تعمیرکارتجهیزات آزمایشگاهی پزشکی

عناوین

 1. عیب یابی ،تعمیرونگهداری سانتريفيوژهاي آزمايشگاهي
 2. عيب يابي ، تعمير و نگهداري انواع ميكروسكوپ هاي آزمايشگاهي
 3. عيب يابي ، تعمير و نگهداري دستگاه اسپكتروفتومتر آزمايشگاهي
 4. عيب يابي ، تعمير و نگهداري دستگاه اسپكتروفتومتر جذب اتمي
 5. عيب يابي ، تعمير و نگهداري دستگاه اتوآنالايزر آزمايشگاهي
 6. عيب يابي ، تعمير و نگهداري دستگاه آنالايزر گازهاي خوني (Gas Blood
 7. عيب يابي ، تعمير و نگهداري دستگاه سل كانتر آزمايشگاهي
 8. عيب يابي ، تعمير و نگهداري دستگاه بتاكانتر و گاماكانتر آزمايشگاهي
 9. عيب يابي ، تعمير و نگهداري دستگاه آب مقطرگير آزمايشگاهي

استاندارد آموزش

عنوان 1:

عيب يابي، تعمير و نگهداري سانتريفيوژهاي آزمايشگاهي

دانش:

 1. مفاهيم الكتريسيته و كاربرد آن
 2. مفهوم هادي ،نيم هادي، عايق
 3. مفاهيم اوليه مدارات الكتريكي ( فركانس،جريان الكتريكي مستقيم و متناوب DC/AC، ولت و توان(
 4. انواع دستگاه هاي اندازه گيري و نحوه كاربرد آنها
 5. اصول ترسيم و خواندن نقشه ها الكتريكي و علائم اختصاري آن
 6. مدارات منابع تغذيه و عملكرد هر يك از آنها
 7. شناخت انواع سنسورها و عملكرد آنه
 8. مباني مدارات فرمان الكترونيكي و سيستم هاي كنترل
 9. نمايشگرها در مدارات و كاركرد آنها
 10. انواع سانتريفيوژهاي آزمايشگاهي
 11. نحوه عملكرد هر يك از سانتريفيوژها
 12. اجزاي تشكيل دهنده هر يك از سانتريفيوژها
 13. نحوه كار با دستگاه هاي سانتريفيوژ و نحوه لوله گذاري دستگاه
 14. روش دسته بندي سانتريفيوژها از لحاظ ماكزيمم سرعت آنها و درجه اهميت  آن
 15. نحوه عملكرد موتور سانتريفيوژ
 16. نقش و عملكرد سيستم تاكومتر در دستگاه سانتريفيوژ
 17. سيستم هاي ايمني دستگاه سانتريفيوژ
 18. عملكرد سيستم كنترل كننده سرعت در دستگاه سانتريفيو

مهارت:

 1. سري و موازي كردن مدارات الكتريكي و كاربرد آنها
 2. عيب يابي و تعويض المانهاي معيوب در منابع تغذيه
 3. عيب يابي و تعمير تابلوهاي فرمان
 4. عيب يابي و تعمير نمايشگر الكترونيكي
 5. عيب يابي و تعمير بردهاي SMD
 6. كار با دستگاه هاي سانتريفيوژ
 7. عيب يابي اصولي قطعات سانتريفيوژ آزمايشگاهي
 8. عيب يابي و تعمير موتور الكتريكي دستگاه سانتريفيوژ
 9. عيب يابي مدار راه انداز موتور الكتريكي
 10. عيب يابي و تعمير سيستم ترمز دستگاه
 11. عيب يابي و تعمير سيستم سرعت (دور سنج)
 12. عيب يابي و تعمير دستگاه هاي نمايشگر (دور سنج)
 13. عيب يابي و تعمير تايمر دستگاه
 14. قابليت و توان مونتاژ و دمونتاژ كردن دستگاه سانتريفيوژ آزمايشگاهي
 15. عيب يابي و تعمير عيوب مكانيكي دستگاه
 16. بازديد و كار با سانتريفيوژهاي آزمايشگاهي

 

عنوان2:

عيب يابي،تعمير و نگهداري انواع ميكروسكوپ هاي آزمايشگاهي

دانش :

