مهندس محمد علی مزینانیان

متولد : شاهرود
مدرس دانشگاه صنعتی شاهرود
آخرین مدرك تحصیلی
مقطع رشته معدل تاریخ فارغ التحصیلی دانشگاه شهرستان
کارشناسی ارشد مهندسی عمران – مکانیک خاك وپی 17/44 1394/11/12 صنعتی شاهرود شاهرود
کارشناسی موسیقی (پداگوژي) 17/30 1401/06/31 هنر پویان سمنان
سوابق کاري:
o دانشگاه صنعتی شاهرود از سال 1370تاکنون.
o سرپرست دفتر طرحهاي عمرانی دانشگاه صنعتی شاهرود از سال 1370 الی .1375
o داراي پروانه اشتغال به کار، کارشناسی(پایه 1) از سازمان مسکن وشهر سازي.
o دفتر طراحی شماره .197(عمران کاشانه) ازسال .1387
o ناظر پروژه هاي ساختمانهاي کتابخانه، فاز دوم کارگاهها،آبرو، سـاختمان کلاسـهاي دانشـکده کشـاورزي بسـطام وسـایرپروژه هـاي دفتـر
طرحهاي عمرانی دانشگاه صنعتی شاهرود.
o نظارت بر ساختمانهاي مسکونی بیش از 35000متر مربع در سطح شهر شاهرود.
o مشاور ژئوتکنیک شرکت مهندسی تک سازه شاهوار شاهرود از سال.1395
عضویت در مجامع علمی:
o عضو کانون مهندسین وسازمان نظام مهندسی استان سمنان شهرستان شاهرود.
o عضو ستاد ویژه توسعه فناوري نانو ایران.
o عضو استاد کاران آموزشی ، مهارتی و مدرس مرکز فنی وحرفه اي شاهرود .
o عضو انجمن ژئوتکنیک ایران.
توانمندیها، افتخارات و سوابق علمی و آموزشی:
• فارغ التحصیل رتبه 1 کارشناسی ارشد از دانشگاه صنعتی شاهرود.
• استاد نمونه سال 89 دانشگاه پیام نور و 95 دانشگاه غیر انتفاعی شاهرود، و سالهاي -93 97-95 دانشگاه صنعتی شاهرود .
• رتبه یک امتحان ورودي کارشناسی سال.1375
• تدریس دروس تخصصی رشته هاي عمران،معماري، مدیریت پروژه ،صنایع، زمین شناسی، شیمی و فیزیک مهندسی مطابق جدول زیر.
دروس تدریس شده
آزادشاهرود
مکانیک خاك ، مهندسی پی ، نقشه برداري- آزمایشگاه هاي مقاومت مصالح و هیدرولیک،
زمین شناسی، 1370 تاکنون کد استاد (250)
عمران و معدن کارشناسی و کاردانی صنعتی شاهرود
روشهاي اجرایی ساختمان، مصالح ساختمانی ،متره و برآورد، مدیریت و تشکیلات کارگاه، گرافیک ونقشه
خوانی،ماشین آلات ساختمانی ,عناصر وجزئیات ساختمان،و آزمایشگاههاي (مقاومت مصالح ، هیدرولیک
ومکانیک سیالات)و کارگاههاي (اجزاء ، اجراي بتنی و تعمیر و نگهداري ساختمان. رسم فنی و نقشه کشی .
