زهرامنتظری

 

 

 

مدرک تحصیلی

 

مدرک تحصیلی :

کارشناسی

استاد پیشروباتی در دوره های 5تا18 سال

سابقه کار:

3سال مدرس دوره های پیشروبات

مدرس ذوره های برنامه نویسی پیشروبات

4سال معاونت اجرایی دبیرستان امیدهای فردا

3سال معاونت اجرایی دبیرستان اندیشه

مهارت:

 پیشرفتهICDLتسلط کامل به

INTERNET& WORD EXCEL مسلط به

ارتباط با مدیریت