دستور کار شماره 39آزمایشگاه الکترونیک پایه دهم

ico-6V-Dual-Power-Supply-emic

هنر جویان محترم در این دستور کار ساخت ولتاژمنفی مورد توجه می باشد لطفا با روی این دستور شماره 39،فایل را دانلود وخود را برای انجام آزمایش مربوطه آماده نموده ودستور کار را در آزمایشگاه به همراه داشته باشید  .ضمنا فایل گزارش این دستور کار را نیز مطابق با گزارش کار های قبل به استاد مربوطه ارسال نمایید .با تشکر وآرزوی موفقیت.

ارتباط با مدیریت