رعایت ایمنی در شبکه های انتقال نیروی برق

عناوین

 1. اجرای اتصال زمین
 2. رعايت اصول بهداشت محیط کار در پست های فشار قوی
 3. شناسايي خطرات واثرات ناشي از برق گرفتگي بر موجودات زنده
 4. شناسايي موارد ايمني در برابر تماس مستقیم و غیر مستقیم
 5. اجرای دستورالعمل های ايمني در ايستگاه های انتقال و فوق توزيع
 6. اجرای عايق بندی و هم ولتاژ سازی
 7. انجام کمک های اولیه در پست های فشار قوی
 8. حفاظت از پست های فشار قوی
 9. رعايت آئین نامه ايمني در عملیات انتقال نیروی برق

استاندارد اموزش

عنوان1:

اجرای اتصال زمین

دانش:

 1. سیستم ارت
 2. نقش اتصال زمین در جلوگیری از برق گرفتگي ها
 3. الزامات نصب اتصال زمین در آئین نامه ها و دستتور العملها جهت جلوگیری از برق گرفتگی ها
 4. انواع اتصال زمین و روش های اجرای

مهارت:

 1. نصب و برچیدن اتصال زمین موقت بر روی شبکه به صورت صحیح
 2. ندازه گیری مقاومت معادل زمین ارت اجراشده
 3. اجرای چاه ارت و اندازه گیری مقاومت ان

عنوان2:

رعايت بهداشت محیط کار در پست های فشار قوی

دانش:

 1. بهداشت وسايل حفاظت فردی و گروهي در محیط کار
 2. بهداشت فردی و عمومي در محیط کار
 3. ارگونومي در محیط کار
 4. عوامل زيان آور در محتتیط کار(فیزيکي، شتتیمیايي، بیولوژيکي و)
 5. معاينات طب کار
 6. مخاطرات زيست محیطي (خاک ،آب،هوا و..)
 7. تاثیر میدان های الکتريکي و مغناطیسی

مهارت:

 1. اجرای روش های مقابله با خطرات و عوامل زيان اور
 2. رعايت نکات بهداشتي هنگام تماس با مواد شیمایی
 3. رعايت آراستگي و چیدمان صحیح محیط
 4. استفاده صحیح و مناسب از ابزارکار
 5. استفاده و نگهداری مناسب و صحیح از وسايل حفاظت فردی هنگام کار
 6. بکارگیری اصول ارگونومي در محیط کار

عنوان3:

شناسايي خطرات واثرات ناشي از برق گرفتگي بر موجودات زنده

دانش:

 1. تاثیر جريان برق بر بدن موجودات زنده
 2. اثرات برق گرفتگي در بدن انسان
 3. برق گرفتگي و انواع آن
 4. خطرات واثرات ناشي از برق گرفتگتي فشتار قتوی و فشتار ضعیف
 5. عوامل موثر در برق گرفتگي ها
 6. مسیرهای خطرناک عبور جريان برق از بدن
 7. زیان های ناشی ازحوادث برق گرفتگی(انسانی,اقتصادی,اجتماعی)

مهارت :

 1. شناسايي عوامل ايجاد خطر
 2. نجات شخص برق گرفته از مدار برق
 3. تشخیص عالئم شخص برق گرفته

عنوان4:

شناسايي موارد ايمني در برابر تماس مستقیم و غیر مستقیم

دانش:

 1. وسايل حفاظت فردی و گروهي
 2. تماس مستقیم و غیر مستقیم
 3. نحوه حفاظت در برابر تماس مستقیم و غیر مستقیم
 4. حريم های شبکه های انتقال نیروی برق

مهارت:

 1. شناسايي و استفاده صحیح از لوازم ايمني حفاظتت فردی و گروهي
 2. تشخیص اندازه حريم در شرايط و سطوح ولتاژهای مختلف
 3. تشخیص فواصل مجاز کار

عنوان5:

اجرای دستورالعمل های ايمني در ايستگاههای انتقال و فوق توزيع

دانش:

