برقکارصنعتي

 

عناوین:

 1. بکارگيري نکات ايمني و حفاظتي تخصصي برق
 2. کار با قطعات پايه و وسايل اندازه گيري الکتريکي
 3. نصب و راه اندازي موتورهاي الکتريکيAC
 4. راه اندازي موتورهاي الکتریکیAC باکنتاکتورها
 5. برنامه نويسي رله برنامه پذير LOGO با دستورات پايه
 6. مونتاژ و نصب تابلوهاي فرمان موتوري

استاندارداموزش

عنوان1:

بکارگيري نکات ايمني و حفاظتي تخصصي برق

دانش:

 1. خطرات ناشي از گازگرفتگي، برق گرفتگي و آب گرفتگي و پرت شدن از ارتفاع
 2. حوادث شغلي و نحوه پيشگيري از آن ( مانند عدم قررار دادن دستگاهها و تجهيزات الکتريکي در مکانهايي که خطر انفجار مخلوطهاي گاز و يا بخار قابل اشتعال وجود دارد .)
 3. تاثير جريان برق بر بدن انسان
 4. عدم حمل اشيا فلزي مانند انگشتر ، کليد ، زنجير ، ماسکهاي فلزي و اشيا قابل اشتعال
 5. عدم استفاده از دو دست براي انجا م کارهاي برقي (تا حد امکان(
 6. عدم استفاده از دست به جاي فازمتر براي تشخيص برق
 7. وسايل حفاظت شخصي با توجه به نوع و محيط کار ( کلاه ايمني ، دستکش ، کفش ايمني داراي عايق الکتريسيته ، کمربند ايمني ، ابزار کار با دسته عايق و مخصوص برقکاري ، لباس کار تميز و متناسب با نوع کار و فاقد اجزاي فلزي ( اين وسايل بايد مورد تأييد موسسه تحقيقات و استاندارد صنعتي ايران باشد. )لباس کار جوشکاري )
 8. حريم مجاز در هنگا م کار در شبکه هاي فشار قوي
 9. مقررات مبحث 13 از مقررات ملي سراختمان در نصب و استفاده تجهيزات و وسايل حفاظت و کنترل برق ، از قبيل کليدهاي قطع و وصل ، کليدهاي خودکار، فيوزها و همچنين تابلوهاي برق

مهارت:

 1. شناسايي عوامل ايجاد خطر گازگرفتگي، برقگرفتگي و….
 2. کنترل محيط هاي کار از نظر ايمني
 3. کنترل محيط هاي کار از نظر حفاظتي
 4. رعايت حريم مجاز در هنگا کار در شبکه هاي فشار قوي
 5. استفاده از وسايل حفاظت جان براي ميزکار و آزمايش و اتصال زمين مناسب با توجه به شرايط موجود در کارگاه
 6. برقراري اتصال زمين موثر پوششها و زره کابلهاي برق ، لولهها ، بستها، حفاظها و ساير قسمت فلزي وسرايل و تجهيزاتي که مستقيما تحت فشار برق نيستند ( به منظور جلوگيري از بروز خطرات احتمالي)
 7. پوشش مناسب براي حفاظت سيم هاي اتصال زميني که احتمال آسيب ديدن دارند
 8. بررسي تأييديه موسسه تحقيقات و استاندارد صنعتي ايران براي وسايل و تجهيزات مورد استفاده
 9. بررسي مقررات مبحث 13 از مقررات ملي ساختمان در نصب و استفاده تجهيزات و وسايل حفاظت و کنترل برق ، از قبيل کليدهاي قطع و وصل ، کليدهاي خودکار، فيوزها و همچنين تابلوهاي برق
 10. قطع مدار از منبع انرژي هنگام تعويض و يا تعمير قطعات معيوب
 11. تجهيز بدنه فلزي دستگاهها به اتصال به زمين
 12. بازرسي مرتب روزانه از وسايل و ادوات کار
 13. استفاده از سيمها با سطح مقطع مناسب با توجه به ميزان جريان عبوري ، دما و شرايط اقليمي
 14. رعايت فاصله هاي سيم برق از لوله هاي آب گرم و لوله هاي گاز

عنوان2

کار با قطعات پايه و وسايل اندازه گيري الکتريکي

دانش:

 1. انواع ترانسفورماتور تك فاز (كاهنده، افزاينده، يك به يك، جند ورودي و چند خروجي PC,CT,)
 2. پلاک مشخصات ترانسفورماتور تك فاز
 3. ترانسفورماتور سه فاز
 4. وارياک تك فاز و سه فاز
 5. وارياک تك فاز و سه فاز
 6. ميگر و انواع آن
 7. نحوه كار با ميگر
 8. تعريف كابل ، هسته كابل ، حفاظ ، غالف ، زره و
 9. ابزار برش و لخت كردن كابل
 10. كابلشو ، سركابل و مفصل
 11. بسj كابل
 12. نشانه هاي ترسيمي الكتريكي كابل هاي فشار ضعيف
 13. ساختمان و كاربردكنتاكتور
 14. پلاک خواني كنتاكتور
 15. اصطلاحات انگليسي

