یه شب زیبا وبیاد ماندنی با همکاران محترم در هفته بزرگ داشت مقام معلم

دورهمی دبیران محترم و هنرآموزان بزرگوار دبیرستان سپهر و هنرستان البرز بمناسبت هفته بزرگداشت مقام معلم