آزمون گزینه2 مورخه 26 خرداد

برگزاری آزمون ۲۶ خردادسال تحصیلی ۱۴۰۲_۱۴۰۱  در شهرستان شاهرود