یه چهارشنبه زیبا یه خاطره بیاد ماندنی

اردوی مشترک چهارشنبه سوری دبیرستان سپهر و هنرستان البرز در محل اقامتگاه شاهوار (روستای علی آباد)