آموزش پنل کاربری هنرجویان رشته فتو گرافیک

هنرجویان محترم جهت ورود به پنل ابتدا وارد سایت شوید قسمت هنرستان وارد بخش فتو گرافیک شوید وبعد از مطالعه مطالب ارائه شده توسط اساتید(استاد ۱جناب شهنما واستاد۲جناب تقوی واستاد۳جناب محسن شهنما)تعریف شده ودرصورت نیاز به ارسال فایل وتکالیف درهمین پنل استاد مورد نظر را انتخاب ووارد صفحه ثبت مشخصات وارسال فایل شوید دراین مرحله […]

ارتباط با مدیریت