دستور کار شماره 34آزمایشگاه الکترونیک پایه دهم

200px-Relay_principle_horizontal_new

هنر جویان محترم در این دستور کار شناخت رله وکاربرد ان مورد توجه می باشد لطفا با روی این دستور کار 34،فایل را دانلود وخود را برای انجام آزمایش مربوطه آماده نموده ودستور کار را در آزمایشگاه به همراه داشته باشید  .ضمنا فایل گزارش این دستور کار را نیز مطابق با گزارش کار های قبل به استاد مربوطه ارسال نمایید .با تشکر وآرزوی موفقیت.

ارتباط با مدیریت