ناظر اجراي تاسیسات الکتريکي ساختمان هاي مسکوني

عناوین:

 1. ارزيابي طرح تاسيسات الكتريكي ساختمان
 2. نظارت بر رعايت ضوابط ايمني برق ساختمان
 3. نظارت بر اجراي همبندي ساختمان
 4. نظارت بر نصب قوطي ها، زانوها، لوله ها و داكتهاي برق ساختمان
 5. نظارت بر سيم كشي و كابل كشي و اتصالات آنها
 6. نظارت بر نصب كليدها و پريزها
 7. نظارت بر نصب تابلوهاي برق
 8. نظارت بر اجراي سيستم اتصال زمين
 9. نظارت بر تست و تحويل كليه تجهيزات الكتريكي نصب شده ساختمان

استاندارداموزش

عنوان1:

ارزيابي طرح تاسيسات الكتريكي ساختمان

دانش:

 1. وظايف قانوني، مسئوليتها و حدود اختيارات ناظر، نحوه برخورد با تخلفات
 2. وظايف كارفرما در قبال پيمانكار
 3. وظايف پيمانكار، مهارت هايي كه از پيمانكار انتظار ميرود
 4. امكانات و ابزارهايي كه پيمانكار بايد تهيه كند
 5. نظارت بر زمان بندي صحيح كار
 6. دستورالعملهاي طراحي و نظارت تاسيسات الكتريكي طبق مبحث 13
 7. چك ليست
 8. نمادها و علائم برق
 9. انواع پلانهاي برق
 10. انواع نقشه رايزر برق
 11. انواع راهنماهاي مورد نياز نقشه

مهارت:

 1. نقشه خواني پلان معماري
 2. نقشه خواني پلانهاي برق
 3. نقشه كشي مدارهاي پايه برق ساختمان
 4. بررسي فهرست نقشه و پلانهاي نقشه مطابق با دستورالعملهاي مبحث 13

عنوان2:

نظارت بر ضوابط ايمني برق ساختمان

دانش:

 1. حريم برق ساختمان
 2. كنتور برق موقت ساختمان
 3. الزامات تابلوهاي موقت برق داخل ساختمان
 4. نحوه اجراي ارت موقت و علت اجراي آن

مهارت:

 1. بررسي حريم برق ساختمان
 2. نظارت بر كنتور برق موقت ساختمان
 3. نظارت بر تابلوهاي موقت برق داخل ساختمان
 4. نظارت بر ارت موقت
 5. شخيص مكان چاه ارت ساختمان
 6. آماده كردن چك ليست ضوابط ايمني برق ساختمان

عنوان3:

نظارت بر اجراي همبندي ساختمان

دانش:

 1. روشهاي اجراي همبندي اصلي در سازه هاي بتني و الزامات آن
 2. روش اجراي همبندي اصلي در سازه هاي اسكلت فلزي و الزامات آن
 3. روش اتصال شبكه همبند شده به اتصال زمين ساختمان

مهارت:

 1. كنترل و ارزيابي اجراي همبندي اصلي و اتصال آن به شبكه اتصال زمين ساختمان
 2. آماده كردن چك ليست همبندي ساختمان در هر طبقه

عنوان4:

نظارت بر نصب قوطي ها، زانوها، لوله ها و داكت هاي برق ساختمان

دانش:

 1. فواصل مجاز مسير لوله هاي برق از ساير تاسيسات ساختمان
 2. انتخاب تجهيز مناسب مسيرسازي در هر محل از نظر نوع ، جنس و اندازه
 3. برش داكت با زواياي مختلف
 4. اصول محاسبه تعداد و اندازه لوله هاي برق، ترانكينگها ،داكتها و سيني هاي كابل
 5. اصول تطبيق مسيرهاي لولهكشي، از نظر نوع، جنس و اندازه لولههاي به كار رفته با مقررات ملي ساختمان و مشخصات فني مورد نیاز(لوله کشی روشنايي و پريز، لوله كشي رايزرها، لوله كشي جريان ضعيف، لوله گذاري برق آسانسور، لوله گذاري درب اتوماتیک)

