دستور کار شماره 38آزمایشگاه الکترونیک پایه دهم

centretappedfullwaverectifiers

هنر جویان محترم در این دستور کار یکسوسازی با ترانس دوبل مورد توجه می باشد لطفا با روی این دستور کار 38،فایل را دانلود وخود را برای انجام آزمایش مربوطه آماده نموده ودستور کار را در آزمایشگاه به همراه داشته باشید  .ضمنا فایل گزارش این دستور کار را نیز مطابق با گزارش کار های قبل به استاد مربوطه ارسال نمایید .با تشکر وآرزوی موفقیت.

ارتباط با مدیریت