت , متفاهيم عمق نمايي در طراحي طبيعت
 7. شيوه هاي اسكيس زدن از طبيا (زاوي ديد ، نور انواع سطوح و ابز ار مناسب اسكيس)
 8. سبك و تكنيك هاي مختلف طبيعت پردازي (تاثير نور در ساعات مختلف روز و در سبك هاي متفاوت (

مهارت:

 1. اجراي يكي از سه کمپوزيسيون مستطيل, مثلث يا قطري
 2. اجراي جنسي هاي ستال خام ,ستال لعاب دار, پارچه ,استیل
 3. ايجاد انواع بافت ترسيمي و تصويري از طبيعت
 4. اجراي يك کپي از آثار هنرمندان طبيعت پرداز (در ابعاد a3 بامرکب یازغال)
 5. اجراي يك طبيعت با هدف ايجاد عمق نمايي جوي و خطي ) يك اثر در ابعاد a3 با تكنيك مرکب يا ذغال با پرسپكتيو يك نقط اي و جوی)
 6. اجراي اسكيس هاي مختلف از طبيعت ( 2 اسكيس توسط ذغال ، اسكيس توسط مرکب در ابعاد a4)

اجراي يك طبيعت با سوژه دريا يا جنگل يا کوير با ذغال خشك و چرب

عنوان 4:

طراحی چهره:

دانش :

 1. مفهوم چهره واجزای ان
 2. تناسبات چهره درسنین مختلف
 3. حالات مختلف چهره وتاثیران براندازه ها
 4. مفاهیم اسکیس, اتود, در نمایش حجم در چهر
 5. روش و تکنیک های مختلف سایه زدن (هاشور, سایه زدن و ترام)

مهارت:

 1. طراحی اجزای چهره
 2. طراحی چهره در دوره های (کودکی, نوجاوانی , بزرگسالی , پیری)
 3. طراحی یک چهره در حالت تمام رخ با ارزش خطی با استفاده از مدادB6
 4. طراحی یک چهره در حالت سه رخ با استفاده از ذغال
 5. طراحی یک چهره در حالات نیم رخ بااجرای گام های خاکستری
 6. استفاده از خطوط مختلف برای ایجاد بافت قسمت های مختلف ( پوست ,مو و غیره)

عنوان5:

طراحی اناتومی وفیگور

دانش:

 1. مفهوم آناتومی انسان (تقسیم بندی , آناتومی در سنین و نژادهای مختلف, جنسیت(
 2. مفهوم استخوان , ماهیچه و پوست در آناتومی
 3. مفهوم حالات مختلف اجزای بدن ( پا , دست, سر و بالا تنه(
 4. مفهوم تغییرات تناسبات فیگور انسان در پرسپکتیو
 5. مفهوم آناتومی حیوان

مهارت:

 1. طراحی آناتومی انسان (خطی, استوانه ای , مکعبی)
 2. طراحی دست در حالت و زوایای مختلف ( خم, راست, کف, دست, بسته و باز(
 3. طراحی فیگور در حالت های مختلف (ایستاده, نشسته,خم و..)
 4. طراحی پا در حاالت وزوایای مختلف
 5. طراحی آناتومی بیش از 18مدل حیوان در گونه های پوستی ,مویی, پری
 6. بررسی و اجرای تندیس های کلاسیک یونانی و رمی

عنوان6:
بررسی تجزیه وتحلیل رنگ ها

دانش :

 1. ابزار و مواد مورد نیاز در نقاشای (انواع قلمو ، پالت ، مواد حلال، رنگ و روغن اکولین ،اکرولیک ، گواش ، رنگ های مورد استفاده دیگر
 2. مفهوم دایره رنگ
 3. مفهوم تباین رنگ (تضاد رنگ) و کاربرد آن در نقاشی
 4. مفهوم رنگهای خنثی (سیاه، سفید، خاکستری)
 5. مفهوم واریاسیون (سیاه، سفید، رنگی(
 6. مفهوم تنالیته رنگی (مایه ترکیبی رنگی)
 7. انواع رنگ با مفهوم بیان عاطفی آنها

