آموزش برگشت از فروش در سامانه مودیان

آموزشی– سامانه مودیان صورتحساب الکترونیکی برگشت از فروش: چنانچه پس از صدور هر یک از صورتحساب های الکترونیکی اصلی و یا اصلاحی، بخشی از کالا و یا خدمت کاهش یافته باشد، فروشنده نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی برگشت از فروش و ثبت آن در سامانه مودیان اقدام می‌نماید. صورتحساب برگشت از فروش از نظر نوع […]

ارتباط با مدیریت