دستور کار شماره 28آزمایشگاه الکترونیک پایه دهم

هنر جویان محترم در این دستور کار شناخت دیود نورانی وتست آن وروش رسم نمودار منحنی مشخصه ان مورد توجه می باشد لطفا با روی ایندستور کار 28،فایل را دانلود وخود را برای انجام آزمایش مربوطه آماده نموده ودستور کار را در آزمایشگاه به همراه داشته باشید  .ضمنا فایل گزارش این دستور کار را نیز […]

دستور کار شماره27 آزمایشگاه الکترونیک پایه دهم

هنر جویان محترم در این دستور کار شناخت دیود وتست آن وروش رسم نمودار منحنی مشخصه دیودمورد توجه می باشد لطفا با روی این دستور کار 27،فایل را دانلود وخود را برای انجام آزمایش مربوطه آماده نموده ودستور کار را در آزمایشگاه به همراه داشته باشید  .ضمنا فایل گزارش این دستور کار را نیز مطابق […]

دستور کار شماره26 آزمایشگاه الکترونیک پایه دهم

هنر جویان محترم در ادامه آزمایش های مربوط به خازن در این دستور کار بررسی اتصال موازی خازن ها ومحاسبه خازن معادل در مدار موازی خازن ها مورد توجه می باشد لطفا با روی این دستور کار 26.فایل را دانلود وخود را برای انجام آزمایش مربوطه آماده نموده ودستور کار را در آزمایشگاه به همراه […]

دستور کار شماره 25 آزمایشگاه الکترونیک پایه دهم

هنر جویان محترم در ادامه آزمایش های مربوط به خازن در این دستور کار بررسی اتصال سری خازن ها ومحاسبه خازن معادل در مدار سری خازن ها مورد توجه می باشد لطفا با روی این دستور کار 25فایل را دانلود وخود را برای انجام آزمایش مربوطه آماده نموده ودستور کار را در آزمایشگاه به همراه […]

دستور کار شماره 24 آزمایشگاه الکترونیک پایه دهم

هنرجویان محترم  پایه دهم ، ضمن تبریک مناسبت شب یلدا طبق هماهنگی جهت آماده سازی ومرور مطالب تئوری درمورد موضوع دستور کار مداردشارژخازن فایل مورد نظر را با ( روی دستور کار 24)  دانلودنموده وبایادداشت متن یا پرینت گرفتن از فایل ،دستور کار رابررسی ونحوه عملکرد شماتیک مدار و نحوه انجام مراحل آن را تحلیل […]

دستور کار شماره 23 آزمایشگاه الکترونیک پایه دهم

هنرجویان محترم  پایه دهم طبق هماهنگی جهت آماده سازی ومرور مطالب تئوری درمورد موضوع دستور کار  دوم از مدارشارژخازن فایل مورد نظر را با ( روی دستور کار23)  دانلودنموده وبایادداشت متن یا پرینت گرفتن از فایل ،دستور کار رابررسی ونحوه عملکرد شماتیک مدار و نحوه انجام مراحل آن را تحلیل و  آمادگی لازم را کسب […]

دستور کار شماره 22 آزمایشگاه الکترونیک پایه دهم

هنرجویان محترم  پایه دهم طبق هماهنگی جهت آماده سازی ومرور مطالب تئوری درمورد موضوع دستور کار شارژخازن فایل مورد نظر را با ( روی دستور کار22)دانلود نموده وبعد از یادداشت متن یا پرینت گرفتن از فایل دستور کار وبررسی نحوه عملکرد شماتیک مدار و نحوه انجام مراحل آن برای انجام این آزمایش  آمادگی لازم را […]

تکلیف شماره ۱

هنرجویان محترم موضوع تکلیف شماره ۱ طرح ۱۰ مسئله برای تحلیل مدارات مقاومتی است. ۵ سوال به همراه جواب و راه حل از  مدار سری مقاومتی. ۵ سوال به همراه جواب و راه حل از مدار موازی مقاومتی. توجه داشته باشید که این سوالات نباید تکراری و مشابه باشند. نحوه ارسال  پاسخ تکالیف شماره ۱ […]

ارتباط با مدیریت