 1. انواع ميكروسكوپ ها و عملكرد آنها
 2. قوانين فيزيكي حاكم بر هر يك از ميكروسكوپ ها
 3. اجزاي اصلي ميكروسكوپ و نقش آنها در دستگاه
 4. نقش عدسي هاي شيئي در ميكروسكوپ ها
 5. نقش عدسي هاي چشمي در ميكروسكوپ ها
 6. اساس كار انواع منبع نور در ميكروسكوپ ها
 7. نقش كندانسور در ميكروسكوپ
 8. اساس كار برد تغذيه در ميكروسكوپ
 9. نقش صفحه نگهدارنده لام و محورهاي بالا برنده

مهارت:

 1. كار با انواع ميكروسكوپ ها
 2. عيب يابي دستگاه ميكروسكوپ از لحاظ عملكردي
 3. عيب يابي و تعمير منبع نور
 4. عيب يابي و تعمير قطعات مكانيكي صفحه نگهدارنده لام و محورهاي بالابر
 5. عيب يابي و تعمير سيستم كندانسور
 6. عيب يابي و تعمير لنزهاي چشمي دستگاه
 7. عيب يابي ، تعمير و نگهداري لنزهاي شيئي دستگاه ميكروسكو
 8. مونتاژ و دمونتاژ كردن ميكروسكوپ
 9. بازدیدو كار انواع ميكروسكوپ هاي آزمايشگاهي در بيمارستان

عنوان3 :

عيب يابي،تعمير و نگهداري دستگاه اسپكتروفتومتر آزمايشگاهي

دانش :

 1. اساس كار دستگاه اسپكتروفتومتر آزمايشگاهي
 2. قوانين حاكم بر عملكرد دستگاه اسپكتروفتومتر آزمايشگاهي
 3. اجزاي اصلي دستگاه اسپكتروفتومتر و نقش آن در دستگاه
 4. نقش فتوسل در دستگاه اسپكتروفتومتر
 5. تجزيه و تحليل فتومولتي پلاير دستگاه
 6. اساس كار تيوب در دستگاه اسپكتروفتومتر
 7. نقش فتو ديود در دستگاه
 8. تجزيه و تحليل فتوترانزيستور دستگاه
 9. تجزيه و تحليل فيلترهاي بكار رفته در دستگاه اسپكتروفتومتر
 10. عملكرد انواع منابع نوري در دستگاه
 11. نقش انواع آشكار سازها در دستگاه اسپكتروفتومتر
 12. تجزيه و تحليل مدارات كنترلي در دستگاه
 13. اساس كار انواع اسپكتروفتومترها
 14. تجزيه و تحليل انواع طول موج های دستگاه اسپكتروفتومتر
 15.  عملكرد فيلترهاي تداخلي در دستگاه اسپكتروفتومتر
 16. نقش تورهاي پراش و عملكرد آنها
 17. نقش انواع كووت ها و عملكرد آنها

مهارت:

 1. كار با دستگاه اسپكتروفتومتر
 2. سرويس و نگهداري دستگاه اسپكتروفتومتر

عنوان 4:

عيب يابي،تعمير و نگهداري دستگاه اسپكتوفتومتر جذب اتمي

دانش :

 1. اساس كار دستگاه اسپكتروفتومتر جذب اتمي در واحد آزمايشگاهي
 2. قوانين فيزيك حاكم بر عملكرد دستگاه اسپكتروفتومتر جذب اتمي
 3. اجزاي اصلي دستگاه و عملكرد هر يك از آنها
 4. نقش منبع نور در دستگاه
 5. قش لامپ تخليه كاتودي در دستگاه
 6. نقش شعله حرارتي در دستگاه
 7. نقش برد تغذيه دستگاه اسپكتروفتومتر جذب اتمي
 8. نقش برد كنترلي دستگاه
 9. اساس كار انواع سيستم هاي نوري دستگاه
 10. نقش عدسيهاي بكار رفته در دستگاه
 11. نقش فيلترهاي استفاده شده
 12. اساس كار دستگاه چرخان منبع نور
 13. نحوه كار سيستم جدا كننده نور مستقيم
 14. نحوه كار سيستم جدا كننده نور متناوب

مهارت :

