اپراتور بهره برداري از سیستم هاي قدرت

عناوین

 1. توزيع اقتصادی بار بین نیروگاه های حرارتي
 2. تحلیل تلفات ناشي از انتقال انرژی
 3. برنامه ريزی به منظور در مدار قرار دادن نیروگاه ها
 4. هماهنگي نیروگاه های آبي و حرارتي
 5. برآورد مدل های هزينه تولید انرژی جهت برنامه ريزی و تخصیص بودجه سوخت
 6. كنترل تولید
 7. ارزيابي تبادل و تسهیالت اشتراكي تبادل انرژی و توان
 8. تحلیل قابلیت اطمینان در سیستم های قدرت
 9. تخمین حالت در سیستم های قدرت

استاندارداموزش

عنوان1:

توزيع اقتصادی بار بین نیروگاه های حرارتي

دانش:

 1. مسئله توزيع اقتصادي بار
 2. تابع هدف
 3. شرايط الزم براي تعيين تابع هدف
 4. روش تكرار l
 5. روش گراديان درده اول و درده دوم
 6. نقطه كار پايه
 7. ضرايب مشاركت
 8. متغيرهاي كمكي

مهارت:

 1. توزيع اقتصادي بار واحدهاي حرارتي
 2. توزيع اقتصادي بار با استفاده از روش تكرار l
 3. تحليل گرافيكي توزيع اقتصادي بار
 4. وزيع اقتصادي بار با استفاده از روش گراديان درده اول
 5. توزيع اقتصادي بار با استفاده از روش گراديان درده دوم
 6. بهينه سازي توزيع اقتصادي بار با ودود قيود
 7. توزيع اقتصادي بار با استفاده از روش– Tucker Kuhn
 8. توزيع اقتصادي بار با استفاده از تقريب خطي سه تكه اي با توجه به تابع نرخ افزایشی
 9. توزيع اقتصادي بار با در نظر گرفتن شرايط محيطي

عنوان2:

تحلیل تلفات ناشي از انتقال انرژی

دانش:

 1. مسئله پخش بار
 2. شبكه جريان مستقيم
 3. اصول پخش بار در يک شبكه جريان مستقيم
 4. شبكه جريان متناوب
 5. اصول پخش بار در يک شبكه جريان متناوب
 6. روش نيوتن رافسن
 7. تلفات ناشي از انتقال انرژي
 8. رابطه تلفات بر اساس ماتريس
 9. روش هاي محاسبه ضرايب جبران
 10. ضرايب جبران شين مبنا در مقابل ضرايب جبران مركز بار
 11. روابط رياضي بين ضرايب جبران ماتريس تلفات و ضرايب جبران شين مبنا

مهارت:

 1. تحليل پخش بار در يک شبكه جريان مستقيم
 2. پخش بار به روش گوس سيدل
 3. تحليل پخش بار در يک شبكه جريان متناوب
 4. پخش بار مستقيم
 5. توزيع اقتصادي بار با ضرايب جبراني
 6. توزيع اقتصادي بار بدون ضرايب جبراني
 7. محاسبه ماتريس تلفات
 8. برنامه ريزي توزيع اقتصادي بار بدون در نظر گرفتن تلفات
 9. برنامه ريزي توزيع اقتصادي بار با در نظر گرفتن تلفات

عنوان3:

برنامه ريزی به منظور در مدار قرار دادن نیروگاه ها

دانش:

 1. الگوي بار
 2. قانون جدول در مدار قرار دادن نيروگاه ها
 3. قيود موجود در مسئله در مدار قرار گرفتن نيرو گاه ها
 4. مفهوم ذخيره چرخان
 5. قيود واحدهاي حرارتي
 6. قيود نيروگاه هاي آبي
 7. حالت كار اجباري
 8. قيود مربوط به سوخت
 9. روش هاي حل در مدار قرار گرفتن نيرو گاه ها :

9-1روش هاي حل بر اساس ليست حق تقدم

9-2روش هاي حل به روش برنامه ريزي ديناميكي

 • برنامه ريزي ديناميكي پس رو
 • برنامه ريزي ديناميكي پيش رو

9-3روش هاي حل بر اساس برنامه ريزي آميخته خطي  عددصحيح

 1. محدوديت هاي تامين سوخت

مهارت :

 1. برنامه ريزي در مدار قرار دادن نيروگاه ها با روش ليست حق تقدم
 2. برنامه ريزي در مدار قرار دادن نيروگاه ها با روش برنامه ريزي ديناميكي پس رو و پيش رو
 3. برنامه ريزي در مدار قرار دادن نيروگاه هزا با روش آميخته خطي عددصحيح
 4. توزيع اقتصادي بار بين نيروگاه هاي حرارتي با استفاده از برنامه ريزي ديناميكي
 5. برنامه ريزي سوخت با استفاده از روش برنامه ريزي خطي

عنوان4:

هماهنگي نیروگاه های آبي و حرارتي

دانش:

 1. سيستم هيدروليكي
 2. مدل نيروگاه آبي
 3. انواع مسائل برنامه ريزي
 4. واحدهاي آبي سري ( هم بند هيدروليكي (
 5. نيروگاه هاي آبي تلمبه ذخيره اي
 6. روش تكرار g- l 
 7. روش برنامه ريزي ديناميكي در حل مسائل برنامه ريزي سيستم هاي متشكل از نيروگاه هاي آبي و حرارتي

مهارت:

 1. برنامه ريزي دراز مدت سيستم هاي هيدروليكي
 2. برنامه ريزي كوتاه مدت سيستم هاي هيدروليكي
 3. برنامه ريزي انرژي
 4. برنامه ريزي كوتاه مدت سيستم هاي متشكل از نيروگاه هاي آبزي و حرارتي
 5. برنامه ريزي سيستم با وجود واحد تلمبه ذخيره اي به توسط روش تکرار l- g
 6. برنامه ريزي سيستم با وجود واحد تلمبه ذخيره اي
 7. برنامه ريزي سيستم هاي آبي با وجود محدوديت در ذخيره آب

