دستور کار شماره 23 آزمایشگاه الکترونیک پایه دهم

images (1)

هنرجویان محترم  پایه دهم طبق هماهنگی جهت آماده سازی ومرور مطالب تئوری درمورد موضوع دستور کار  دوم از مدارشارژخازن فایل مورد نظر را با ( روی دستور کار23)  دانلودنموده وبایادداشت متن یا پرینت گرفتن از فایل ،دستور کار رابررسی ونحوه عملکرد شماتیک مدار و نحوه انجام مراحل آن را تحلیل و  آمادگی لازم را کسب نمایید.

ضمنا بعد از انجام آزمایش طبق زمانبندی اعلام شده از قبل فایل گزارش این آزمایش را ارسال نمایید.

آرزوی موفقیت برای همه شما هنرجویان محترم.

ارتباط با مدیریت