اپراتور پست هاي فوق توزيع و انتقال برق

عناوين

 1. شناسايي سطوح مختلف ولتاژ ، انواع خطوط انتقال نيرو و پست هاي برق
 2. رعايت ايمني كار در پست هاي انتقال و فوق توزيع
 3. شناسايي تجهيزات پست هاي فشارقوي
 4. فرمان دادن به كليدها و سكسيونرها با توجه به اينترلاك هاي موجود در پست برق
 5. بهره برداري از ترانسفورماتورهاي قدرت
 6. تحليل نقشه هاي تك خطي و آرايش باس بارها در پست هاي برق
 7. كار با انواع تابلوهاي موجود در پست هاي برق
 8. كار با انواع رله هاي حفاظتي
 9. بازرسي تجهيزات پست و ارتباط با مراكز كنترل و ديسپاچينگ

استاندارد آموزش

عنوان1:

شناسايي سطوح مختلف ولتاژ ، انواع خطوط انتقال نيرو و پست هاي برق

دانش:

 1. تاريخچه صنعت برق در ايران و جهان
 2. نيروگاه هاي توليد برق و روند توليد برق
 3. شبكه سراسري برق ايران
 4. سطوح مختلف ولتاژي در شبكه برق ايران
 5. اجزاي مهم خطوط انتقال نيرو
 6. انواع عايق ها در سطوح مختلف ولتاژي
 7. اهميت پست هاي برق در انتقال و توزيع انرژي الكتريكي
 8. انواع پست هاي فوق توزيع و انتقـال از نظـر محـل نصـب تجهيزات و نوع عايق بندي
 9. ترانس هاي قدرت و نسبت تبديل پست هاي فشار قوی

مهارت:

 1. تحليل نقشه تك خطي شبكه سراسري برق ايران
 2. تشخيص ولتاژ خطوط انتقـال و فـوق توزيـع بـا توجـه بـه اجزاي بكار رفته در خطوط انتقال
 3. شناسايي اجزاي اصلي تشكيل دهنده خطوط انتقال نيرو
 4. شناسايي عايق هاي بكار رفته در سطوح مختلف ولتاژی
 5. شناسايي نوع پست از لحاظ نصب تجهيزات و عايق بندی

عنوان2:

رعايت ايمني كار در پست هاي انتقال و فوق توزيع

دانش:

 1. اهميت ايمني در پست هاي انتقال و فوق توزيع
 2. خطرات برق گرفتگی
 3. خطرات ولتاژ فشارقوي و فاصله مجاز (حريم ) در شبكه های فوق توزيع و انتقال
 4. تجهيزات حفاظت فردي و گروهی

مهارت:

 1. اسـتفاده از تجهيـزات حفاظـت فـردي و گروهـي در شـرايط مختلف كاري در پست هاي برق
 2. استفاده از خاموش كننده هاي مورد استفاده در پسـت هـاي برق
 3. ايمن سازي محيط كـار در شـرايط مختلـف كـاري در پسـت هاي برق

عنوان3:

شناسايي تجهيزات پست هاي فشارقوي

دانش:

 1. قسمت هاي مختلف يك پست برق
 2. انواع برقگيرها
 3. لاين تراپ و اهميت وجود آن در پست هـاي فـوق توزيـع وانتقال
 4. ســاختار ترانســفورماتور و نقــش ترانســفورماتورهاي ولتــاژ و جريان
 5. انواع سكسيونرها و بريكرها و كاربرد آنها

مهارت:

شناسايي تجهيزات پست هاي فشار قوی

عنوان4:

فرمان دادن به كليدها و سكسيونرها، با توجه به اينترلاك هاي موجود در پست برق

دانش:

