کارگاه آموزشی رایگان عيب يابي و نگهداري پيشگيرانه دستگاه پمپ سرم و پمپ سرنگ

12

اجرای کارگاه آموزشی رایگان عيب يابي و نگهداري پيشگيرانه دستگاه پمپ سرم و پمپ سرنگ موسسه آموزشی فناوران برتر شاهوار توسط تیم آموزشی مهندسی پزشکی شرکت نوین طب شاهوار

 

ارتباط با مدیریت