دستور کار شماره35آزمایشگاه الکترونیک پایه دهم

i-ry1-min

هنر جویان محترم در این دستور کار طراحی مدارات ساذه با رله مورد توجه می باشد لطفا با روی این دستور کار 35،فایل را دانلود وخود را برای انجام آزمایش مربوطه آماده نموده ودستور کار را در آزمایشگاه به همراه داشته باشید  .ضمنا فایل گزارش این دستور کار را نیز مطابق با گزارش کار های قبل به استاد مربوطه ارسال نمایید .با تشکر وآرزوی موفقیت.

ارتباط با مدیریت