مهندس علی حاج اکبری

لیسانس برق قدرت –دانشگاه آزاد اسلامی ورودی 1380

برخی از سوابق اجرایی مرتبط
* حضور در صنعت برق کارمند شرکت برق منطقه ای سمنان از سال 1389
* پایه دو نظام مهندسی از سازمان سازمان مسکن و شهرسازی در رشته
تاسیسات برقی به عنوان ناظر و طراح
* عضو سازمان نظام مهندسی از سال 1390
* کارشناس طراح و ناظر خطوط انتقال نیرو بخش فوق توزیع-
* حضور در شانزدهمین کنفرانس حفاظت و اتوماسیون در سیستم های قدرت به
عنوان مدرس(مجازی) دوره آشنایی مقدماتی با اجزاء سیستم اتوماسیون
ایستگاهای برق DCS – سال 1400-

 

ارتباط با مدیریت