 1. كار با دستگاه اسپكتروفتومتر جذب اتمي
 2. سرويس و نگهداري دستگاه اسپكتروفتومتر جذب اتمي
 3. عيب يابي و تعمير منبع نور در دستگاه اسپكتروفتومتر جذب اتمي
 4. عيب يابي لامپ كاتودي دستگاه اسپكتروفتومتر جذب اتمي
 5. عيب يابي و تعمير منبع شعله حرارتي دستگاه اسپكتروفتومتر جذب اتمي
 6. عيب يابي و تعمير بردهاي كنترل دستگاه اسپكتروفتومتر جذب اتمي
 7. عيب يابي و تعمير انواع سيستم هاي نور دستگاه اسپكتروفتومتر جذب اتمي

عنوان 5:

 1. عيب يابي و تعمير دستگاه اتوآنالايزر آزمايشگاهي

دانش :

 1. اساس كار دستگاه اتوآنالايزر در واحد آزمايشگاهي
 2. درك اجزاء اصلي دستگاه
 3. نقش بردهاي كنترل دستگاه
 4. نقش محلولهاي بافر و ري جنت ها در دستگاه
 5. عمكرد انواع سيستم هاي Close, Open دستگاه
 6. عملكرد بخش هاي اپتيكال دستگاه
 7. نقش سیستم های Access,Mul Hbatch,Batch,Random
 8. نقش سرنگ هميلتون در دستگاه اتوآنالايزر آزمايشگاهي
 9. اساس كار پمپ هاي پريستاتيك و پيوسته

مهارت :

 1. كار با دستگاه اتوآنالايزر در واحد آزمايشگاهي
 2. انجام سرويس ها ادواري مجاز
 3. عيب يابي كلي دستگاه اتوآنالايزر آزمايشگاهي
 4. عيب يابي و تعمير برد تغذيه دستگاه
 5. عيب يابي و تعمير بردهاي فرمان
 6. عيب يابي و تعميرسيستم منبع نور
 7. عيب يابي و تعمير بخشهاي اپتيك دستگاه
 8. عيب يابي و تعمير مكنده و اتصالات و شيلنگهاي دستگاه
 9. عيب يابي و تعمير موتور مكنده دستگاه

عنوان 6:

عيب يابي،تعمير و نگهداري دستگاه آنالايزر گازهاي خوني ( Blood Gas)

دانش :

 1. دستگاه آنالايزر گازهاي خوني و عملكرد آن
 2. نقش الكترودها در دستگاه الكترود سنجش PH,PO2,PCO2
 3. نقش الكترود كالومل اشباع شده در دستگاه آنالايزر
 4. نقش الكترود اندازه گيري در آنالايزر گازهاي خوني
 5. تجزيه و تحليل بردهاي فرمان دستگاه آنالايزر گازهاي خوني
 6. مفاهيم غلظت يون هيدروژن و ارتباط آن با PH
 7. مفاهيم فشار جزئي گازهاي خون در دستگاه آنالايزر
 8. مفاهيم غشاهاي نفوذپذير در دستگاه آنالايزر
 9. قانون اسمز و فشار اسمزي

مهارت:

 1. قابليت كار با دستگاه آنالايزر گازهاي خوني
 2. عيب يابي و تعمير بردهاي الكترونيكي دستگاه آنالايزر گازهاي خوني
 3. عيب يابي برد تغذيه دستگاه آنالايزر گازهاي خوني
 4. عيب يابي و تعمير الكترودهاي دستگاه آنالايزر گازهاي خوني
 5. سرويس و كاليبره نمودن دستگاه آنالايزر بعد از هر عمل
 6. مونتاژ و دمونتاژ كردن دستگاه و راه اندازي آن
 7. بازديد و كار با دستگاه آ‹الايزر گازهاي خوني در بيمارستان

عنوان 7:

عيب يابي،تعمير و نگهداري دستگاه سل كانتر در واحد آزمايشگاهي

دانش :

