تکلیف شماره ۱

سری_و_موازی
هنرجویان محترم موضوع تکلیف شماره ۱ طرح ۱۰ مسئله برای تحلیل مدارات مقاومتی است.

۵ سوال به همراه جواب و راه حل از  مدار سری مقاومتی.

۵ سوال به همراه جواب و راه حل از مدار موازی مقاومتی.

توجه داشته باشید که این سوالات نباید تکراری و مشابه باشند.

نحوه ارسال  پاسخ تکالیف شماره ۱ بصورت عکس از جزوه به استاد ۳ میباشد.

زمان ارسال فقط تا ساعت ۲۴ روز ۳شنبه مورخ ۰۱/۹/۱۵ است.

ارتباط با مدیریت