عنوان5:

برآورد مدل های هزينه تولید انرژی جهت برنامه ريزی و تخصیص بودجه سوخت

دانش:

 1. مشخصه راندمان واحد توليد
 2. هزينه سوخت به ازا تامين يک واحد انرژي
 3. خط مشي بهره برداري سيستم با توده به برنامه ريزي بهره برداري از واحد و توزيع اقتصادي بار
 4. قراردادهاي خريد و فروش انرژي و توان
 5. ساختار برنامه هزينه توليد انرژي
 6. انواع برنامه هاي هزينه توليد
 7. روش فقدان بار
 8. روش فقدان انرژي
 9. روش تواتر و مدت
 10. الگوريتم برنامه ريزي
 11. روش هاي شبيه سازي برنامه ريزي اقتصادي

مهارت:

 1. برنامه ريزي دراز مدت هزينه توليد
 2. تخصيص بوجه جهت سوخت
 3. برنامه ريزي بهره برداري توليد
 4. برنامه ريزي هفتگي توليد
 5. محاسبه هزينه توليد به روش احتمالات
 6. شبيه سازي برنامه ريزي اقتصادي
 7. برنامه ريزي جهت محاسبه هزينه توليد به روش احتمالات

عنوان6:

کنترل تولید

دانش:

 1. مدل واحد توليد
 2. مدل بار
 3. مدل موتور تحريک
 4. مدل گاورنر
 5. مدل خط ارتباطي
 6. ويژگي هاي كنترل اتوماتيک
 7. عمل كمكي
 8. صافي ACE
 9. مفهوم كنترل پذيري واحد
 10. وقفه عمل دور سنجي
 11. روش هاي كنترل دهش
 12. حالات كنترل پذيري واحد

مهارت:

 1. كنترل توليد
 2. كنترل خط ارتباطي
 3. تخصيص توليد
 4. پياده سازي كنترل اتوماتيک توليد
 5. آناليز و تعيين كنترل پذيري واحد
 6. كنترل جهش

عنوان7:

ارزيابي تبادل و تسهیلات اشتراكي تبادل انرژی و توان

دانش:

 1. مفهوم تبادل اقتصادي
 2. مفهوم تبادل انرژي
 3. قرارداهاي تبادل انرژي و تبادل اقتصادي
 4. هزينه توليد بعد از انجام تبادل
 5. تلفات خطوط انتقال در مسئله ارزيابي تبادل انرژي
 6. مفهوم تبادل ظرفيت
 7. مفهوم تبادل گوناگوني
 8. روش هاي ذخيره انرژي
 9. مفهوم تبادل اضطراري توان
 10. مفهوم تبادل ناخواسته توان
 11. تسهيالت اشتراكي تبادل انرژي و توان
 12. سيستم دلالي انرژي

مهارت:

 1. رزيابي روش هاي تبادل اقتصادي و انتخاب بهترين روش
 2. ارزيابي اقتصادي تبادل انرژي
 3. ارزيابي تبادل انرژي با در نظر گزرفتن مسئله در مدار قرار گرفتن نيروگاه ها
 4. برآورد هزينه توليد بعد از انجام تبادل
 5. توزيع متمركز اقتصادي بار در يک مجموعه تسهيلات اشتراكي

عنوان8:

تحلیل قابلیت اطمینان در سیستم های قدرت

دانش:

 1. عوامل موثر در قابليت اطمينان سيستم قدرت
 2. حساسيت شبكه و روش هاي ارزيابي حساسيت شبكه
 3. ضرايب جابجايي در توليد
 4. ضرايب توزيع وقفه هاي خطوط
 5. شاخص خط
 6. شاخص شين
 7. روش هاي پخش بار متناوب
 8. ضرايب ترميمي

مهارت:

 1. آناليز پيشامدها و مسائل موجود در شبكه
 2. محاسبه ضرايب حساسيت شبكه
 3. مدل سازي وقفه خطوط با استفاده از تزريق
 4. جابه جايي در توليد به منظور توزيع مجدد بار بين واحد ها
 5. تعديل و تنظيم تبادل با سيستم هاي همسايه
 6. تنظيم ترانسفورماتورهاي تغيير دهنده فاز
 7. كليد زني شبكه انتقال
 8. بار زدايي
 9. تنظيم تحريک ژنراتورها به منظور تغيير ولتاژ در شين هاي توليد
 10. تنظيم اتصالات سر اتو ترانسفورماتورها
 11. كليد زني منابع توليد توان موهومي نظير راكتورها و خازن ها
 12. كليد زني شبكه انتقال
 13. اصلاح توزيع بار با استفاده از روش هاي حساسيت
 14. اصلاح توزيع بار با استفاده از برنامه ريزي خطي

عنوان9:

تخمین حالت در سیستم های قدرت

دانش:

 1. معيار حداكثر شباهت
 2. معيار حداقل مربعات
 3. معيار حداقل واريانس
 4. كميت هاي اندازه گيري نشده
 5. مفهوم رويت شوندگي شبكه
 6. اندازه گيري هاي كاذب

مهارت :

 1. تخمين حالت شبكه متناوب
 2. آشكار سازي و تعيين ميزان اندازه گيري هاي نامناسب
 3. تخمين كميت هاي اندازه گيري نشده
 4. اندازه گيري مقادير كاذب

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “اپراتور بهره برداري از سیستم هاي قدرت”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار × 1 =

محصولات مرتبط

ارتباط با مدیریت