اذوی مشترک دانش آموزان دبیرستان سپهر وهنرجویان هنرستان البرز به شهر همدان زیبا

اردوی همدان دانش‌آموزان نهم دبیرستان سپهر همراه با هنرجویان دهم هنرستان البرز از ۱۲ تا ۱۵ اردیبهشت برگزار شد.