دستور کار شماره26 آزمایشگاه الکترونیک پایه دهم

هنر جویان محترم در ادامه آزمایش های مربوط به خازن در این دستور کار بررسی اتصال موازی خازن ها ومحاسبه خازن معادل در مدار موازی خازن ها مورد توجه می باشد لطفا با روی این دستور کار 26.فایل را دانلود وخود را برای انجام آزمایش مربوطه آماده نموده ودستور کار را در آزمایشگاه به همراه […]

ارتباط با مدیریت