دستور کار شماره 22 آزمایشگاه الکترونیک پایه دهم

images

هنرجویان محترم  پایه دهم طبق هماهنگی جهت آماده سازی ومرور مطالب تئوری درمورد موضوع دستور کار شارژخازن فایل مورد نظر را با ( روی دستور کار22)دانلود نموده وبعد از یادداشت متن یا پرینت گرفتن از فایل دستور کار وبررسی نحوه عملکرد شماتیک مدار و نحوه انجام مراحل آن برای انجام این آزمایش  آمادگی لازم را کسب نمایید.

ضمنا بعد از انجام آزمایش طبق زمانبندی اعلام شده از قبل فایل گزارش این آزمایش را ارسال نمایید.

آرزوی موفقیت برای همه شما هنرجویان محترم.

ارتباط با مدیریت