اطلاعیه دوره استخدامی اپراتوری پستهای انتقال

ثبت نام در دوره پست انتقال (3)

متقاضیان محترم ،با توجه به زمانبندی آزمون استخدامی آخرین مهلت ثبت نام در دوره ۱۴آبان وشروع دوره  مذکوراز ۱۵ آبان ماه میباشد.

 

ارتباط با مدیریت