تکنسین کالیبراسیون تجهیزات پزشکی و بیمارستانی

 

عناوین         

 1. بررسي صحت عملكرد دستگاه الكتروشوك توسط كاليبراتور دستگاه الكتروشوك
 2. بررسي صحت عملكرد دستگاه پمپ سرنگ توسط كاليبراتور دستگاه پمپ سرنگ
 3. بررسي صحت عملكرد دستگاه پمپ سرم توسط كاليبراتور دستگاه پمپ سرم
 4. بررسي صحت عملكرد دستگاه الكتروكارديو گرام توسط كاليبراتور دستگاه الكتروكارديو گراف
 5. بررسي صحت عملكرد دستگاه پالس اكسي متر توسط كاليبراتور دستگاه پالس اكسي متر
 6. بررسي صحت عملكرد دستگاه مانيتورينگ علائم حياتي توسط كاليبراتور دستگاه مانيتورينگ علائم حياتي
 7. بررسي صحت عملكرد دستگاه الكتروكوتر توسط كاليبراتور دستگاه الكتروكوتر
 8. بررسي صحت عملكرد دستگاه ساكشن توسط كاليبراتور دستگاه ساكشن
 9. بررسي صحت عملكرد دستگاههاي تنفسي و بيهوشي توسط كاليبراتور دستگاه هاي تنفسي و بيهوشي

استاندارد آموزش

عنوان 1:

بررسي صحت عملكرد دستگاه الكتروشوك توسط كاليبراتور دستگاه الكتروشوك

دانش:

 1. اصطلاحات و پارامترهاي مهم كاليبراسيون دستگاه الكتروشوك
 2. اصول كاربري صحيح قسمتهاي مختلف دستگاه الكتروشوك
 3. اصول كاربري صحيح دستگاه كاليبراتور الكتروشوك
 4. نحوه تكميل مدارك و برچسب گذاري براي دستگاه الكتروشوك

مهارت:

 1. تنظيم نمودن و راه اندازي قسمت هاي مختلف دستگاه الكتروشوك اعم از بررسي ميزان انرژي خروجي دستگاه،بررسي زمان شارژ، بررسي عملكرد صحيح دستگاه در حالت سينكرون (Sync)
 2. تنظيم و راه اندازي قسمت هاي مختلف دستگاه كاليبراتور الكتروشوك
 3. تكميل مدارك كاليبراسيون و برچسب گذاري روي دستگاه الكتروشوك

عنوان2:

بررسي صحت عملكرد دستگاه پمپ سرنگ توسط كاليبراتور دستگاه پمپ سرنگ

دانش:

 1. اصطلاحات و پارامترهاي مهم كاليبراسيون دستگاه پمپ سرنگ
 2. اصول كاربري صحيح قسمتهاي مختلف دستگاه پمپ سرنگ
 3. اصول كاربري صحيح دستگاه كاليبراتور پمپ سرنگ
 4. نحوه تكميل مدارك و برچسب گذاري براي دستگاه پمپ سرنگ

مهارت:

 1. تنظيم نمودن و راه اندازي قسمتهاي مختلف دستگاه پمپ سرنگ
 2. تنظيم و راه اندازي قسمتهاي مختلف دستگاه كاليبراتور پمپ سرنگ
 3. تكميل مدارك كاليبراسيون و برچسب گذاري روي دستگاه پمپ سرنگ
 4. بررسي ميزان حجم خروجي بررسي Pressure Back وبررسی نوسانات فلوي خروجي با زمان

عنوان3:

بررسي صحت عملكرد دستگاه پمپ سرم توسط كاليبراتور دستگاه پمپ سرم

دانش:

 1. اصطلاحات و پارامترهاي مهم كاليبراسيون دستگاه پمپ سرم
 2. اصول كاربري صحيح قسمتهاي مختلف دستگاه پمپ سرم
 3. اصول كاربري صحيح دستگاه كاليبراتور پمپ سرم
 4. نحوه تكميل مدارك و برچسب گذاري براي دستگاه پمپ سرم

مهارت:

 1. تنظيم نمودن و راه اندازي قسمتهاي مختلف دستگاه پمپ سرم
 2. تنظيم و راه اندازي قسمتهاي مختلف دستگاه كاليبراتور پمپ سرم
 3. تكميل مدارك كاليبراسيون و برچسب گذاري روي دستگاه پمپ سرم

عنوان4:

بررسي صحت عملكرد دستگاه الكتروكارديو گرام توسط كاليبراتور دستگاه الكتروكارديو گراف

دانش:

 1. اصطلاحات و پارامترهاي مهم كاليبراسيون دستگاه الكتروكارديو گرام
 2. اصول كاربري صحيح قسمتهاي مختلف دستگاه الكتروكارديو گرام
 3. اصول كاربري صحيح دستگاه كاليبراتور الكتروكارديو گرام
 4. نحوه تكميل مدارك و برچسب گذاري براي دستگاه الكتروكارديو گرام

مهارت:

 1. بررسي ميزان damping/ Gain
 2. بررسي پاسخ فركانسي دستگاه
 3. تنظيم نمودن و راه اندازي قسمتهاي مختلف دستگاه الكتروكارديو گرام
 4. تنظيم و راه اندازي قسمتهاي مختلف دستگاه كاليبراتور الكتروكارديو گرام
 5. تكميل مدارك كاليبراسيون و برچسب گذاري روي دستگاه الكتروكارديوگرام

