31تیرماه1402آخرین مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی و مستغلات

31تیرماه1402

آخرین مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی عملکرد 1401 

اشخاص حقوقی و مستغلات می باشد.

 

در حالت کلی آخرین فرصت ارسال اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی حداکثر 4 ماه بعد از پایان سال مالی می باشد.

در سال های اخیر ارسال اظهارنامهمالیاتی به صورت الکترونیکی انجام می شود.بنابراین

جهت ورود به سامانه ثبت اظهارنامه به سایتwww.my.tax.gov.ir  مراجعه نمایید.

بر اساس ماده ماده 110 قانون مالیات‌ های مستقیم:

اشخاص حقوقی، مکلفند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی، همراه با فهرست هویت شرکا و سهامداران و حسب مورد میزان سهم‌ الشرکه یا تعداد سهام و نشانی www.my.tax.gov.ir طبق اطلاعات ثبتی شرکت، تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.البته این در صورتی است که پایان سال مالی شرکت29 اسفند ماه باشد.

 

 

ارتباط با مدیریت