برق کارساختمان

 

عناوین

 1. بکارگيری نکات حفاظت و ایمنی تخصصی برق
 2. كار با قطعات پایه و وسایل اندازهگيری الکتریکی
 3. سيم كشی مدارهای پایه ساختمان به صورت روكار
 4. سيم كشی مدارهای الکتریکی ساختمان به صورت توكار
 5. مونتاژ و نصب تابلوهای روشنایی

استاندارد اموزش

عنوان1:

بکارگيری نکات حفاظت و ایمنی تخصصی برق

دانش:

 1. خطرات ناشی از گازگرفتگی، بـرق گرفتگـی و آب گرفتگـی و پرت شدن از ارتفاع
 2. دخانيات وخطر استفاده از آن در محيط كار
 3. حوادث شغلی و نحوه پيشگيری از آن( مانند عدم قـرار دادن دستگاهها و تجهيزات الکتریکی در مکانهایی كه خطر انفجار مخلوطهای گاز و یا بخار قابل اشتعال وجود دارد. )
 4. تاثير جریان برق بر بدن انسان
 5. عـدم حمـل اشـيا فلـزی ماننـد انگشـتر ، كليـد ، زنجيـر ، ماسکهای فلزی و اشيا قابل اشتعال
 6. عدم استفاده از دو دست برای انجام كارهای برقـی (تـا حـد امکان(
 7. عدم استفاده از دست به جای فازمتر برای تشخيص برق
 8. وسایل حفاظت شخصی با توجه به نوع و محيط كـار ( كـلاه ایمنی ، دسـتکش ، كفـش ایمنـی دارای عـایق الکتریسـيته ، كمربند ایمنی ، ابزار كار با دسته عایق و مخصوص برقکاری ، لباس كار تميز و متناسب با نوع كار و فاقد اجزای فلزی ( ایـن وسایل باید مورد تأیيد موسسه تحقيقـات و اسـتاندارد صـنعتی ایران باشد. )لباس كار جوشکاری )
 9. حریم مجاز در هنگام كار در شبکههای فشار قوی
 10. مقررات مبحـ 13 از مقـررات ملـی سـاختمان در نصـب و استفاده تجهيزات و وسایل حفاظـت و كنتـرل بـرق ، از قبيـل كليدهای قطع و وصل ، كليدهای خودكار، فيوزها و همچنـين تابلوهای برق

مهارت :

 1. شناسایی عوامل ایجاد خطر گازگرفتگی، برقگرفتگی و….
 2. كنترل محيطهای كار از نظر ایمنی
 3. كنترل محيطهای كار از نظر حفاظتی
 4. رعایت حریم مجاز در هنگام كار در شبکههای فشار قوی
 5. استفاده از وسایل حفاظت جان برای ميزكار و آزمایش و اتصال زمين مناسب با توجه به شرایط موجود در كارگاه
 6. برقراری اتصال زمين موثر پوششها و زره كابلهای برق ،لولهها ، بستها،حفاظها و سایر قسمت فلزی وسـایل و تجهيزاتـی كه مستقيما تحت فشار برق نيستند ( به منظور جلوگيری از بروز خطرات احتمالی (
 7. پوشش مناسب برای حفاظت سيمهای اتصال زمينی كه احتمال آسيب دیدن دارند
 8. بررسی تأیيدیه موسسه تحقيقات و استاندارد صنعتی ایران برای وسایل و تجهيزات مورد استفاده
 9. بررسی مقررات مبحث 13 از مقررات ملی ساختمان در نصـب و استفاده تجهيزات و وسـایل حفاظـت و كنتـرل بـرق ، از قبيـل كليدهای قطع و وصل ، كليدهای خودكـار، فيوزهـا و همچنـين تابلوهای برق
 10. قطع مدار از منبع انـرژی هنگـام تعـوی و یـا تعميـر قطعـات معيوب
 11. تجهيز بدنه فلزی دستگاهها به اتصال به زمين
 12. بازرسی مرتب روزانه از وسایل و ادوات كار
 13. استفاده از سيمها با سطح مقطع مناسب با توجه به ميزان جریان عبوری ، دما و شرایط اقليمی
 14. رعایت فاصله های سيم برق از لوله های آب گرم و لوله های گاز

عنوان 2:

كار با قطعات پايه و وسايل اندازه گيري الكتريكي

دانش:

