فراخوان مشمولین جدید قانون مالیات بر ارزش افزوده

فراخوان مشمولین جدید قانون مالیات بر ارزش افزوده مشمولین مرحله دهم قانون مالیات بر ارزش افزوده جهت ثبت نام و اجرای این قانون از ابتدای دیماه سال جاری، فراخوان شدند https://my.tax.gov.ir/