دستور کار شماره26 آزمایشگاه الکترونیک پایه دهم

images

هنر جویان محترم در ادامه آزمایش های مربوط به خازن در این دستور کار بررسی اتصال موازی خازن ها ومحاسبه خازن معادل در مدار موازی خازن ها مورد توجه می باشد لطفا با روی این دستور کار 26.فایل را دانلود وخود را برای انجام آزمایش مربوطه آماده نموده ودستور کار را در آزمایشگاه به همراه داشته باشید  .ضمنا فایل گزارش این دستور کار را نیز مطابق با گزارش کار های قبل به استاد مربوطه ارسال نمایید .با تشکر وآرزوی موفقیت.

ارتباط با مدیریت