دستور کار شماره 36آزمایشگاه الکترونیک پایه دهم

Half-wave-Rectifier

هنر جویان محترم در این دستور کار شناخت یکسوساز نیم موج مورد توجه می باشد لطفا با روی این دستور کار 36 فایل را دانلود وخود را برای انجام آزمایش مربوطه آماده نموده ودستور کار را در آزمایشگاه به همراه داشته باشید  .ضمنا فایل گزارش این دستور کار را نیز مطابق با گزارش کار های قبل به استاد مربوطه ارسال نمایید .با تشکر وآرزوی موفقیت.

ارتباط با مدیریت