"*" قسمت های ضروری

این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

ارتباط با مدیریت