انواع کتمان

انواع کتمان (عدم ابراز در اظهارنامه مالیاتی) و روش حسابرسی مالیاتی آن هنگامی که می گوییم کتمان درامدی صورت گرفته است در واقع منظورمان این است که یک شرکت و یا یک سازمان در واقع بخشی از درامد های خود در طول یک سال را پنهان کرده اند و تمام درامد های یک شرکت به طور کامل به اداره و […]

ارتباط با مدیریت