مهندس علی سمیعی

  • کارشناسی شیمی کاربردی

موسسه/دانشگاه: دانشگاه آزاد واحد شاهرود

  • مدرس رسمی سازمان راهداری

فروردین 1391 تا 1395

  • مدرس آموزشگاه کامپیوتر نورافشان

1386 تا کنون

  • مدیر دیجیتال مارکتینگ شرکت تکنو

1397 تا کنون

ارتباط با مدیریت