📸 مراحل دریافت شناسه یکتای حافظه مالیاتی

acc.sm-5-2

مراحل دریافت شناسه یکتای حافظه مالیاتی

در حال حاضر طبق آخرین بخشنامه از اول مهر ماه ۱۴۰۲ کلیه شرکت ها و اشخاص حقوقی مشمول ثبت نام حافظه مالیاتی و ارسال فاکتور های فروش در این سامانه می باشند.

که مهلت ارسال فاکتور در حال حاضر از زمان ثبت و یا فروش به مدت ۷ روز میباشد.

سایر اشخاص حقیقی از اول دی ماه ۱۴۰۲ موظف به ثبت نام و ارسال فاکتور فروش در سامانه مودیان یا کارپوشه مودیان میباشند.

ارتباط با مدیریت