 1. عملكرد دستگاه سل كانتر
 2. قوانين فيزيك حاكم بر دستگاه سل كانتر
 3. اجزاي اصلي دستگاه سل كانتر
 4. الكترودهاي دستگاه سل كانتر
 5. محفظه شمارنده دستگاه سل كانتر
 6. اساس كار پمپ مكنده در دستگاه سل كانتر
 7. شناخت شيرها، والوها در دستگاه
 8. تجزيه و تحليل منبع تغذيه در دستگاه سل كانتر
 9. تجزيه و تحليل بردهاي كنترل دستگاه
 10. اساس كار دستگاه هاي امپدانسي در شمارش سلولهاي خوني
 11. اساس كار دستگاه هاي نوري در شمارش سلولهاي خوني
 12. نقش محلولهاي رقيق كننده و نحوه صحيح استفاده از آن در دستگاه
 13. نقش محلولهاي ليز كننده و نحوه صحيح استفاده از آن در دستگاه

مهارت :

 1. كار با دستگاه سل كانتر آزمايشگاهي
 2. سرويس و نگهداري دستگاه طبق استاندارد
 3. عيب يابي و تعمير برد تغذيه دستگاه سل كانتر
 4. عيب يابي و تعمير پمپ هاي مكنده
 5. عيب يابي و تعمير الكترودها
 6. عيب يابي و تعمير شيرها و والوها
 7. عيب يابي و تعمير محفظه هاي دستگاه سل كانتر

عنوان8:

عيب يابي، تعمير و نگهداري دستگاه بتاكانتر و گاماكانتر آزمايشگاهي

دانش :

 1. اساس كار دستگاه بتاكانتر و گاماكانتر آزمايشگاهي
 2. درك راديو المينواسي و مفاهيم آن
 3. درك مفهوم ايزوتوپ در دستگاه بتاكانتر
 4. درك مفهوم راديوايزوتوپ در دستگاه بتاكانتر
 5. شناخت اجزاي دستگاه بتاكانتر و گاماكانتر
 6. نحوه عملكرد كريستال هاي سرسوزني در دستگاه
 7. اساس كار PMT دفتومولتي پلاير تيوب در دستگاه بتاكانتر
 8. شناخت دستورالعملهاي نگهداري دستگاه

مهارت:

 1. كار با دستگاه بتاكانتر و گاماكانتر
 2. انجام سرويس هاي مجاز ادواري دستگاه بتاكانتر و گاماكانتر
 3. عيب يابي و تعمير سيستم آشكار ساز نوري
 4. عيب يابي و تعمير برد تغذيه دستگاه
 5. عيب يابي بردهاي كنترل فرمان دستگاه
 6. عيب يابي و تعمير منبع نور دستگاه
 7. عيب يابي سيستم ايمني و حفاظتي دستگاه
 8. مونتاژ و دمونتاژ دستگاه طبق استاندارد كارخانه سازنده
 9. بازديد از بيمارستان و كار با ستگاه بتاكانتر و گاما كانتر

عنوان9:

عيب يابي،تعمير و نگهداري دستگاه آب مقطرگير آزمايشگاهي

دانش :

 1. عملكرد دستگاه آب مقطرگير
 2. درك قوانين حاكم بر عملكرد دستگاه آب مقطرگير
 3. اجزاي اصلي دستگاه آب مقطرگير
 4. عملكرد سيستم كندانسور در دستگاه
 5. نقش سيستم منبع مولد بخار در دستگاه
 6. اساس كار سيستم كنترل سطح آب
 7. نقش سيستم تغذيه آب
 8. نقش سيستم بردهاي كنترل فرمان در دستگاه
 9. نحوه آزمايش آب توليد شده دستگاه آب مقطرگير آزمايشگاهي

مهارت:

 1. كار با دستگاه آب مقطرگيرهاي آزمايشگاهي
 2. عيب يابي و تعمير منبع مولد بخار در دستگاه
 3. عيب يابي و تعمير سيستم كنترل كننده سطح آب
 4. عيب يابي و تعمير شيرهاي سلونوئيد والو در دستگاه آب مقطرگير
 5. عيب يابي و تعمير برد تغذيه دستگاه
 6. عيب يابي و تعميرسيستم كندانسور دستگاه
 7. عيب يابي و تعميرسيستم ايمني دستگاه و سنسورها و نمايشگرها
 8. مونتاژ و دمونتاژ كردن دستگاه آب مقطرگير آزمايشگاهي
 9. بازديد از بيمارستان و كار با دستگاه آب مقطر گير

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تعمیرکارتجهیزات آزمایشگاهی پزشکی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

8 + نوزده =

محصولات مرتبط

ارتباط با مدیریت