دستور کار شماره 28آزمایشگاه الکترونیک پایه دهم

download (1)

هنر جویان محترم در این دستور کار شناخت دیود نورانی وتست آن وروش رسم نمودار منحنی مشخصه ان مورد توجه می باشد لطفا با روی ایندستور کار 28،فایل را دانلود وخود را برای انجام آزمایش مربوطه آماده نموده ودستور کار را در آزمایشگاه به همراه داشته باشید  .ضمنا فایل گزارش این دستور کار را نیز مطابق با گزارش کار های قبل به استاد مربوطه ارسال نمایید .با تشکر وآرزوی موفقیت.

ارتباط با مدیریت