کد استاد (313022)1370 تاکنون
عمران، معماري،مکانیک، فیزیک وشیمی کارشناسی غیر انتفاعی شاهرود
استاتیک، مقاومت مصالح، هیدرولیک و آزمایشگاه،ترسیم فنی و نقشه کشی ساختمان، مصالح ساختمانی
، زمین شناسی کاربردي، تکنولوژي بتن،تکنولوژي،جوشکاري،تکنولوزي قالب بندي آرماتور
،عناصر وجزئیات (1و2) مدیریت وتشکیلات کارگاه، تعمیر و نگهداري ساختمان
و آزمایشگاههاي مقاومت مصالح، تکنولوژي بتن و مکانیک خاك. کداستاد (582156)
کارشناسی 1385 تاکنون عمران ومعماری وکاردانی پیام نورشاهرود
مکانیک خاك ، مهندسی پی، سازه هاي بتن آرمه 1و2وپروژه، استاتیک، مقاومت مصالح، طراحی معماري و
شهرسازي، اصول مهندسی تونل، هیدرولیک و آزمایشگاه، مصالح ساختمانی، رسم فنی ونقشه کشی
ساختمان، نقشه کشی صنعتی،مبانیGISدر مهندسی عمران، هیدرولوژي مهندسی ،مهندسی آب و فاضلاب
وپروژه ،ماشینهاي آبی،بناهاي آبی، اصول مهندسی زلزله وباد ،نرم افزارهاي مهندس عمران ،تکنولوژي
وبازرسی جوش وکارگاه،راه آهن و آزمایشگاههاي ( مصالح ساختمانی، مقاومت مصالح، تکنولوژي بتن ومکانیک
خاك). کد استاد (412947).
عمران، صنایع 1386 تاکنون
ومدیریت پروژه کارشناسی دبیرستان سوره شاهرود
مصالح ساختمانی ،طراحی معماري داخلی،پرسپکتیو، رسم فنی ونقشه کشی ساختمان، متره و برآورد 1380 1383 معماري داخلی متوسطه
• مقالات
(1394)، “ارزیابی پارامترهاي مقاومت برشی خاك رس اصلاح شده با آهک و نانو سیلیس”، دومین
کنفرانس سراسري توسعه محوري مهندسی عمران، معماري، برق و مکانیک ایران، 26 آذر ماه 1394 ،گرگان.
(1394)، “بررسی تاثیر نانو سیلیس وآهک بر خصوصیات پلاستیسیته خاك رس”،
دومین کنفرانس سراسري توسعه محوري مهندسی عمران، معماري، برق و مکانیک ایران، 26 آذر ماه 1394 ،گرگان
• طرحهاي پژوهشی وسرپرستی پایان نامه ها:
-همکار طرح پژوهشی با آقاي دکتر ساغروانی و سرکارخانم دکتر دهر آزما با عنوان(اثرات میکرو- نانو حباب بر خواص فیزیکی و مکانیکی خاکهاي
چسبنده) دانشگاه صنعتی شاهرود.
پلاستیسیته بالا همراه با افزودنی بنتونیت و میناب(bubbles nano micro(،بهمن 1401استاد مشاور دانشجو آقاي محمدرضا وحیدي بجستانی،با عنوان: تاثیر چرخه خشک- مرطوب شدگی بر شاخص هاي فیزیکی خاك هاي رسی با
دوره ها ، سمینارها و کارگاههاي آموزشی گذرانده شده:
دوره آموزشی، آشنایی با مبانی گود برداري وسازه هاي نگهبان، تاریخ 29: لغایت 78/04/31
دوره آموزشی، نکات ویژه طراحی ومحاسبه سازه هاي بتنی، تاریخ : 13 لغایت 78/06/15
دوره آموزشی، ایمنی و حفاضت کار ، تاریخ 16: لغایت 87/06/18
دوره آموزشی، نکات ویژه طراحی ومحاسبه سازه هاي فولادي تاریخ ، 20 لغایت 78/06/22
دوره آموزشی، ژئوتکنیک وطراحی پی26، لغایت 78/06/28
دوره آموزشی، ساختمانهاي با مصالح بنایی، تاریخ 29: لغایت 78/06/31
