مهندس داود قلیچی

متولد 1350/1/6

مدارک تحصیلی دانشگاهی:
1-مدرک کارشناسی شیمی کاربردی دانشگاه آزاداسالمی واحدشاهرود-سال 73-معدل:14/35
2-مدرک کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی موسسه عالی آموزش وپژوهش -سال 83-معدل:15/71
3-مدرکMBA( مدیریت اجرایی)ازموسسهWWSمالزی و آکادمیELEARNEVERایران
4-مدرک کارشناسی ارشدرشته کارآفرینی با گرایش MBA از دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران سال93-
16.96معدل
دوره های علمی وتخصصی گذرانده شده:
1-حسابداری مالی برای مدیران غیرمالی -بمدت 20 ساعت –در پارک علم وفناوری استان سمنان
2 -مدیریت مالی برای مدیران-بمدت 20 ساعت-درپارک علم وفناوری استان سمنان
3 -مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی – مرکزآموزش بازرگانی (وزارت بازرگانی)
4-نگهداری وتعمیرات ونقش آن دربهره وری- بمدت 10ساعت-در اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان
سمنان
5-بررسی آثارالحاق ایران به سازمان تجارت جهانی –بمدت 8 ساعت –درمرکزآموزش وتحقیقات صنعتی
ایران
6-مانیتیورینگ فرآیند آموزش -بمدت 16 ساعت-در موسسه آموزشی وپژوهشی وزارت صنایع ومعادن
7 -دوره DOE-بمدت 8ساعت-شرکت خدمات علمی صنعتی ایران
8 -دوره CIP -بمدت 8ساعت-شرکت خدمات علمی صنعتی ایران
9 -دوره QFD -بمدت 8ساعت-شرکت خدمات علمی صنعتی ایران
10 -دوره QFD – بمدت 16ساعت- در موسسه آموزشی وپژوهشی وزارت صنایع ومعادن
11 -دوره BM -بمدت 8ساعت-شرکت خدمات علمی صنعتی ایران
12 -دوره مهندسی مجدد- بمدت 8ساعت-شرکت خدمات علمی صنعتی ایران
13 -دوره آشنایی با مفاهیم ورویه های جایزه ملی بهره وری وتعالی سازمانی – موسسه مطالعات بهره وری
ومنابع انسانی
14 -دوره کالیبراسیون مقدماتی وپیشرفته–بمدت 24 ساعت-درموسسه آموزشی وپژوهشی وزارت صنایع
ومعادن
15-دوره بهبودمستمرونظام آراستگی5s – بمدت 8ساعت-درموسسه آموزشی وپژوهشی وزارت صنایع
ومعادن
16-حضور در shop work با موضوعیت ERP(مدیریت منابع سازمان)
وارائه مقاله با عنوان :ERP یاسیستم های برنامه ریزی منابع درکارخانجات قند
17 -دوره مدیریت انرژی در سازمان بهره وری انرژی ایران(تبریز)
18-طی دوره واخذ تاییدیه عضویت درکمیته های طبقه بندی مشاغل ازوزارت کارواموراجتماعی
19-طی دوره و عضویت در یکی از شعب شورای حل اختالف(قوه قضائیه)شاهرود بمدت سه سال
20 -منتخب مدیران شهرستان بعنوان نماینده کارفرمایان و عضویت در هیات حل اختالف اداره
کارواموراجتماعی شهرستان شاهرود ازسال83 تاکنون
21-منتخب مدیران استان بعنوان نماینده کارفرمایان وعضویت در هیات موضوع ماده 22 قانون نظارت بر
عملکرد شوراهای اسالمی کار استان سمنان بمدت 5 سال واکنون
22-طی دوره آشنایی با ایرانکد-شرکت داناپژوه تهران
سوابق شغلی واجرایی:
1 -مسئول بخش ارتباط باصنعت درپژوهشکده شاهرود(سازمان پژوهشهای علمی وصنعتی ایران)-بمدت