مهارت:

 1. تراز كردن با استفاده از شلنگ تراز و استفاده از چاكلاين
 2. تراز كردن با استفاده ترازهاي ليزري و استفاده از چاك لاين
 3. گونياكردن با استفاده از متر و نخ ريسمان
 4. نصب انواع قوطي ها
 5. نصب جعبه كشش
 6. كار با انواع لوله هاي برق، ترانكينگ ها و سيني هاي كابل مورد استفاده در ساختمان
 7. اصول برش، خم كاري و اتصال لوله هاي PVC به يكديگر
 8. اجرا و تست لوله ها، ترانكينگ ها و سيني هاي كابل استاندارد و غيراستاندارد
 9. اجراي انواع مسيرهاي لوله كشي (اجراي عملي لوله كشي پوليكا، نصب زانو و)
 10. عايق بندي لوله هاي برق در محل تقاطع با ديگر لوله ها
 11. آماده كردن چك ليست لوله گذاري برق ساختمان
 12. محاسبه تعداد و اندازه لوله هاي برق، ترانكينگ ها، داكت ها و سيني هاي كابل

عنوان5:

نظارت بر سيم كشي و كابل كشي و اتصالات آنها

دانش:

 1. الزامات فني سيم كشي و كابل كشي طبق مقررات ملي مبحث13
 2. علائم شناسايي كابل براساس استانداردVDE
 3. ابزار و لوازم سيم كشي و كابل كشي
 4. انواع سيم ها و كابل هاي ساختماني و كاربرد آنها
 5. جريان مجاز سيم ها و كابل ها بر اساس استاندارد و نحوه انتخاب آنها
 6. افت ولتاژ مجاز كابل ها
 7. كابل ها و سيم هاي جريان ضعيف
 8. الزامات كلي اتصالات هاديهاي برق
 9. انواع اتصال دهندهها شامل وايرشو ، ترمينال ، مفصل، موف و شرح روش اجراي آنها
 10. روش كار با ابزارهاي ايجاد اتصالات (پرس وايرشو، …. )
 11. روشهاي اتصال سيم و كابل
 12. عايق كنندهاي محل اتصال و روش اجراي آنها
 13. نحوه مداربندي مدارهاي پايه
 14. ابزار اتصال كابلها(پرس كابل شو-كابل لختكن-كابل بر)
 15. رنگبندي در كابل هاي تاسيسات جريان ضعيف اصول كابل كشي روي ديوار و سيني و خم كردن كابل
 16. اصول اتصال بدنه تجهيزات آشپزخانه، بدنه فلزي ساير تجهيزات
 17. اصول نصب و سيم كشي وسايل حفاظتي
 18. روشهاي حفاظـت اشـخاص و تجهيـزات در مقابـل خطاهـاي الكتريكي

مهارت:

 1. محاسبه مقاطع سيم ها و جريان مجاز سـيم هـا بـر اسـاس استاندارد
 2. اجراي اتصالات كابل ها
 3. ارزيابي اتصالات و عايق بندي اجراشده
 4. سربندي انواع كليدها، پريزها، تلفن و آنتن
 5. لخت كردن سيم و انجام انواع اتصال و عايق كاري و فرمكاري سيم
 6. سيم كشي از5/1×1تا 1×6 وکابل کشی 2×1/5 تا 5×6
 7. سيم كشي آنتن، تلفن وآيفون تصويري
 8. سيم كشي و نصب مدارهاي الكتريكي پايه
 9. ارزيابي سيم كشي هاي و كابل كشي انجامشده
 10. آماده كردن چك ليست سيم كشي و كابل كشي برق ساختمان

عنوان6:

نظارت بر نصب كليدها و پريزها

دانش:

 1. دستورالعملهاي كليدها و پريزها مطابق مقررات ملي مبحث13 ساختمان
 2. انواع كليدها
 3. انواع پريزها

مهارت:

 1. نصب انواع قوطي ها
 2. نصب كليدها و پريزها

عنوان7:

نظارت بر نصب تابلوهاي برق

دانش:

 1. الزامات فني تابلوهاي برق مطابق مبحث 13
 2. انواع دستگاه هاي اندازه گيري
 3. اصول كاربردي دستگاه هاي اندازه گيري(آنالوگ و ديجيتال)
 4. اصول نصب و سيم كشي كنتورهاي تك فاز و سه فاز
 5. اصول كار با شينه هاي مسي و اتصال آنها
 6. انواع تابلوهاي برق ساختمان
 7. قسمتهاي مختلف تابلو( تجهيزات منصوبه در داخل تابلو، ابعاد، سايز و انتخاب آنها)
 8. اصول نصب وايرشو، سرسيم و بستن سيم مفتولي و سيم افشان زير پيچ
 9. الزامات بدنه تابلو از نظر جنس، استحكام مكانيكي، نفوذپذيري در برابر رطوبت و اشياء خارجي، متصل بودن به شبكه اتصال زمين،…
 10.  تجهيزات حفاظتي رايج در تابلوهاي ساختمان، ابعاد، سايز، نحوه نصب و كاربرد آنها
 11. علائم اختصاري وسايل و تجهيزات به كاررفته در تابلوهاي برق مطابق استانداردIEC
 12. حروف و اعداد شناسايي وسايل و تجهيزات به كاررفته در تابلوهاي برق فشار ضعيف
 13. برچسب هاي سيم و كابل
 14. ضرورتهاي محل تابلو
 15. خروجي هاي تابلو
 16. انواع تابلوهاي برق ساختمان (مشاعات، واحدها، كنتور و . . . )
 17. انواع نقشههاي سيم كشي تابلوهاي برق اصول نصب و راه اندازي تابلوهاي برق

مهارت :

 1. ارزيابي تابلوهاي برق ساختمان
 2. آماده كردن چك ليست تابلوهاي برق ساختمان

عنوان8:

نظارت بر اجراي سيستم اتصال زمين

دانش:

 1. حفاظت افراد و امكان ايجاد اصول ايمني طبق مقررات ملي ساختمان مبحث13
 2. اتصال زمين حفاظتي و كاربرد آن
 3. تجهيزات، مشخصات و نحوه ايجاد اتصال زمين حفاظتي
 4. روشهاي اندازه گيري مقاومت اتصال زمين
 5. اصول محاسبه شبكه اتصال زمين حفاظتي
 6. نحوه اتصال سيم ارت با تابلو اصلي ساختمان و همبندي آن با بدنه هاي فلزي ساختمان و يا چاه هاي مجاور

مهارت:

 1. نظارت بر اجراي اتصال زمين حفاظتي
 2. اندازه گيري مقاومت اتصال زمين
 3. آمـاده كـردن چـك ليسـت اتصـال زمـين، اجـراي چـاه ارت و همبندي

عنوان 9:

نظارت بر تست و تحويل كليه تجهيزات الكتريكي نصب شده ساختمان

دانش:

 1. نحوه كار مدارهاي مختلف ساختمان
 2. اتصال بدنه تجهيزات آشپزخانه، بدنه فلزي ساير تجهيزات و قسمتهاي فلزي تابلوها به بدنه

مهارت:

 1. آماده كردن چك ليست پايان ساخت
 2. نظارت بر ساختمان در زمان در خواست كنتور برق ساختمان
 3. نظارت بر تأسيسات الكتريكي ساختمان در زمان پايان ساخت

 

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ناظر اجراي تاسیسات الکتريکي ساختمان هاي مسکوني”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه + سه =

محصولات مرتبط

ارتباط با مدیریت