دوره آموزشی، روشهاي اجرا و اتصالات در سازه هاي فولادي،تاریخ : 05و92/10/06
دوره آموزشی، روشهاي تولید صنعتی تاریخ: 07و /03/08 1392
دوره آموزشی، بتن هاي ویژه و روشهاي خاص بتن ریزي،تاریخ : 27و94/08/28
دوره آموزشی، ساختمانهاي با مصالح بنایی، تاریخ 29: لغایت 78/06/31
دوره آموزشی، HSE، تاریخ : 05 لغایت 95/07/06
سمینار آموزشی ،همایش روز مهندسی: .93/12/05
سمینار آموزشی ،اهمیت گزارش نویسی و آشنایی با حقوق مهندسی: .93/12/19
سمینار آموزشی، تحلیل آزمایشهاي بتن، میلگرد و مصالح ساختمانی ،تاریخ : 94/03/06
همایش حقوق مهندسی،تاریخ : 95/09/23
سمینار آموزشی، ایمنی در کارگاههاي ساختمانی ،تاریخ : 95/09/28
سمینار آموزشی، بررسی المانهاي ساره اي تحت اثر حریق ،تاریخ : 95/10/06
کارگاه آموزشی، حقوق مهندسی ،تاریخ : 95/12/05
سمینار آموزشی، آشنایی با مباحث مالیاتی مهندسین ،تاریخ : 95/12/08
کارگاه آموزشی تکنیکهاي کاهش آسیب پذیري ساختمانها تحت اثر زلزله کرمانشاه تاریخ : 96/12/07
سمینار تکنیک هاي کاهش آسیب پذیري ساختمانها تحت اثر زلزله با درسهایی از زلزله کرمانشاه تاریخ : 96/12/19
سمینار اصول مناسب سازي ساختمان ها و محیط با هدف دسترسی ایمن ویژه معلولین تاریخ : 99/05/25
سمینار بررسی خیز و ترك خوردگی در ساختمانهاي بتنی تاریخ 99/10/09:
سمینار پیوست ششم آیین نامه 2800 زلزله تاریخ 1400/11/02:
سمینار آشنایی با مفهوم مدلسازي اطلاعات ساخت(BIM (تاریخ 1400/11/10:
سمینار طراحی لرزه اي دیوارهاي بنایی غیر سازه اي(پیوست ششم آئین نامه 2800)140057- تاریخ : 1400/11/10
سمینار اخلاق حرفه اي- 0103 تاریخ : 1401/03/19
سمینار عارضه سنجی ترافیکی ساختمانها با رویکرد مبحث 23 تاریخ : 1401/10/19
سمینار آشنایی با سقف هاي وافل و نحوه نظارت بر آنها تاریخ : 1401/10/19
• نگارش ،تالیف و تهیه جزوات درسی و بسته هاي آموزشی:
ایستایی IIوI)استاتیک و مقاومت مصالح)، مکانیک خاك، مهندسی تونل، طراحی ساختمانهاي بتن آرمه، مصالح ساختمانی، گرافیگ ونقشه خوانی ،رسم
فنی عمومی ،ترسیم فنی،
راه آهن ،آزمایشگاههاي(مکانیک خاك، مقاومت مصالح، مکانیک سیالات ،هیدرولیک،تکنولوژي بتن ،مصالح ساختمانی) با تایید دانشکده مهندسی عمران
دانشگاههاي صنعتی، غیر انتفاعی وپیام نور شاهرود. تهیه بسته هاي آموزشی درس مصالح ساختمانی و آزمایشگاهاي مقاومت مصالح و مکانیک خاك
• آشنایی با زبان انگلی سی:
Reading and Comprehension: خوب Conversation :متوسط Writing:خوب
• آشنایی با نرم افزار:
o تسلط به نرم افزار هاي تخصصی گرایش مهندسی عمران ، ژئوتکنیک : Etabs ,Safe ,Plaxis ,Erra ,Geostudio
o تسلط به نرم افزار ترسیمی :CAD Auto
o تسلط به بسته نرم افزاري : Office M

ارتباط با مدیریت