عنوان5:

بررسي صحت عملكرد دستگاه پالس اكسي متر توسط كاليبراتور دستگاه پالس اكسي متر

دانش:

 1. اصطلاحات و پارامترهاي مهم كاليبراسيون دستگاه پالس اكسي متر
 2. اصول كاربري صحيح قسمتهاي مختلف دستگاه پالس اكسي متر
 3. اصول كاربري صحيح دستگاه كاليبراتور پالس اكسي متر
 4. نحوه تكميل مدارك و برچسب گذاري براي دستگاه پالس اكسي متر

مهارت:

 1. تنظيم نمودن و راه اندازي قسمتهاي مختلف دستگاه پالس اكسي متر
 2. تنظيم و راه اندازي قسمتهاي مختلف دستگاه كاليبراتور پالس اكسي متر
 3. تكميل مدارك كاليبراسيون و برچسب گذاري روي دستگاه پالس اكسي متر
 4. بررسي ميزان مشخص Spo2 در ضربان هاي مختلف
 5. بررسي دامنه پالس به منظوراطمينان از عملكرد دستگاه

عنوان6:

بررسي صحت عملكرد دستگاه مانيتورينگ علائم حياتي توسط كاليبراتور دستگاه مانيتورينگ علائم حياتي

دانش:

 1. اصطلاحات و پارامترهاي مهم كاليبراسيون دستگاه مانيتورينگ علائم حياتي
 2. اصول كاربري صحيح قسمتهاي مختلف دستگاه مانيتورينگ علائم حياتي
 3. اصول كاربري صحيح دستگاه كاليبراتور مانيتورينگ علائم حياتي
 4. نحوه تكميل مدارك و برچسب گذاري براي دستگاه مانيتورينگ

مهارت:

 1. بررسي صحت عملكرد صحيح ECG
 2. بررسي صحت عملكرد Spo2) ميزان درصداشباع هموگلوبين بااكسيژن)بر روي دستگاه مانيتورينگ علائم حياتي
 3. بررسي صحت عملكرد NIBP يا فشار خون غير تهاجمي دستگاه مانيتورينگ علائم حيات

: عنوان7

بررسي صحت عملكرد دستگاه الكتروكوتر توسط كاليبراتور دستگاه الكتروكوتر

دانش:

 1. اصطلاحات و پارامترهاي مهم كاليبراسيون دستگاه الكتروكوتر
 2. اصول كاربري صحيح قسمتهاي مختلف دستگاه الكتروكوتر
 3. اصول كاربري صحيح دستگاه كاليبراتور الكتروكوتر
 4. نحوه تكميل مدارك و برچسب گذاري براي دستگاه الكتروكوتر

مهارت:

 1. بررسي خروجي الكتروكوتر در مدهاي دستگاه(مونوپلار و باي پولار)در يك مقاومت ثابت
 2. بررسي نشتي جريان فركانس بالا
 3. بررسي برقراري كامل الكترودهاي فعال وغير فعال

عنوان8:

بررسي صحت عملكرد دستگاه ساكشن توسط كاليبراتور دستگاه ساكشن

دانش:

 1. اصطلاحات و پارامترهاي مهم كاليبراسيون دستگاه ساكشن
 2. اصول كاربري صحيح قسمتهاي مختلف دستگاه ساكشن
 3. صول كاربري صحيح دستگاه كاليبراتور ساكشن
 4. نحوه تكميل مدارك و برچسب گذاري براي دستگاه ساكشن

مهارت:

 1. تنظيم نمودن و راه اندازي قسمتهاي مختلف دستگاه ساكشن
 2. تنظيم و راه اندازي قسمتهاي مختلف دستگاه كاليبراتور ساكشن
 3. تكميل مدارك كاليبراسيون و برچسب گذاري روي دستگاه ساكشن

عنوان9:

بررسي صحت عملكرد دستگاه هاي تنفسي و بيهوشي توسط كاليبراتور دستگاه هاي تنفسي و بيهوشي

دانش:

 1. اصطلاحات و پارامترهاي مهم كاليبراسيون دستگاههاي تنفسي و بيهوشي
 2. اصول كاربري صحيح قسمتهاي مختلف دستگاههاي تنفسي و بيهوشي
 3. اصول كاربري صحيح دستگاههاي كاليبراتور تنفسي و بيهوشي
 4. نحوه تكميل مدارك و برچسب گذاري براي دستگاههاي تنفسي و بيهوشي

مهارت:

 1. بررسي تست فشار در الگوهاي مختلف تنفسي
 2. بررسي تست حجم در الگوهاي مختلف تنفسي
 3. بررسي وارزيابي غلظت اكسيژن (O2)
 4. بررسي تست تنفس در دقيقه
 5. بررسي تست نشتي فشار (پايين ،بالاومتوسط)بر روي دستگاه هاي بیهوشی
 6. بررسي عملكرد وپرايزر جهت غلظت گاز بيهوشي در دستگاه بيهوشي

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تکنسین کالیبراسیون تجهیزات پزشکی و بیمارستانی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پانزده − 11 =

محصولات مرتبط

ارتباط با مدیریت