 1. انواع ترانسفورماتور تك فاز (كاهنده، افزاينده، يك به يك، جند ورودي و چند خروجي، CT, PT))
 2. اتوترانسفورماتور
 3. پلاک مشخصات ترانسفورماتور تك فاز
 4. ترانسفورماتور سه فاز
 5. وارياک تك فاز و سه فا
 6. ميگر و انواع آن
 7. نحوه كار با ميگر
 8. تعريف كابل ، هسته كابل ، حفاظ ، غلاف ، زره و
 9. ابزار برش و لخت كردن كابل
 10. كابلشو ، سركابل و مفصل
 11. بست كابل
 12. نشانه هاي ترسيمي الكتريكي كابلهاي فشار ضعيف
 13. ساختمان و كاربردكنتاكتور
 14. پلاک خواني كنتاكتور
 15. اصطالحات فني به زبان انگليسي

مهارت:

 1. تشخيص جريان مجاز مقاطع استاندارد سيم ها از روي جدول
 2. روكش برداري سيم
 3. سوالي كردن سر سيم مفتولي براي قراردادن آن در زير پيچ
 4. اتصال سرسيم به سيم افشان
 5. اجراي انواع اتصالها بر روي سيم ها(اتصال سر به سر ، طولي و اتصال سيم افشان به مفتولي(
 6. لحيم كاري سيم هاي مسي تا سطح مقطع 4 ميليمتر مربع
 7. بستن يك مدار ساده (باتري، سيمهاي رابط و لامپ(
 8. اندازه گيري ولتاژ DC با ولت متر
 9. اندازه گيري ولتاژ DC با مولتي متر
 10. اندازهگيري جريان DC با آمپرمتر

عنوان3:

سيم كشی مدارهای پایه ساختمان به صورت روكار

دانش:

 1. نقشه تك خطي (فني(
 2. نقشه حقيقي (عملي)
 3. نقشه مسير جريان (گسترده(
 4. نحوه نقشه خواني و سيم كشي مدار پريزها
 5. نقشه هاي فني، حقيقي و مسير جريان مدارهاي روشانايي با كليدها
 6. نحوه سيم كشي كليدها و چراغ ها
 7. نقشه هاي فني، حقيقي و مسير جريان مادارهاي روشنايي با رله ها
 8. نحوه سيم كشي رله ها و چراغ ها
 9. انواع لوله و موارد كاربرد و عدم كاربرد لوله هاي برق
 10. ابزارهاي برش ، خمكاري و اتصال لوله ها (لوله گير،اچار لولهگير، لوله بر، خم كن لوله برقي، بوشن سه راهي، زانويي، جعبه تقسيم چدني، حديده لوله فولادي و فنر مخصوص خم كاري(
 11. اصول برش و خم كاري و اتصال انواع لوله ها
 12. انواع مجاري سيم كشي و كاربرد و عدم كاربرد آنها
 13. اصول و روشهاي نصب ترانكنيگ هاPVC-U و فلزي
 14. استاندارد فواصل و محل نصب كليدها و پريزها روي ديوار
 15. اصول خط كشي روي ديوار و سقف
 16. اصول نقشه خواني مسير جريان مدارهاي پايه
 17. نحوه نصب فيوزها، رله ها و شستي روي تابلو
 18. نحوه تست و عيب يابي مدارهاي پايه
 19. نحوه نقشه خواني چند پروژه تأسيسات الكتريكي
 20. اصطلاحات فنی به زبان انگليسی

مهارت:

 1. نقشه خواني و سيم كشي مدار پريزها
 2. نقشه خواني، سيم كشي و آزمايش مدارهاي روشنايي با كليدها
 3. نقشه خواني، سيم كشي و آزمايش مدارهاي روشنايي با رله ها
 4. نقشه خواني ،سيم كشي و آزمايش مدارهاي روشنايي باسنسورهاي حركتي و چراغ هاي اضطراري
 5. برش ، خمكاري ، اتصال و نصب لوله هاي برقي
 6. برش ترانكنيگهايPVC-U با زوايههاي مختلف
 7. برقراري اتصاالات و قطعات و تجهيزات ترانكنيگها
 8. نصب انواع تراتکنیگ های U-PVC (دیواری,قرنیزی,کلیپسی,میزی,کفی مدفون)
 9. برش ترانكنيگ هاي فلزي
 10. نصب ترانكنيگهاي فلزي بروي ديوار با قطعاات و تجهيازات لازم
 11. نصب و سيم كشي مدارهاي پايه
 12. تست و عيب يابي مدارهاي پايه
 13. اجراي كامل نصب و سيم كشي در يك كابين (طبق نقشه)و تست و عيب يابي آن

