آموزشگاه هوش برتر میزبان دومین مرحله از المپیاد مهارت استانی

13940324152541235490664

برای دومین بار آموزشگاه هوش برترمیزبان بیستمین دوره از مسابقات المپیاد مهارت استانی ( واین باردر حرفه توسعه فضای ابری) .

این ارزیابی با یک شرکت کننده  از شهرستان شاهرود وحضور دو داور از سازمان فنی وحرفه  درروز پنج شنبه 1401/9/10در سایت موسسه اجرا خواهد شد ودر صورت کسب امتیاز تعریف شده شرکت کننده به مسابقات کشوری معرفی میشود .

با آرزوی موفقیت برای شرکت کننده بزرگوار

ارتباط با مدیریت