 1. مشخصات الكتريكي كليدهاي قدرت و سكسيونرها
 2. كليدهاي قدرت براساس نوع سيستم خاموش كنندگي جرقه
 3. مكانيزم عملكرد انواع سكسيونرها و لزوم استفاده از آنها
 4. انواع اينترلاك هاي الكتريكـي و مكـانيكي و اهميـت وجـوداينترلاك در پست هاي فشارقوي
 5. اينترلاك هاي بكار رفتـه درمـدار كليـدها و سكسـيونرها بـر اساس حوزه كاري
 6. سيستم هاي كليد زني در پست هاي برق

مهارت:

 1. فرمان دادن به كليدها و سكسيونرها با توجه به شرايط كاري مختلف
 2. كار با اينتر لاك هاي الكتريكي و مكانيكی

عنوان5:

بهره برداري از ترانسفورماتورهاي قدرت

دانش:

 1. ترانسفورماتورهاي سه فاز و تكفاز و نحوه عملكرد آنها
 2. اجزاي تشكيل دهنده يك ترانسفورماتور قدرت
 3. مقادير نامي در ترانسفورماتورهاي قدرت

سيستم هاي خنك كنندگي ترانسفورماتورهاي قدرت

 1. نحوه اتصالات سيم پـيچ هـاي ترانسـفورماتورها بـر اسـاس شرايط كاري
 2. روش هاي حفاظت از ترانسفورماتور

مهارت:

 1. پلاك خواني ترانسـفورماتورها و اسـتخراج اطلاعـات اصـلي ترانس از روي پلاك آن
 2. تشخيص نوع ترانس از نظر كاهنده و افزاينده بودن آن
 3. كار با تپ چنجر و تنظيم ولتاژ خروجي ترانسفورماتور
 4. تشخيص نوع سيستم خنك كنندگي ترانسفورماتورها

عنوان6:

تحليل نقشه هاي تك خطي و آرايش باس بارها در پست هاي برق

دانش:

 1. انواع شينه بندي ها و مزاياي آن
 2. اصول نقشه هاي تك خطي در پست ها

مهارت:

 1. نقشه خواني در پست هاي برق
 2. تشخيص نوع شينه بندي پست ها با توجه به تجهيزات بكـار رفته در پست يا از طريق شرايط موجود
 3. تجزيه و تحليل شرايط كـاري تجهيـزات پسـت بـه واسـطه آرايش هاي مختلف شينه ها

عنوان7:

كار با انواع تابلوهاي پست هاي برق

دانش:

 1. تابلوهاي توزيع ACو DC
 2. تابلوهاي كنترلي و حفاظتي در پست هاي برق
 3. باطري شارژرها و اينورترها
 4. سوئيچگيرها و نقش آنها در پست هاي فوق توزيع

مهارت:

 1. كار با سوئيچگيرها در پست هاي فوق توزيع
 2. كار با تابلوهاي توزيع ACو DC
 3. كار با تابلوهاي كنترلي و حفاظتي

عنوان8:

كار با انواع رله هاي حفاظتي

دانش:

 1. رله و حفاظت
 2. انواع رله هاي موجود در پست هاي برق ولزوم استفاده از آنها
 3. نحوه عملكرد رله ها

مهارت:

كار با انواع رله هاي حفاظتي

عنوان9:

بازرسي تجهيزات پست و ارتباط با مراكز كنترل و ديسپاچينگ

دانش:

 1. مراكز كنترل و ديسپاچين
 2. چك ليست هاي مربوط بـه زمـان بهـره بـرداري و تسـت و تعميرات
 3. نحوه گزارش نويسی
 4. فرمان به كليده

مهارت:

 1. ارتباط با مراكز كنترل و ديسپاچينگ و پست هاي بالا دست جهت انجام كليدزني و ساير عمليات در پست هاي برق
 2. بازرسي تجهيزات پست
 3. گزارش نويسي عمليات انجام شده در پست هاي برق

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “اپراتور پست هاي فوق توزيع و انتقال برق”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

7 + پانزده =

محصولات مرتبط

ارتباط با مدیریت