نمونه فرم گزارش کار آزمایشگاه الکترونیک

11

هنرجویان محترم جهت تکمیل گزارش کارهای مربوط به آزمایشگاه الکترونیک  این فرم رادانلود کنید ودرسیستم خود ذخیره نمایید وبرای انجام هر گزارش یک کپی از این فرم(روی کلمه فرم کلیک کنید وازروی لینک فرم رادریافت نمایید) با نام شماره گزارش مربوطه ایجاد وگزارش کار خود را تکمیل وارسال نمایید .برای دانلود (فرم لطفا ) کنیدوجهت ایجاد فایل PDFاز فایل خود میتوانید نرم افزار PRINT TO PDF را دانلود ونصب کنید وبعد از تکمیل فایل ورد از آن پرینت بگیرید برای دانلود نرم افزار PRINT TO PDF  کنید.

 

ارتباط با مدیریت