دستور کار شماره 25 آزمایشگاه الکترونیک پایه دهم

download (2)

هنر جویان محترم در ادامه آزمایش های مربوط به خازن در این دستور کار بررسی اتصال سری خازن ها ومحاسبه خازن معادل در مدار سری خازن ها مورد توجه می باشد لطفا با روی این دستور کار 25فایل را دانلود وخود را برای انجام آزمایش مربوطه آماده نموده ودستور کار را در آزمایشگاه به همراه داشته باشید برای تکمیل جدول آزمایش میتوانید زمان ها را از 5 ثانیه به 2ثانیه تغییر دهید تا نمودار حاصل شده دقیقتر ترسیم شود .ضمنا فایل گزارش این دستور کار را نیز مطابق با گزارش کار های قبل به استاد مربوطه ارسال نمایید .با تشکر وآرزوی موفقیت.

ارتباط با مدیریت