مهارت:

 1. تشخيص جريان مجاز مقاطع استاندارد سيم ها از روي جدول
 2. روكش برداري سيم
 3. سوا لي كردن سر سيم مفتو لي براي قراردادن آن در زير پيچ
 4. اتصال سرسيم به سيم افشان
 5. اجراي انواع اتصال ها بر روي سيم ها(اتصال سر به سر ، طولي و اتصال سيم افشان به مفتولي(
 6. لحيم كاري سيم هاي مسي تا سطح مقطع 4 ميليمتر مربع
 7. بستن يك مدار ساده (باتري، سيم هاي رابط و لامپ(
 8. اندازه گيري ولتاژ DC با ولت متر
 9. ندازه گيري ولتاژ DC با مو لتي متر
 10. اندازه گيري جريان DC با آمپرمتر

عنوان 3:

نصب و راه اندازي موتورهاي الکتريکيAC

دانش:

 1. ساختمان، طرز كار، تغيير جه چرخ ، تغيير سرعت ، پلاک مشخصات و كاربرد انواع موتورهاي آسونكرون تكفاز(فاز شكسته، باراه اندازی خازني، با خازن دايم، دو خازني و قطب چاكدار(
 2. ساختمان، طرز كار، تغيير جهت چرخ ، تغيير سرعت ، پلاک مشخصات و كاربرد موتور يونيورسال
 3. مدار راه اندازي موتور آسنكرون تك فاز در يك جهت با كليد دستي
 4. مدار راه اندازي موتور آسنكرون تكف از به صورت چپ گردراستگرد با كليد دستي
 5. نحوه راه اندازي موتور سه فاز در شبكه تك فاز
 6. روشهاي ترمز ( ترمز DC ، ترمز جه مخا لف و ترمز فوق سنكرون(
 7. انواع كولپلاژ مكانيكي (كوپلاژ مستقيم (محور به محور توسوط فلانچ) و كوپلاژ غيرمستقيم (توسط تسمه و چرخ دنده((
 8. كلاچ هاي الكترومغناطيسي
 9. كلاس نصب موتورهاي الكتريكي
 10. لرزه گيرهاي صنعتي
 11. علل خرابي موتور (آ لودگي، اضافه بار، رطوب ، بلبرينگ، تكفاز، كاركرد طولاني، استهلاک كاركرد طولاني و)
 12. دستورالعملهاي سرويس و نگهداري موتورها
 13. تاثير برنامه هاي موثر نگهداري به صورت روزانه، ماهانه، شش ماهه و سالانه بر قابليت و اطمينان و كارايي و بهره وري موتورها (تميزكاري، روانكاري، ارتعاش، تست ولتاژ، آزمايش عايق و….)
 14. عوامل موثر در زمان اجراي سرويس موتورها (رطوب محيط، دماي محيط كار، گردو غبار محيط كار، نوسانات و لژ در خط، مدت زمان بهره برداري از موتور در 24 ساعت ، تعداد قطع و وصل تغذيه الكتريكي موتورها و ….)
 15. اصطلاحات فني به زبان انگليسي

مهارت :

 1. پلاک خواني موتور آسنکرون سه فاز روتورقفسي
 2. تشخيص سالم بودن سيم پيچ هاي استاتور موتور آسنکرو ن سه فاز
 3. تشخيص سر و ته سيم پيچ هاي استاتور موتور آسنکرون سه فاز
 4. برقراري اتصال هاي ستاره و مثل بر روي تخته کلم
 5. اندازه گيري سرعت موتور(با استفاده از تاکومتر(
 6. ازمايشهاي بي باري و بارداري موتور آسنکرون سه فاز روتورقفسي
 7. راه اندازي موتور آسنکرون سه فاز روتورقفسي در يک جهت با کليد دستي زبانه اي
 8. راه اندازي موتور آسنکرون سه فاز روتورقفسي به صورت چپ گرد و راست گرد با کليد دستي زبانه اي
 9. راه اندازي موتور آسنکرون سه فاز روتورقفسي در يک جهت با نصب کليد دستي زبانها ي و وسايل حفاظتي در تابلو به همرراه کابل کشي
 10. راه اندازي موتور آسنکرون سه فاز روتورقفسي به صورت ستاره مثلث با کليد دستي
 11. راه اندازي موتور آسنکرون سه فاز روتورقفسي برا استفاده از مقاومت ( راکتور)در مدار استاتور
 12. راه اندازي موتور آسنکرون سه فراز روتور قفسي برا استفاده از اتوترانسفورماتور سه فاز
 13. راه اندازي با استفاده از راه انداز نرم
 14. پلاک خواني موتور آسنکرون تک فاز روتورقفسي
 15. تشخيص سالم بودن سيم پيچهاي موتور آسنکرون تک فاز
 16. تشخيص سيم پيچهاي اصلي و کمکي موتور آسنکرون تک فاز
 17. راه اندازي موتور آسنکرون تک فاز در يک جهت با کليد دستي
 18. راه اندازي موتور آسنکرون تک فاز به صورت چپ گردراستگرد با کليد دستي