2سال
2 -مسئول اداره صنایع ومعادن شهرستان شاهرود –بمدت 5/4 سال
3 -سرپرست کارخانه ، سرپرست امورمالی واداری ، مسئول پروژه ERP ،مدیرانرژی ومحیط زیست
درکارخانه قند شاهرود-ازسال 82 تاسال94
4 -یکی از موسسین و عضو هیات مدیره ومدیرعامل شرکت سرمایه گذاری شاهرود رهاورد طی سالهای
85تا 83
5 -تدریس در دانشگاه جامع علمی کاربردی ازسال 82 تاکنون
6 -مدرس ،آزمونگر و ناظر آزمونهای سازمان فنی وحرفه ای استان سمنان
7 -مدرس و مشاور اتاق اصناف شهرستان شاهرود
دروس: آشنایی باقانون نظام صنفی ، آشنایی با قانون کار ، آشنایی با مقررات تامین اجتماعی
8 -رییس هیات بدمینتون شهرستان بمدت 4 سال
9 -ارایه مشاوره در امور سرمایه گذاری ومدیریتی در واحدهای صنعتی وصنفی
10-موسس ورییس هیات مدیره شرکت نام آوران صنعت وتجارت نارین دارای مجوزمرکز مشاوره
وخدمات کارآفرینی از وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی (مستقردرمرکز رشدپارک علم وفناوری استان
سمنان شاهرود)
11-مدیر عامل شرکت تعاونی توسعه وعمران شهرستان شاهرود از سال 94 تا1400
12 -دبیر همایش سرمایه گذاری شهرستان شاهرود در سال96
12 -عضو کارگروه انتخاب تعاونیهای برتر استان سمنان در سال 97 و98
13-رییس هیات مدیره شرکت رهپویان عرصه کار وتالش قومس (وابسته به شرکت تعاونی توسعه وعمران
شهرستان شاهرود)تاپایان سال1399
14-رییس هیات مدیره کانون خیرین اشتغال وکارآفرین استان سمنان(درحال حاضر)
15 -مسوول خانه تعاونگران استان سمنان
16-عضو کمیته مردمی حمایت از پروازهای فرودگاه بین المللی شاهروداز سال 1390تا1400
17 -نماینده شرکت مشاوره سرمایه گذاری نافع امین دراستان سمنان
18.سفیر تعاون در استان سمنان
19 .مسئول دفتر کارآفرینی دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد البرز شرقی
20-رییس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر مشاوره کارآفرینی استان سمنان(درحال حاضر)
21 -مدیر طرح وبرنامه کارخانه قند شاهرود (هم اکنون)
سوابق تدریس
1-تدریس دردانشگاه جامع علمی کاربردی ازسال 82 تاکنون:
)دانشگاه جامع علمی کاربردی)جهادکشاورزی(واحد بسطام ، دانشگاه جامع علمی کاربردی بیارجمند ،
دانشگاه جامع علمی کاربردی البرز شرقی، دانشگاه جامع علمی کاربردی)جهادکشاورزی( واحددامغان-
دانشگاه غیرانتفاعی برآیند(
دروس تدریس شده:
1-1:درس کارآفرینی (کاردانی و کارشناسی) 1-2:دروس رشته حسابداری(کاردانی وکارشناسی)
1-3:دروس رشته بازاریابی (کاردانی) 1-4:دروس رشته مدیریت بازرگانی(کارشناسی)
1-5:دروس رشته مدیریت صنعتی(کارشناسی)1-6:دروس رشته تعاون (کاردانی وکارشناسی )
2-تدریس در آموزشگاههای تحت پوشش سازمان آموزش فنی وحرفه ای
3-تدریس مدیریت مالی در موسسهWWSمالزی وآکادمیEVER ELEARNایران(بصورت
مجازی)

ارتباط با مدیریت