دستور کار شماره33آزمایشگاه الکترونیک پایه دهم

119911812

هنر جویان محترم در این دستور کار شناخت دیود وکاربرد آن درتشخیص سیم مثبت باطری مورد توجه می باشد لطفا با روی این دستور کار 33،فایل را دانلود وخود را برای انجام آزمایش مربوطه آماده نموده ودستور کار را در آزمایشگاه به همراه داشته باشید  .ضمنا فایل گزارش این دستور کار را نیز مطابق با گزارش کار های قبل به استاد مربوطه ارسال نمایید .با تشکر وآرزوی موفقیت.

ارتباط با مدیریت