عنوان4:

راه اندازي موتورهاي الکتریکیAC باکنتاکتورها

دانش:

 1. ساختمان، طرزكار و پلاک خواني كنتاكتور
 2. مفهوم مدار قدرت
 3. مفهوم مدار فرمان
 4. مدار قدرت راه اندازي موتور سه فاز به صورت ساده
 5. مدار فرمان راه اندازي موتور سه فاز به صورت لحظه اي
 6. مدار فرمان راه اندازي موتور سه فاز به صورت دائم
 7. مدار فرمان راه اندازي موتور سه فاز به صورت لحظه اي و دائم
 8. مدار قدرت موتور سه فاز به صورت چپگرد و راستگرد
 9. مدار فرمان موتور سه فاز به صورت چپگرد و راستگرد ساده
 10. تايمر و انواع آن
 11. مدار قدرت راه اندازي موتور سه فاز به صورت ستاره – مثلث
 12. مدار فرمان راه اندازي موتور سه فاز به صورت ستاره – مثلث
 13. برچسب كنتاكتوري در راه اندازي ستاره – مثلث
 14. روش انتخاب و تنظيم بي متال در سر راه جريان خطي و جريان فازي مدارهاي ستاره – مثلث
 15. مدار قدرت راه اندازي موتور تكفاز به صورت ساده

مهارت:

 1. رسم مدار قدرت موتور سه فاز به صورت ساده
 2. رسم مدار قدرت موتور تك فاز به صورت ساده
 3. طراحي، رسم، سيم كشي و تست مدار فرمان به صورت لحظه اي (كنترل از يك و دو نقطه(
 4. طراحي، رسم، سيم كشي و تست مدار فرمان به صورت دايم )كنترل از يك و دو نقطه(
 5. طراحي، رسم، سيم كشي و تست مدار فرمان به صورت لحظه اي و دايم (كنترل از يك نقطه(
 6. طراحي، رسم، سيم كشي و تست مدار فرمان به صورت لحظه اي و دايم با كنتاكتور كمكي
 7. رسم مدار قدرت موتور سه فاز به صورت چپگرد و راستگرد
 8. طراحي، رسم، سيم كشي و تست مدار فرمان موتور سه فاز به صورت چپگرد و راستگرد ساده (كند(
 9. طراحي، رسم، سيم كشي و تست مدار فرمان موتور سه فاز به صورت چپگرد و راستگرد با ايمني كامل (كند(
 10. طراحي، رسم، سيم كشي و تست مدار فرمان موتور سهف از به صورت چپگرد و راستگرد با ايمني كامل (سريع(
 11. طراحي، رسم، سيم كشي و تست مدار فرمان موتورسه فاز به صورت چپگرد و راستگرد با ميكروسوئيچ
 12. طراحي، رسم، سيم كشي و تس مدار فرمان موتور سه فاز به صورت چپگرد و راستگرد تكرارشونده با تايمر

عنوان6:

برنامه نویسی رله برنامه پذیر LOGOبادستورات پایه

دانش:

 1. مزايا و کاربردهاي رله برنامه پذير لوگو
 2. مدل ها و نسخه هاي مختلف رله برنامه پذير لوگو
 3. طبقه بندي رله برنامه پذير لوگو بر اساس سطح ولتاژتغذيه
 4. حروف اختصاري ثبت شده بر روي رله برنامه پذير لوگو
 5. سخت افزار رله برنامه پذير لوگو(منبع تغذيه – پردازشگرماژول هاي افزايشي – کارت هاي حافظه – باتريو کابل هاي ارتباطي(
 6. وارد شدن به محيط برنامه نويسي سخت افزار LOGO
 7. معرفي پنجره ها و تنظيمات سخت افزار LOGO
 8. خروجي ها، فلگ ها ، اتصال باز و
 9. اتصالات CO
 10. توابع پايه GF و برنامه نويسي با آن ها
 11. معرفي توابع مخصوص SF
 12. نحوه استارت و تست برنامه در سخت افزار لوگو
 13. نحوه نصب نرافزارLOGO SOFT COMFORT
 14. معرفي منوها و نوار نرم افزار
 15. زبان هاي برنامه نويسي در نرافزار LOGO
 16. نحوه تست و شبيه سازي در نرافزار
 17. نحوه نصب و مونتاژ تابلو رله برنامه پذیر LOGO
 18. نحوه سيم بندي ماژول هاي رله برنامه پذیر LOGO
 19. نحوه برنامه نويسي يک پروژه کاربردي و دانلود آن روي سخت افزار
 20. اصطلاحات فني به زبان انگللیسی

