دستور کار شماره 32آزمایشگاه الکترونیک پایه دهم

zenner-5

هنر جویان محترم در این دستور کار شناخت دیود زنر ورفتار آن در ناحیه شکست مورد توجه می باشد لطفا با روی این دستور کار32،فایل را دانلود وخود را برای انجام آزمایش مربوطه آماده نموده ودستور کار را در آزمایشگاه به همراه داشته باشید  .ضمنا فایل گزارش این دستور کار را نیز مطابق با گزارش کار های قبل به استاد مربوطه ارسال نمایید .با تشکر وآرزوی موفقیت.

 

ارتباط با مدیریت