مهارت:

 1. کار با ابزار و مواد مورد نیاز
 2. ساخت دایره رنگ (ایتن(
 3. ساخت یک نمونه تباین فام
 4. ساخت یک نمونه تباین تیره وروشن، تاریکی و روشنایی
 5. ساخت یک نمونه تباین اشباع (شدت و ضعف(
 6. ساخت یک نمونه تباین مکمل
 7. ساخت یک نمونه تباین همزمان
 8. ساخت یک نمونه تباین سرد وگرم
 9. ساخت یک نمونه تباین وسعت سطح
 10. ساخت یک واریاسیون خاکستری فام دار
 11. ساخت یک واریاسیون سیاه و سفید
 12. ساخت یک واریاسیون رنگی
 13. ساخت تنالیته رنگ با انتخاب یک رنگ از دایره رنگ
 14. ساخت رنگها با مفهوم بیاان عاطفی آنهاا- کارکردن با رنگهای مختلف موجود در بازار

عنوان7:

اجرای تکنیک قلم فلزی واب مرکب واکولین

دانش:

 1. مفهوم طرح افكني و ساده سازي طرح و تاريخچه قلم فلز ي و آب مرکب
 2. مفهوم تكنيك ترام و خط و هاشور توسط انواع قلم
 3. تكنيك خيس در خيس
 4. تكنيك خيس در خشك

مهارت:

 1. اجراي يك اثر با تكنيك ترام ياخط يا هاشور توسط يكي از انواع قلم
 2. اجراي يك اثر باتكنيك خيس در خيس با اکولين يا آب مرکب
 3. اجراي تكنيك خيس در خشك با اکولين و آب مرکب

مهارت 8:

تلفیق تکنیک های جوهری آب مرکب- قلم فلزی – اکولین

دانش:

 1. مفهوم تلفيق متريال هاي برابر
 2. مفهوم تلفيق تكنيكهاي برابر

مهارت:

 1. تلفيق تكنيكهاي جوهري – پودري انجام يك اثر
 2. اجرا و تلفيق نوع قلم ها (موويي –ري – ني – فلزي و انواع قلمو (انجام 3نمونه طرح با قلم زني مختلف)

مهارت 9:

نقاشی ابرنگ

دانش:

 1. مفهوم تكنيك آبرنگ
 2. انواع ابزاراثرگذارواثرپذیر(کاردک, پالت, قلمو, مقوا, چسب, چسب ميسكت , مداد رنگي آبرنگي و مديوم ها)
 3. تفاوت تكنيك آبرنگ با ديگر تكنيك هاي آبي
 4. انواع قلموي آبرنگ
 5. تكنيك هاي مختلف آبرنگ ( خيس در خيس، خيس در خشك ، خشك در خشك, خشك در خيس(
 6. روش تجز يه کردن و ساده سازي طرح
 7. روش ايجاد بافت ها مختلف در زمينه با استتاده از استفج ، نمك ، الكل، نايلون و)

مهارت:

 1. اجراي يك اثر هنري منظره کپي از آثار هنرمندان با تكنيك هاي آبرنگ
 2. اجراي يك اثر هنري طبيعت بيجان کپي از آثار هنرمندان با تكنيك هاي آبرنگ
 3. اجراي يك اثر هنري گل کپي از آثار هنرمندان با تكنيك هاي آبرنگ
 4. اجراي يك اثر هنري منظره اورجينال (عكس يا مدل زنده(
 5. اجراي يك اثر هنري گل اورجينال(عكس يا مدل زنده(
 6. اجراي يك اثر هنري طبيعت بيجان اورجينال (عكس يا مدل زنده(

 

 

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “نقاش آبرنگ”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هجده + 11 =

محصولات مرتبط

ارتباط با مدیریت