مهارت:

 1. بررسي سخت افزار لوگو
 2. اتصال تغذيه لوگو و ماژول هاي افزايشي
 3. برنامه نويسي توسط توابعNOT,OR,AND
 4. برنامه نويسي با گيت هاي XOR,NOR,NAND
 5. برنامه نويسي به کمک توابعNAND,AND
 6. برنامه نويسي توسط فليپ فال
 7. نصب نرمافزار
 8. تبديل مدارهاي فرمان موتوري به مدارهاي منطقي ترکيبي درنرم افزار
 9. تبديل مدارهاي فرمان به مدارهاي منطقي ترتيبي در نر افزار
 10. برنامه نويسي توسط توابع GFدر نرم افزار
 11. برنامه نويسي توسط فلي فلاپ ها ، تايمرتاخير در وصرل ، تايمر تا خير در قطع ،تايمر تاخير در قطع و وصل ، تايمر تاخير در وصل پايدار موجود در توابعSF
 12. نصب و مونتاژ تابلو رله برنامه پذیر LOGO
 13. سيم بندي ماژول هاي رله پذیر LOGO
 14. برنامه نويسي يک پروژه کاربردي و دانلرود آن روي سخت افزار

عنوان5:

مونتاژ و نصب تابلوهاي فرمان موتوري

دانش:

 1. تابلوهاي فرمان موتوري
 2. تجهيزات تابلوهاي فرمان موتوري و عملكرد آنها در مدار
 3. نقشه مسير جريان چند نمونه از مدارهاي راه اندازي موتورهاي سه فاز و تک فاز
 4. شماره انشعاب و شماره ترمينال
 5. نقشه جانمايي و علايم نشان دهنده تجهيزات تابلوهاي فرمان موتوري در آن
 6. نقشه هاي مونتاژ، ترمينال و خارجي
 7. نحوه خواندن نقشه هاي مسير جريان ، جانمايي ، مونتاژ، ترمينال و خارجي تابلوهاي فرمان موتوري
 8. استانداردها در اجراي نصب و مونتاژ تابلوهاي موتوري ( ابعاد فيزيکي وسايل مورد نياز و (
 9. انتخاب شمش يا کابل با توجه به پلالک و کد راه اندازيNEMA
 10. وسايل مورد نياز خارج از تابلو
 11. نحوه آزمايش الكتريكي تابلو (تست هاي الكتريكي شامل تست اتصال بدنه، تست مقاوم عايقي، تست مدار الكتريكي و… ( و عيب يابي آن
 12. نحوه آزماي مكانيكي تابلو(مطابق كار با نقشه، تست اتصالات تجهيزات، تست اتصالات الكتريكي و….)
 13. عيوب احتمالي در راه اندازي و نصب وسايل
 14. اصطلاحات فني به زبان انگليسي

مهارت:

 1. بررسي نقشه مسير جريان مدارهاي فرمان و قدرت راه اندازي موتور تك فاز به صورت لحظه اي-دائم با كنتاكتور كمكي و موتور سه فاز به صورت ستاره مثلث اتوماتيك و خواندن شماره انشعاب و شماره ترمينال آن
 2. نصب داك شياردار روي سيني تابلو طبق نقشه جانمايي
 3. نصب پايه فيوزها ( كندكار) طبق نقشه جانمايي
 4. نصب ريلهاي وسايل حفاظتي ، كنتاكتورها و تايمر و ترمينال ها
 5. قراردادن وسايل حفاظتي ، كنتاكتورها ، تايمر و ترمينالها روي ريلهاي مربوطه و سيم كشي داخل تابلو طبق نقشه مونتاژ
 6. نصب برپسب روي وسايل مورد استفاده در داخل تابلو و شماره گذاري ترمينال ها و سيم ها
 7. نصب شستي ها روي درب تابلو يا داخل جعبه فرمان هاي ثابت يا سيار
 8. نصب وسايل اندازه گيري (مجموعه ولت متر ، آمپرمتر تابلويي و )روي در تابلو
 9. نصب سيني داخل فريم تابلو
 10. سيم کشي شستي ها و اتصال آنها به ترمينال هاي تابلو
 11. سيم کشي يا کابل کشي موتورها ، نصب گلند و اتصال آنها به ترمينال هاي قدرت
 12. شماره گذاري سيم هاي متصل به ترمينال ( از خارج از تابلو (

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “برقکارصنعتي”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

16 − هشت =

محصولات مرتبط

ارتباط با مدیریت