ارزیابی آثار نقاشی ویترای مربوط به نمایشگاه ویترای آموزشگاه هوش برتر وهنرستان البرز توسط داوران

امرور 26 آذر ماه ساعت 18 در محل آموزشگاه هوش برترتوسط گروه داوران (استادمحبوبه عامریان واستاد اشرف مختاری واستاد فاطمه صابری ) آثار نقاشی ویترای شرکت کنندگان در مسابقه نقاشی ویترای مورد ارز یابی قرار گرفت .این ارزیابی در دوگروه موضوع یلدا وموضوع آزاد بصورت تفکیکی انجام گرفت .ونتیجه نهایی داوران اعلام گردید . برگزیدگان […]

ارتباط با مدیریت