عنوان4:

سيم كشی مدارهای الکتریکی ساختمان به صورت توكار

دانش:

 1. فرزديواركن(شيارزن(
 2. لوله هاي مورد استفاده در سيم كشي توكار
 3. اصول نصب لوله و قوطي كليد.پريز و تقسيم
 4. اصول خط كشي روي ديوار و سقف
 5. فنر سيم كشي
 6. نحوه سيم كشي داخل لوله هاي توكار
 7. نصب كليدها و پريزها بر روي قوطي ها
 8. انواع خطاها و نحوه تست و عيب يابي آنها
 9. نحوه نقشه خواني انواع نقشه هاي مادارهاي الكتريكي واحد مسكوني
 10. مراحل كامل سيم كشي ساختمان
 11. اصطلاحات فنی به زبان انگليسی

مهارت:

 1. نقشه خواني و سيم كشي تابلوهاي الكتريكي ساختمان
 2. روكش برداري كابل كواكيسال و اتصال فيش به آن
 3. برپاكردن يك آنتن معمولي
 4. طراحي سويچ ها
 5. طراحي، نصب و سيم كشي سيستن آنتن مركزي طبق نقشه رايزر
 6. طراحي، نصب و سيم كشي سيستم ويديو مركاز ي ، CCTV و CATV
 7. نصب كولر آبي
 8. سيم كشي مدار كولر آبي
 9. نگه داري كولر آبي

 

عنوان5:

مونتاژ و نصب تابلوهای روشنایی

دانش:

 1. انواع تابلوهاي فرعي روشنايي از نظر نوع نصب تابلو(روكارتوكار- نيمه ايستاده(
 2. تجهيزات تابلوهاي روشنايي وعملكرد آنها در مدار
 3. نقشه تك خطي (single line diagram) و عاليم نشان دهنده تجهيزات تابلوهاي روشنايي در آن
 4. نقشه جانمايي(lay out ) و علايم نشان دهنده تجهيزات تابلوهای روشنایی دران
 5. نقشه سيم كشي(wiring )و علايم نشان دهنده تجهيزات تابلوهاي روشنايي در آن
 6. اصول نقشه خواني نقشه هاي تك خطي ، جانمايي و سيم كشي تابلوهاي روشنايي
 7. طريقه نصب و ترتيب قرارگرفتن تجهيزات تابلوهاي روشنايي
 8. اصول اندازه گيري و اندازه گذاري مطابق با نقشه
 9. نحوه نصب ادوات و يراق آلات تابلو (ريل، ترمينال ، مقره ، داكت و...)
 10. نحوه نصب تجهيزات الكتريكي
 11. نحوه تهيه صفحه روبند
 12. نحوه سرسيم زدن، كابلشو زدن، شماره سيم زدن
 13. نحوه سيم كشي بين تجهيزات همراه با فرم بندي
 14. نحوه آزمايش الكتريكي تابلو (تست هاي الكتريكي شامل تست اتصال بدنه، تست مقاومت عايقي، تست مدار الكتريكي و …..( و عيب يابي آن
 15. نحوه آزمايش مكانيكي تابلو (مطابقت كار با نقشه، تست اتصالات تجهيزات، تست اتصالات الكتريكي …)
 16. اصطلاحات فنی به زبان انگليسی

مهارت:

 1. نقشه خواني نقشه هاي تك خطي ، جانمايي و سيم كشي چند تابلوي روشنايي
 2. اندازه گيري و اندازه گذاري مطابق با نقشه
 3. نصب ادوات و يراق الات تابلو
 4. نصب تجهيزات الكتريكي
 5. تهيه صفحه روبند
 6. سرسيم زدن، كابلشو زدن، شماره سيم زدن
 7. سيم كشي بين تجهيزات همراه با فرم بندي
 8. آزمايش الكتريكي تابلو (تستهاي الكتريكي شامل تست اتصال بدنه، تست مقاومت عايقي، تست مدار الكتريكي و …..)و رفع عيب احتمالي
 9. آزمايش مكانيكي تابلو (مطابقت كار با نقشه، تست اتصالات تجهيزات، تست اتصالات الكتريكي و...)
 10. نصب صفحه روبند تجهيزات
 11. پانچ نمودن مناسب صفحه گلند با توجه به كابل هاي ورودي و خروجي
 12. اجراي مراحل فوق بر روي چند تابلو مختلف

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “برق کارساختمان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یازده − نه =

محصولات مرتبط

ارتباط با مدیریت