 1. کدهای بهره برداری در ارتباط با مقررات ايمنی
 2. مقرارت ايمني برای خروج خط وتجهیزات از مدار
 3. مقررات ايمني برای کار در ايستگاه
 4. گزارشات و هماهنگي ها با مراکز کنترل در هنگام مانورها

مهارت:

 1. شناسايي کدهای استاندارد تجهیزات
 2. کنترل محیط کار از نظر ايمني و حفاظت
 3. بکارگیری دستتورالعمل هتای ايمنتي جهتت ختروج خطوتجهیزات ازمدار
 4. تکمیل فرم های گزارشات مراکز کنترل ديسپاچینگ در هنگام مانورها

عنوان6:

اجرای عايق بندی و هم ولتاژ سازی

دانش:

 1. روشهای عايق بندی و حفاظت قسمت های برق دار
 2. نحوه هم ولتاژ سازی تجهیزات ايستگاه های فشار قوی
 3. ولتاژ تماسي و گامي و خطرات آن

مهارت:

 1. بازديد میداني محیط کار واقعی
 2. اجرای روشهای ايمن سازی محیط کار
 3. شناسايي تجهیتزات و شتبکه نا ايمن جهتت پیشگیری واصلاح
 4. هم ولتاژ سازی تجهیزات ايستگاه های فشار

عنوان7:

انجام کمک های اولیه در پست های فشار قوی

دانش:

 1. عوارض ناشي از برق گرفتگي
 2. نحوه ارزيابي مصدومین برق گرفتگي
 3. کمک های اولیه و امداد رساني در برق گرفتگي های فشار ضعیف و فشار قوی

مهارت:

 1. بررسي اولیه شرايط مصدوم
 2. حمل و نگهداری و انتقال مصدوم
 3. انجام کمک های اولیه در برخورد با شوک
 4. ثبت و گزارش دهي حوادث
 5. انجام احیا قلبي و ريوی
 6. بستن آتل و بانداژ محل زخم و شکستگي

عنوان8:

حفاظت از پست های فشار قوی

دانش:

 1. سیستم زمین حفاظتي و الکتريکي اجزاء آن
 2. سیم گارد و نقش حفاظتي
 3. اصول حفاظت ايستگاهها در برابر بلايای طبیعي
 4. اصول حفاظت در برابر آتش سوزی

مهارت:

 1. برقراری اتصال زمین موثر در اجزای شبکه
 2. انجام مانورهای واکنش در شرايط اضطراری
 3. انجام عملیات اطفاء حريق

عنوان9:

رعایت آئین نامه ايمني در عملیات برای انتقال نیروی برق

دانش:

 1. تعاریف واصطلاحات ایین نامه
 2. مقررات جداسازی وبدون انرژی کردن
 3. انواع کارت های حفاظتی
 4. کاربرد کارت های حفاظتی
 5. مقررات مربوط به کارت احتیاط
 6. مقررات مربوط به کارت حفاظت شخصی
 7. مقررات مربوط به کارت حفاظت دستگاه
 8. انواع فرم های حفاظتی
 9. کابردفرم های حفاظتی
 10. مقررات مربوط به فرم اجاره کار
 11. مقررات مربوط به فرم اجاره کاروازمایش
 12. مقررات مربوط به فرم تضمین نامه
 13. مقررات مربوط به فرم درخواست صدورضمانت نامه
 14. انواع کارت های عملیات ممنوع وکاربردوشماره گذاری انها
 15. شرح وظایفهادرایین نامه
 16. مقررات مربوط به فرم ترتیب اجرای عملیات
 17. مقررات مربوط به فرم درخواست ومجوزانجام کاربدون تضمین
 18. فرم جدول ب وکاربرد ان

مهارت:

 1. بررسي مقررات ايمني برای چند مانور فرضي بار
 2. تهیه، تکمیل و صدور مجوزهای کار و مانورهای عملیاتي برای تعمیرات تجهیزات ايستگاه

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “رعایت ایمنی در شبکه های انتقال نیروی برق”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج − دو =

محصولات مرتبط

ارتباط با مدیریت